Tải bản đầy đủ

bai 44. Sinh sản vô tính ở động vậtB- sinh sản ở động vật
I. Sinh sản vô tính là gì?
1. ví dụ
? Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính?
ví dụ: trùng giày, thuỷ tức, sao biển,bọt biển, ruột khoang, ong
2. khái niệm
Bài 44 sinh sản vô tính ở động vật


2. khái niệm
?Điền dấu X vào ô cho câu đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở
động vật:
A - Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc
nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế
bào trứng
B - Sinh sản vô tính là kiêu sinh sản mà một cá thế sinh ra nhiều cá thể
mới gần giống mình.
C- Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc
nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kết hợp giữa tinh

trùng và tế bào trứng.
D- Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản có sự kết hợp giữa tinh trùng và
trứng tạo ra các cá thể mới giống mình.


Cơ sở khoa học
? Trong sinh sản vô tính thì cá thể mới được tạo ra trên cơ sở gì?
Sinh sản vô tính dựa trên phân bào nguyễn nhiễm, các tế bào phân
chia và phân hoá để tạo ra các cá thể mới.


II. Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật
? Theo em có mấy hình thức sinh sản vô tính ở động vật? Đó là những
hình thức nào?
-Phân đôi
-Nảy chồi
-Phân mảnh
-Trinh sinh
1. Các hình thức sinh sản vô tính


a. Phân đôi
? Kể tên một số động vật đại diện cho hình thức sinh sản phân đôi?
Đại diện: Các động vật đơn bào ( Trùng biến hình, trùng cỏ ),
giun dẹp
Sinh sản của trùng roi và trùng biến hình
Sinh sản của trùng roi và trùng biến hình
? Hãy mô tả đặc điểm cơ bản của hình thức phân đôi?


 §Æc ®iÓm
C¬ thÓ

Ph©n chia
nh©n
Ph©n chia
TBC: Th¾t eo
ë gi÷a
2 TÕ bµo
míi
b. Nảy chồi
? Kể tên một số động vật đại diện cho hình thức sinh sản nảy chồi?
Sinh sản ở thuỷ tức và san hô
Sinh sản ở thuỷ tức và san hô
Đại diện: Thuỷ Tức, San Hô ...
? Hãy mô tả đặc điểm cơ bản của hình thức nảy chồi?


 §Æc ®iÓm:
Mét ®iÓm
trªn c¬ thÓ

NP
 →
Chåi con
Chåi lín
NP
 →
   →
Tach
ra
C thÓ ơ
míi

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×