Tải bản đầy đủ

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3-GIA ĐÌNH


LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tõ vµ c©u
Chuyªn ®Ò tiÕng ViÖt
Chuyªn ®Ò tiÕng ViÖt
líp 3E
líp 3E
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c
thÇy c« vÒ dù chuyªn ®Ò
thÇy c« vÒ dù chuyªn ®Ò

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Bài tập:
Bài tập:
Điền từ so sánh vào từng chỗ
Điền từ so sánh vào từng chỗ
trống trong mỗi câu sau:
trống trong mỗi câu sau:
a.

a.
Đêm ấy, trời tối đen . mực.
Đêm ấy, trời tối đen . mực.
b.
b.
Trăm cô gái đẹp tiên sa.
Trăm cô gái đẹp tiên sa.
c
c
.
.
Mắt của trời đêm các vì sao.
Mắt của trời đêm các vì sao.
như
tựa

LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ :
Më réng vèn tõ :
Gia ®×nh
Gia ®×nh
¤n tËp c©u:
¤n tËp c©u:
Ai lµ g×?
Ai lµ g×?

«ng
mÑbè
emchÞ

«ng bµ
bè mÑ
chÞ em
Flash, hay theo s¬ ®å nh­ bµi hä n«i, hä ngo¹i

Bµi 1:
Bµi 1:
T×m c¸c tõ ng÷ chØ gép nh÷ng
T×m c¸c tõ ng÷ chØ gép nh÷ng
ng­êi th©n trong gia ®×nh.
ng­êi th©n trong gia ®×nh.
M:
M:
«ng bµ, chó ch¸u, ..…
«ng bµ, chó ch¸u, ..…

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×