Tải bản đầy đủ

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Kh¸i qu¸t vÒ V¨n häc d©n
Kh¸i qu¸t vÒ V¨n häc d©n
gian ViÖt Nam
gian ViÖt Nam

Em hãy cho biết thế nào là văn học dân gian?
Em hãy cho biết thế nào là văn học dân gian?

Văn học dân gian là các tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền
Văn học dân gian là các tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền
miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích
miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích
phục vụ trực tiếp các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng
phục vụ trực tiếp các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng
đồng:
đồng:


Ví dụ:
Ví dụ:


Hỡi cô gánh nước quang mây
Hỡi cô gánh nước quang mây
Cho anh xin gáo tưới cây ngô đồng?
Cho anh xin gáo tưới cây ngô đồng?
Hay là:
Hay là:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Hãy cho biết văn học dân gian có những đặc
Hãy cho biết văn học dân gian có những đặc
trưng nào?
trưng nào?

I- Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian
I- Đặc trưng cơ bản của văn học dân gian
1- Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ
1- Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ
thuật ngôn từ truyền miệng( tính truyền miệng)
thuật ngôn từ truyền miệng( tính truyền miệng)

Văn học dân gian tồn tại và lưu hành theo phương thức truyền
Văn học dân gian tồn tại và lưu hành theo phương thức truyền
miệng. Đây là điểm khác biệt rất cơ bản giữa văn học dân gian
miệng. Đây là điểm khác biệt rất cơ bản giữa văn học dân gian
và văn học viết. Quá trình truyền miệng vẫn tiếp tục kể cả khi
và văn học viết. Quá trình truyền miệng vẫn tiếp tục kể cả khi
tác phẩm văn học dân gian đã được ghi chép lại.
tác phẩm văn học dân gian đã được ghi chép lại.

Nói truyền miệng là nói đến quá trình diễn xướng dân gian hào
Nói truyền miệng là nói đến quá trình diễn xướng dân gian hào
hứng và sinh động. Người ta có thể kể , nói , hát, diễn tác phẩm
hứng và sinh động. Người ta có thể kể , nói , hát, diễn tác phẩm


văn học dân gian
văn học dân gian

Ngôn từ truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo
Ngôn từ truyền miệng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo
nên nội dung, ý nghĩa và thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn
nên nội dung, ý nghĩa và thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn
học dân gian nhằm phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống.
học dân gian nhằm phản ánh sinh động hiện thực cuộc sống.

2- Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng
2- Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng
tác tập thể ( tính tập thể)
tác tập thể ( tính tập thể)

Văn học viết là sáng tác của cá nhân, còn văn học dân gian lại là kết
Văn học viết là sáng tác của cá nhân, còn văn học dân gian lại là kết
quả của quá trrình sáng tác tập thể
quả của quá trrình sáng tác tập thể
.
.

Quá trình sáng tác tập thể diễn ra như sau:
Quá trình sáng tác tập thể diễn ra như sau:
+ Lúc đầu một người khởi xướng, tác phẩm hình thành và được
+ Lúc đầu một người khởi xướng, tác phẩm hình thành và được
tập thể tiếp nhận.
tập thể tiếp nhận.
+Sau đó những người khác( có thể ở những địa phương khác
+Sau đó những người khác( có thể ở những địa phương khác
nhau, hoặc ở những thời đại khác nhau) tiếp tục lưu truyền và sáng tác
nhau, hoặc ở những thời đại khác nhau) tiếp tục lưu truyền và sáng tác
lại làm cho tác phẩm biến đổi dần phong phú hơn, hoàn thiện hơn cả
lại làm cho tác phẩm biến đổi dần phong phú hơn, hoàn thiện hơn cả
về nội dung lẫn hình thức.
về nội dung lẫn hình thức.
+ Văn học dân gian dần dần trở thành tài sản chung của tập thể.
+ Văn học dân gian dần dần trở thành tài sản chung của tập thể.
Mỗi người đều có thể tiếp nhận, sử dụng, sửa chữa, bổ xung tác phẩm
Mỗi người đều có thể tiếp nhận, sử dụng, sửa chữa, bổ xung tác phẩm
văn học dân gian theo quan niệm và khả năng nghệ thuật của mình.
văn học dân gian theo quan niệm và khả năng nghệ thuật của mình.
Tính truyền miệng và tính tập thể là những đặc trưng cơ bản , chi
Tính truyền miệng và tính tập thể là những đặc trưng cơ bản , chi
phối , xuyên suốt quá trình sáng tạo và lưu truyền văn học dân gian,
phối , xuyên suốt quá trình sáng tạo và lưu truyền văn học dân gian,
thể hiện sự gắn bó mật thiết của văn học dân gian với các sinh hoạt
thể hiện sự gắn bó mật thiết của văn học dân gian với các sinh hoạt
khác nhau trong đời sống cộng đồng.
khác nhau trong đời sống cộng đồng.

V¨n häc d©n gian cã bao nhiªu thÓ lo¹i lµ
V¨n häc d©n gian cã bao nhiªu thÓ lo¹i lµ
nh÷ng thÓ lo¹i nµo?
nh÷ng thÓ lo¹i nµo?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×