Tải bản đầy đủ

biên bản thanh tra toandien gv

Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã
Độc lập Tự do- Hạnh phúc
-----------------------
Đại Đình, ngày tháng ..năm 200
Biên bản thanh tra toàn diện giáo viên
Họ và tên giáo viên: ..Năm sinh: ..
Hệ đào tạo: .năm tốt nghiệp ..năm vào ngành ..
Giáo viên dạy môn: ở lớp tr ờng .
Các công tác đợc giao: ..
Kết quả kiểm tra toàn diện của trờng gần nhất ngày ./ / .đ ợc xếp loại ..
I- Đánh giá các mặt kiểm tra
1- Đánh giá trình độ nghiệp vụ s phạm
Tiết1, môn .dạy ở lớp xếp loại
Tiết 2, môn .dạy ở lớp .xếp loại ..
Tiết 3,môn ..dạy ở lớp .xếp loại ..
Nhận xét trình độ nghiệp vụ s phạm:


Xếp loại:
2- Đánh giá việc thực hiện quy chế, quy định chuyên môn
Nhận xét u, khuyết điểm chỉnh:

Xếp loại:
3- Đánh giá kết quả giảng dạy
Kết quả kiểm tra khảo sát chất lợng học sinh của cán bộ thanh tra:
Tổng số bài đã kiểm tra ..số bài đạt TB trở .( %),
số bài đã đạt khá ( ..%), số bài đạtgiỏi ..( %).
Kết quả học tập các năm học trớc:Tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp, thi học sinh giỏi
và mức độ tiến bộ so với lúc giáo viên mới nhận lớp.
Chất lợng học tập của học sinh qua điểm kiểm tra từ đầu năm:
Xếp loại: .
4- Việc thực hiện các nhiệm vụ khác (Do Hiệu trởng cung cấp cán bộ thanh
tra kèm theo phiếu đánh giá).
Ưu khuyết điểm chính:
.
.
.
.
Xếp loại: .
II- Đánh giá chung ( đánh giá tổng quát, nêu u khuyết điểm chính)
1- Đánh giá chung:
.
.
.
.
2- Xếp loại chung:
III/ Các kiến nghị (Xuất phát từ thực tế quan sát trong quá trình kiểm tra và
khi trao đổi với giáo viên để các kiến nghị mang tính khả thi).
Đối với giáo viên:


Đối với nhà trờng:
.


Giáo viên đợc kiểm tra
( Ghi ý kiến và ký tên)
Hiệu trởng
( Ký tên đóng dấu)
Thanh tra viên
( Họ tên và th ký)
Phòng Giáo dục tam đảo
Trờng tiểu học Đại đình Ii
Đại Đình, ngày .tháng năm 200
Họ và tên ngời kiểm tra : .
Hình thức kiểm tra : : .
Họ và tên GV đợc kiểm tra: : .
Dạy lớp : : .
Công tác đợc giao : : .
Nội dung kiểm tra (có đánh giá xếp loại từng phần kiểm tra )
Nội dung kiểm tra
( Nêu u điểm chính )
Nội dung phần khắc phục
( Tồn tại )

...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
..
..

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
...
..
.....

Xếp loại chung : ..
Ngời đợc kiểm tra Ngời kiểm tra
(Họ tên , chữ kí ) ( Họ tên , chữ kí )
phiếu kiểm tra
( Đối với giáo viên Tiểu học)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×