Tải bản đầy đủ

Đề thi vào lớp 10 chuyên lý 2008-2009

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH PHÚ YÊN
ĐỀ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi : VẬT LÝ
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
---------------------------
Câu 1:( 4,0 điểm)
Có ba điện trở giống nhau R
1
= R
2
= R
3
= R được mắc với nhau rồi mắc nối tiếp với 1 Ampe
kế vào một nguồn điện hiệu điện thế U không đổi. Ampe kế có điện trở rất nhỏ, số chỉ của Ampe kế
cho biết cường độ dòng điện trong mạch chính.
1. Hỏi có mấy cách mắc mạch điện? Tính điện trở tương đương của mỗi mạch.
2. Người ta thấy có một mạch điện mà số chỉ của Ampe kế là nhỏ nhất và bằng 0,3 A. Đó là
mạch điện nào? Tìm số chỉ của Ampe kế trong các cách mắc mạch điện khác.
Câu 2:(4,0 điểm)

Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự f = 10 cm (f = OF = OF’).
1. Điểm sáng S nằm cách trục chính 2 cm và cách thấu kính 5 cm. Dựng ảnh S’ và dùng kiến
thức hình học xác định vị trí , tính chất của ảnh S’.
2. Vật sáng AB có dạng hình mũi tên cao 2 cm đặt vuông góc với trục chính và cách quang tâm
một đoạn OA = 20 cm (A nằm trên trục chính) . A’B’ là ảnh của AB cho bởi thấu kính .
Cho : d = OA ; d’ = OA’ .
Sử dụng các công thức :
d
1
+
'
1
d
=
f
1

' 'A B
AB
=
d
d'
.
Tính d’ và A’B’. Vẽ ảnh A’B’ .
Câu 3:(4,0 điểm)
Một bếp điện tiêu thụ công suất P = 1,1 kW được dùng ở mạch điện có hiệu điện thế U=120V.
Dây nối từ ổ cắm vào bếp có điện trở r = 1

.
1. Tính điện trở R của bếp.
2. Tính nhiệt lượng toả ra ở bếp điện khi sử dụng liên tục bếp trong thời gian nửa giờ.
Câu 4:(4,0 điểm)
Một người mắt tốt có thể nhìn rõ các vật cách mắt 20 cm trở ra (điểm cực viễn ở vô cực).
Người này sử dụng một kính lúp có số bội giác 2,5x để quan sát các vật nhỏ. Hỏi phải đặt vật trong
khoảng nào trước kính để mắt có thể nhìn rõ ảnh, biết mắt đặt sau kính và cách kính 10 cm.

Câu 5: (4,0 điểm)
Ở đầu hai đường dây tải điện gắn một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500 vòng
và 11000 vòng. Ở cuối đường dây gần nơi sử dụng điện đặt một máy hạ thế với các cuộn dây có số
vòng là 132000 vòng và 1320 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ của máy tăng thế là 1000 V, công

suất tải đi là 110 KW.
1. Tìm hiệu điện thế của mạch điện ở nơi sử dụng điện.
2. Tìm công suất hao phí trên đường dây tải điện, biết rằng điện trở tổng cộng của đường dây
là 100Ω.
Cho hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ của máy tăng thế bằng hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ
của máy hạ thế.
-----------HẾT---------
Họ và tên thí sinh:………………………………………Số báo danh :…………………………………………
Chữ ký giám thị 1:………………………..…………….Chữ ký giám thị 2:……………….................................
ĐỀ CHÍNH THỨC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×