Tải bản đầy đủ

Bài 13: Phản ứng hóa học


GIáO áN ĐIệN Tử
Mụn: Hoỏ 8
Bài 13 . Phản ứng hoá học
Bài 13 . Phản ứng hoá học

Bµi 13 . Ph¶n øng ho¸ häc
Bµi 13 . Ph¶n øng ho¸ häc


Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ?
Thế nào là hiện tượng vật lý ? Hiện tượng hoá học ?


Bài tập:Trong các trường hợp sau trường hợp nào là hiện tượng
vật lý ,hiện tượng hoá học .vì sao?
A. Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra
chất khí có mùi hắc(lưu huỳnh đi
oxit)
B.Thuỷ tinh nóng chảy thổi thành bình cầu.
C.Trong lò nung đá vôi :canxi cácbonat

chuyển dần thành vôi sống và khí cacbonic
thoát ra ngoài .
D. Cồn để trong lọ bị không kín bị bay hơi .
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
A.Hiện tượng hoáhọc
A.Hiện tượng hoáhọc
C. Hiện tượnghoáhọc
C. Hiện tượnghoáhọc
B.Hiện tượng vật lý
B.Hiện tượng vật lý
D.Hiện tượng vật lý
D.Hiện tượng vật lý


Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006
Thứ 6 ngày 10 tháng 11 năm 2006
Bài 13 . Phản ứng hoá học
Bài 13 . Phản ứng hoá học
I /Định nghĩa
I /Định nghĩa
? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này
? Hãy nghiên cứu SGK cho biết quá trình biến đổi chất này
thành chất khác được gọi là gì?
thành chất khác được gọi là gì?


_
_
Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là
Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là
phản ứng hoá học.
phản ứng hoá học.
Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ?
Phản ứng hoá học có gì giống và khác hiện tượng hoá học ?
Đọc: lưu huỳnh tác dụng với sắt tạo ra sắt (II) sun fua
Phương trình chữ :
Phương trình chữ :
Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm
Tên các chất phản ứng Tên các sản phẩm


Trong phản ứng :
Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia)
Chất mới tạo ra :sản phẩm
VD1 . Đun hỗn hợp sắt và lưu huỳnh , hỗn hợp chuyển thành chất rắn
màu xám là sắt (II) sunfua
? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phẩm
? .Hãy xác định : Chất phản ứng .và chất sản phẩm
Chất phản ứng chất sản phẩm
Chất phản ứng chất sản phẩm
lưu huỳnh . sắt sắt(II) sunfua+


Bài 13 . Phản ứng hoá học
Bài 13 . Phản ứng hoá học
I /Định nghĩa
I /Định nghĩa
_ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc
_ Quá trình biến đổi chất này thành chất khác được gọi là phản ứng hoáhọc
.
.
Trong phản ứng :
Chất ban đầu ,chất bị biến đổi: chất phản ứng (chất tham gia)
Chất mới tạo ra :sản phẩm
_ Phương trình chữ :
Tên các chất phản ứng
Tên các chất sản phẩm
VD2 .Đun đường trắng chuyển dần thành chất màu đen
là than và hơi nước . Hãy viết phương trình chữ và đọc?
? Nhận xét gì về lượng chất tham gia và lượng sản phẩm trong quá trình
phản ứng ?
_Trong quá trình phản ứng lượng chất phản ứng giảm dần và lư
ợng sản phẩm tăng dần .
than + hơi nướcđường
Đọc :Đường phân huỷ thành than và nước
t
0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×