Tải bản đầy đủ

Sử dụng Ngân hàng câu hỏi trong dạy học và đánh giá

S
S
ử dụng Ngân hàng câu hỏi
ử dụng Ngân hàng câu hỏi
trong dạy học và đánh giá
trong dạy học và đánh giá
Harry Hsu
Harry Hsu
Chuyên gia về đánh giá kết quả
Chuyên gia về đánh giá kết quả
học tập của học sinh
học tập của học sinh
2
Nội dung
Nội dung

Giới thiệu
Giới thiệu

Vai trò của ngân hàng câu hỏi trong các quy
Vai trò của ngân hàng câu hỏi trong các quy

trình giáo dục
trình giáo dục

Các thành phần của ngân hàng câu hỏi
Các thành phần của ngân hàng câu hỏi

Ví dụ về ngân hàng câu hỏi trong vệic nâng
Ví dụ về ngân hàng câu hỏi trong vệic nâng
cao chất lượng giảng dạy
cao chất lượng giảng dạy

Xây dựng bài tập/đề kiểm tra sử dụng ngân
Xây dựng bài tập/đề kiểm tra sử dụng ngân
hàng câu hỏi
hàng câu hỏi

Tóm tắt những khuyến nghị
Tóm tắt những khuyến nghị
3
Giới thiệu
Giới thiệu

Định nghĩa ngân hàng câu hỏi
Định nghĩa ngân hàng câu hỏi

Những đặc điểm chính của một ngân hàng câu
Những đặc điểm chính của một ngân hàng câu
hỏi tốt
hỏi tốt

Thế nào không phải là ngân hàng câu hỏi
Thế nào không phải là ngân hàng câu hỏi

Tại sao cần có ngân hàng câu hỏi
Tại sao cần có ngân hàng câu hỏi

Những lợi ích và hạn chế
Những lợi ích và hạn chế

Các phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi
Các phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi
4
Định nghĩa ngân hàng câu hỏi
Định nghĩa ngân hàng câu hỏi


Tập hợp các câu hỏi có thể dễ dàng sử dụng để
Tập hợp các câu hỏi có thể dễ dàng sử dụng để
phục vụ việc xây dựng các đề thi/kiểm
phục vụ việc xây dựng các đề thi/kiểm
tra….thông thường được xây dựng trên máy vi
tra….thông thường được xây dựng trên máy vi
tính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ
tính để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ
và sử dụng.Mỗi câu hỏi…. đều được mã hoá
và sử dụng.Mỗi câu hỏi…. đều được mã hoá
theo lĩnh vực chuyên môn và mục tiêu hướng
theo lĩnh vực chuyên môn và mục tiêu hướng
dân cũng như các dữ liệu như các phương pháp
dân cũng như các dữ liệu như các phương pháp
đo độ khó của câu hỏi và cách phân biệt, ngày
đo độ khó của câu hỏi và cách phân biệt, ngày
viết câu hỏi hoặc lần sử dụng câu hỏi gần nhất,
viết câu hỏi hoặc lần sử dụng câu hỏi gần nhất,
xếp loại chất lượng câu hỏi” ( McCallon &
xếp loại chất lượng câu hỏi” ( McCallon &
Schumacker, 2002)
Schumacker, 2002)
5
Những đặc điểm chính của một ngân
Những đặc điểm chính của một ngân
hàng câu hỏi tốt (1)
hàng câu hỏi tốt (1)

M
M
ột tập hợp với số lượng lớn các câu hỏi có
ột tập hợp với số lượng lớn các câu hỏi có
chất lượng
chất lượng

C
C
ác câu hỏi được sắp xếp và đánh số theo:
ác câu hỏi được sắp xếp và đánh số theo:

Khối lớp
Khối lớp

Chuẩn chương trình
Chuẩn chương trình

Nội dung chương trình
Nội dung chương trình

Thông tin thống kê và các thông tin chuyên môn
Thông tin thống kê và các thông tin chuyên môn
khác về câu hỏi
khác về câu hỏi

Quá trình sử dụng câu hỏi
Quá trình sử dụng câu hỏi
6
Những đặc điểm chính của một ngân
Những đặc điểm chính của một ngân
hàng câu hỏi tốt (2)
hàng câu hỏi tốt (2)

Cho ph
Cho ph
ép dễ dàng thực hiện các hoạt động
ép dễ dàng thực hiện các hoạt động
sau đây:
sau đây:

Cập nhật câu hỏi
Cập nhật câu hỏi

Sửa chữa, bổ sung câu hỏi
Sửa chữa, bổ sung câu hỏi

Truy xuất câu hỏi
Truy xuất câu hỏi

Sắp xếp các câu hỏi thành đề thi và in ấn đề thi có
Sắp xếp các câu hỏi thành đề thi và in ấn đề thi có
sử dụng các câu hỏi trong ngân hàng
sử dụng các câu hỏi trong ngân hàng
7
Thế nào không phải là ngân hàng
Thế nào không phải là ngân hàng
câu hỏi?
câu hỏi?

