Tải bản đầy đủ

Vòng tuần hoàn của nước


Bé cùng khám phá
Lĩnh vực phát triển nhận thức
Đề tài: Tại sao lại có mưa?
Độ tuổi: 5 tuổi
Người thực hiện: Phạm Thị Huệ
Đơn vị: Trường MN Nhân Hoà
Vĩnh Bảo Hải Phòng

-
TrÎ biÕt 1 sè hiÖn t­îng cña trêi m­a
-
RÌn kü n¨ng ph¸n ®o¸n, kinh
nghiÖm cña trÎ.
-
Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh m«i
tr­êng, tiÕt kiÖm khi sö dông c¸c
nguån n­íc.
Môc ®Ých yªu cÇu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×