Tải bản đầy đủ

Mẫu Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊU
Stt Công
đoạn
Điểm kiểm soát Thiết bò sử dụng Tần số Tài liệu hướng
dẫn
Người thực hiện Hồ sơ
Đặc tính/
thông số
Mức qui đònh Đo
lường
Công
nghệ
1 Lên Kế
hoạch
Nội dung công

việc, thời gian
thực hiện các
yếu tố cần
thiết khác
Đầy đủ chưa, có
chính xác và
phù hợp với
năng lực thực
hiện không, theo
yêu cầu khách
hàng
Tài liệu
của
khách
hàng
Máy vi
tính (lập
kế
hoạch)
Theo mã
hàng
Hợp đồng kinh
tế, tài liệu khách
hàng, Thủ tục
lập kế hoạch và
triển khai sản
xuất
Quản đốc Kế hoạch sản
xuất, Tài liệu
hướng dẫn của
khách
2 Nhận
Nguyên
phụ liệu
Bán thành
phẩm, chỉ,
dựïng, mẫu, số
lượng
Bán thành phẩm
cột theo màu,
theo lô, theo bó.
Phụ liệu đúng
theo bảng màu,
tài liệu kỹ thuật
Mắt,
tay,
bảng
màu, tài
liệu kỹ
thuật,
mẫu
Xe đẩy Theo mã
hàng
HDCV giao
nhận thêu
Công nhân giao
nhận
Sổ giao nhận
hàng
3 Sản xuất
thử
Mẫu theo tài
liệu kỹ thuật
Theo yêu cầu kỹ
thuật của khách
hàng
Mắt,
tay,
bảng
màu, tài
liệu kỹ
thuật,
mẫu
Máy
thêu
Theo yêu
cầu khách,
mã hàng
Qui trình sản
xuất
Công nhân đứng
máy
Sổ kiểm tra,
mẫu được duyệt
4 Sản xuất
hàng loạt
Theo tài liệu
khách hàng
Theo tài liệu kỹ
thuật, hướng
Mắt, tay Máy
thêu
Theo mã
hàng
HDCV công
nhân đứng máy
Công nhân đứng
máy
Sổ giao ca
Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự
- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518
- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net


dẫn của khách
hàng
5 Kiểm tra
chất lượng
Theo tài liệu
kỹ thuật
Theo tài liệu kỹ
thuật
Mắt,
tay,
bảng
màu, tài
liệu kỹ
thuật,
mẫu
Tỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng
6 Giao hàng tài liệu kỹ
thuật
Bán thành phẩm
đạt yêu cầu,
khách hàng
Mắt, tay Theo mã
hàng, yêu
cầu sản xuất
HDCV giao
nhận thêu
Công nhân giao
nhận
Phiếu xuất kho

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×