Một tập hợp đơn thuần số lượng lớn các câu hỏi
Một tập hợp đơn thuần số lượng lớn các câu hỏi
(
(
Những câu hỏi đó đánh giá kỹ năng gì? Được tổ chức
Những câu hỏi đó đánh giá kỹ năng gì? Được tổ chức
như thế nào? Các thức truy xuất câu hỏi cho các mục
như thế nào? Các thức truy xuất câu hỏi cho các mục
đích cụ thể? Quá trình sử dụng câu hỏi như thế nào?
đích cụ thể? Quá trình sử dụng câu hỏi như thế nào?
Chất lượng của đề kiểm tra bao gồm những câu hỏi?)
Chất lượng của đề kiểm tra bao gồm những câu hỏi?)

Tập hợp các đề kiểm tra
Tập hợp các đề kiểm tra
(Mục đích của đề kiểm tra là
(Mục đích của đề kiểm tra là
gì? Chất lượng của đề kiểm tra như thế nào? Chất
gì? Chất lượng của đề kiểm tra như thế nào? Chất
lượng của từng câu hỏi?Các câu hỏi phù hợp với
lượng của từng câu hỏi?Các câu hỏi phù hợp với
chuẩn chương trình nào?)
chuẩn chương trình nào?)
8
Tại sao cần có Ngân hàng câu hỏi
Tại sao cần có Ngân hàng câu hỏi
Ngân hàng câu hỏi có thể giúp:
Ngân hàng câu hỏi có thể giúp:

Giảm bớt việc thực hiện các quy trình chuyên môn
Giảm bớt việc thực hiện các quy trình chuyên môn
của việc xây dựng đề kiểm tra
của việc xây dựng đề kiểm tra

Hỗ trợ thực hiện các chuẩn chương trình một cách
Hỗ trợ thực hiện các chuẩn chương trình một cách
hiệu quả hơn
hiệu quả hơn

Giúp các kỳ thi của các nhà trường, Phòng, Sở, Bộ
Giúp các kỳ thi của các nhà trường, Phòng, Sở, Bộ
thống nhất hơn
thống nhất hơn

Tận dụng được những câu hỏi có chất lượng tốt đã
Tận dụng được những câu hỏi có chất lượng tốt đã
được xây dựng
được xây dựng
9
Nh
Nh
ững lợi ích
ững lợi ích


(Anzaldua, 2002; Millman & Arter, 1984a; Rudner, 1998)
(Anzaldua, 2002; Millman & Arter, 1984a; Rudner, 1998)
Những ưu điểm này chỉ được phát huy khi các ngân hàng câu hỏi
Những ưu điểm này chỉ được phát huy khi các ngân hàng câu hỏi
được thiết kế để tạo ra chúng:
được thiết kế để tạo ra chúng:

Tiến hành thiết kế/xây dựng các đề kiểm tra có chất lượng để
Tiến hành thiết kế/xây dựng các đề kiểm tra có chất lượng để
đáp ứng các yêu cẩu của địa phương, ngay cả đối với nữhg giáo
đáp ứng các yêu cẩu của địa phương, ngay cả đối với nữhg giáo
viên chưa có nhiều kinh nghiệm
viên chưa có nhiều kinh nghiệm

Nếu câu hỏi đã được đưa về một mặt bằng so sánh chung, trình
Nếu câu hỏi đã được đưa về một mặt bằng so sánh chung, trình
độ của của học sinh có thể được thể hiện trên cùng một thang
độ của của học sinh có thể được thể hiện trên cùng một thang
đánh giá, ngay cả khi được kiểm tra những câu hỏi khác nhau
đánh giá, ngay cả khi được kiểm tra những câu hỏi khác nhau
trong ngân hàng
trong ngân hàng

Tiết kiệm thời gian, nguồn lực con người và tài chính
Tiết kiệm thời gian, nguồn lực con người và tài chính

