Tải bản đầy đủ

Dac diem kinh te cac nuoc Dong Nam A

TiÕt 16. §Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­íc §«ng Nam ¸

012345678910
Hết giờ

Dựa vào nội dung những bài đã học,
hãy đặt câu hỏi và trả lời cho những
từ gợi ý sau:
Việt Nam
Lúa nước
Núi lửa
Môn gô lô it
Đạo phật
Băng Cốc
Nhiệt đới gió
mùa
Bán đảo Trung ấn

Gió Tây nam
Đồng bằng phù sa


TP Hå ChÝ Minh ViÖt Nam
Toµ th¸p ®«i th­¬ng m¹i Malaixia
V­¬mg quèc Th¸i Lan
V­¬ng quèc Brun©y

N­íc
N­íc
1990
1990
1994
1994
1996
1996
1998
1998
2000
2000
In ®« nª xi a
In ®« nª xi a
9,0
9,0
7,5
7,5
7,8
7,8
-
13,2
13,2
4,8
4,8
Ma lai xi a
Ma lai xi a


9,0
9,0
9,2
9,2
10,0
10,0
-


7,4
7,4
8,3
8,3
Phi lÝp pin
Phi lÝp pin
3,0
3,0
4,4
4,4
5,8
5,8
-


0,6
0,6
4,0
4,0
Th¸i Lan
Th¸i Lan
11,2
11,2
9,0
9,0
5,9
5,9
- 10,8
- 10,8
4,4
4,4
ViÖt Nam
ViÖt Nam
5,1
5,1
8,8
8,8
9,3
9,3
5,8
5,8
6,7
6,7
Xin ga po
Xin ga po
8,9
8,9
11,4
11,4
7,6
7,6
0,1
0,1


9,9
9,9
T×nh h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸
( % GDP t¨ng so víi n¨m tr­íc)
11
12
10
1
6
4
2
5
8
9
7
3
Nhóm 1: Cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế
của các nước ĐNA trong giai đoạn 1990 1996.
( nước nào có mức tăng đều? Tăng bao nhiêu?)
( nước nào tăng không đều? Nước nào giảm?)
Nhóm 2: Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nư
ớc ĐNA năm 1998
( Nước nào kinh tế phát triển kém năm trước?)
( Nước nào có mức tăng, giảm không lớn?)
Nhóm 3. Tình hình tăng trưởng kinh tế của các nư
ớc ĐNA năm 2000.
( những nước đạt mức tăng > 6%, những nước <
6%)
- Nước có mức tăng không đều:
Inđônêxia, Thái Lan, Xingapo
-
Nước có mức tăng đều: Malaixia;
Philippin ; Việt Nam.
-
Nước kinh tế phát triển kém năm trư
ớc: Inđônêxia, Malaixia, philippin,
Thái Lan.
-
Nước có mức tăng, giảm không lớn:
Việt Nam, Xingapo
Nuớc đạt mức tăng >6%: Malaixia,
Việt nam, Xingapo
- Nước đạt mức tăng < 6%: Inđônêxia,
Philippin, Thái Lan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×