Tải bản đầy đủ

BÀI 14 - SƠ LƯỢC VỀ MT VIỆT NAM CUỐI TK 19 ĐẾN 1954
Nhóm 1: Tìm hiểu về bối cảnh xã hội Việt Nam cuối
TK 19 đến năm 1954 ?
Nhóm 2: Tóm tắt 1 số hoạt động mỹ thuật giai đoạn
cuối TK 19 đến năm 1930 ?
Nhóm 3: Tóm tắt 1 số hoạt động mỹ thuật giai đoạn
1930 đến năm 1945 ?
Nhóm 4: Tóm tắt 1 số hoạt động mỹ thuật giai đoạn
1945 đến năm 1954 ?
NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM
NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM

I/. VÀI NÉT VỀ BỐI CẢNH XÃ HỘI
-
Dưới ách thống trò
của Thực dân Pháp,
nhân dân ta sống rất
cơ cực, lầm than.
-

Năm 1930 Đảng Cộng
Sản Việt Nam ra đời,
lãnh đạo thành công
cuộc cách mạng tháng
8 (1945).
-
Năm 1946 kháng chiến toàn
quốc bùng nổ các họa só hăng
hái tham gia kháng chiến cho
tới ngày giải phóng hoàn toàn
miền Bắc với chiến dòch Điện
Biên Phủ (1954).

II/. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT.
- Người đi đầu cho
hội họa mới ở Việt
Nam là họa só Lê
Văn Miến với các
tác phẩm: Bình
Văn, chân dung cụ
Tú Mền.
- Năm 1925 trường CĐMT Đông Dương ra đời mở ra
hướng đi mới cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam. Một
thế hệ họa só được đào tạo bài bản trong giai đoạn này
như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí,
Trần Văn Cẩn, Nguyễn Đỗ Cung…
1/. Giai o n cu i TK 19 n 1930đ ạ ố đế :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×