Tải bản đầy đủ

đề thi văn vào 10 đại trà 0809

Sở giáo dục và đào tạo Đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2008-2009
Tỉnh ninh bình Môn: Ngữ Văn
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)
Câu 1 (2,0 điểm): Đọc phần trích sau:
"Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trớc lo trừ bạo.
Nh nớc Đại Việt ta từ trớc,
Vốn xng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,
Cùng Hán, Đờng, Tống, Nguyên mỗi bên xng đế một phơng,
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có."
(Trích Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi).
Nguyên lý nhân nghĩa và chân lý về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại
Việt đợc Nguyễn Trãi thể hiện qua phần trích trên?
Câu 2 (1,0 điểm):
Lập bảng thống kê các văn bản nhật dụng đã học ở lớp 8 và lớp 9 theo mẫu dới

đây:
TT Tên văn bản Đề tài, chủ đề
Câu 3 (1,0 điểm):
a) Thế nào là nghĩa tờng minh và hàm ý?
b) Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc ông so sánh "hi vọng" và "con đờng" trong các
câu sau:
Tôi nghĩ bụng: Đã gọi là hi vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là h. Cũng
giống nh những con đờng trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đờng. Ngời ta
đi mãi thì thành đờng thôi.
(Lỗ Tấn, Cố hơng)
Câu 4 (6,0 điểm):
Cảm nhận của em về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phơng.
------------------Hết------------------
Họ và tên thí sinh:.. SBD: Số CMND:.
đề thi chính thức
Ch÷ ký gi¸m thÞ 1:………………………… Ch÷ ký gi¸m thÞ 2:……………………………….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×