Có thể xem xét nội dung và mục tiêu cần được kiểm tra, đánh
Có thể xem xét nội dung và mục tiêu cần được kiểm tra, đánh
giá
giá

Bên cạnh xây dựng đề kiểm tra, ngân hàng câu hỏi còn có thể
Bên cạnh xây dựng đề kiểm tra, ngân hàng câu hỏi còn có thể
được thiết kế để hõ trợ việc giảng dạy như ra các bài tập, hướng
được thiết kế để hõ trợ việc giảng dạy như ra các bài tập, hướng
dẫn làm bài kiểm tra...
dẫn làm bài kiểm tra...
10
Hạn chế
Hạn chế
(Anxaldua, 2002; Rudner, 1998)
(Anxaldua, 2002; Rudner, 1998)

Thời gian, chi phí
Thời gian, chi phí
, c
, c
ông sức cho quá trình xây dựng
ông sức cho quá trình xây dựng

Cần thường xuyên phát triển, cập nhật ngân hàng câu
Cần thường xuyên phát triển, cập nhật ngân hàng câu
hỏi
hỏi

Cần có đội ngũ cán bộ có năng lực (các cán bộ về
Cần có đội ngũ cán bộ có năng lực (các cán bộ về
chương trình, tâm lý học và chuyên gia máy tính
chương trình, tâm lý học và chuyên gia máy tính

Lệ thuộc vào các dữ liệu thống kê của câu hỏi trong
Lệ thuộc vào các dữ liệu thống kê của câu hỏi trong
việc lựa chọn câu hỏi
việc lựa chọn câu hỏi

Vấn đề bảo mật cũng là một điểm quan ngại đối với
Vấn đề bảo mật cũng là một điểm quan ngại đối với
các ngân hàng câu hỏi được thiết kế phục vụ các kỳ thi
các ngân hàng câu hỏi được thiết kế phục vụ các kỳ thi
quan trọng
quan trọng
11
Các lựa chọn trong việc xây dựng
Các lựa chọn trong việc xây dựng
Ngân hàng câu hỏi
Ngân hàng câu hỏi

Mua một ngân hàng câu hỏi cùng với phần
Mua một ngân hàng câu hỏi cùng với phần
mềm để sử dụng
mềm để sử dụng

Mua hoặc thuê phần mềm ngân hàng câu hỏi,
Mua hoặc thuê phần mềm ngân hàng câu hỏi,
sau đó tự xây dựng các câu hỏi trong ngân
sau đó tự xây dựng các câu hỏi trong ngân
hàng
hàng

Tự xây dựng phần mềm và các câu hỏi trong
Tự xây dựng phần mềm và các câu hỏi trong
ngân hàng
ngân hàng
12
Vai tr
Vai tr
ò của ngân hàng câu hỏi
ò của ngân hàng câu hỏi
trong các quá trình giáo dục
trong các quá trình giáo dục

Nâng cao chất lượng giảng dạy
Nâng cao chất lượng giảng dạy

Đề kiểm tra thích ứng
Đề kiểm tra thích ứng

Chứng chỉ năng lực
Chứng chỉ năng lực

Đánh giá chương trình
Đánh giá chương trình

Kiểm tra và báo cáo do các cơ quan bên ngoài
Kiểm tra và báo cáo do các cơ quan bên ngoài
thực hiện
thực hiện
13
Các thành phần của Ngân hàng
Các thành phần của Ngân hàng
câu hỏi
câu hỏi

Sơ đồ thể hiện các thành phần quan trọng của
Sơ đồ thể hiện các thành phần quan trọng của
ngân hàng câu hỏi
ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi yêu cầu thực hiện các quy
Ngân hàng câu hỏi yêu cầu thực hiện các quy
trình đúng từng bước
trình đúng từng bước

Nh
Nh
ững quy trình trong quá trình xây dựng
ững quy trình trong quá trình xây dựng
ngân hàng câu hỏi
ngân hàng câu hỏi
14
Viết các câu hỏi
Câu hỏi được
thử nghiệm và
lựa chọn
những câu hỏi
đáp ứng chất
lượng
Các câu
hỏi được
mã hoá và
sắp xếp
Các câu hỏi được
sử dụng để xây
dựng đề kiểm tra
Các câu hỏi được phân tích,
hoàn thiện, cập nhật và đưa
trở lại ngân hàng câu hỏi
Các kỳ thi có sự hỗ trợ
của máy tính
Ngân hàng câu hỏi
Chuẩn bị
báo cáo
Internet Máy vi tính
Máy Scan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×