Tải bản đầy đủ

Kế hoạch học tập tuyển sinh 2018-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 67/ KH/ĐHNH-PĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2013

KẾ HOẠCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 29 VÀ CAO ĐẲNG KHÓA 27
NĂM HỌC 2013 - 2014

1. Lịch học tập tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa
Ngày

Buổi

Lớp


09/9/2013
Thứ 2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

10/9/2013
Thứ 3
11/9/2013
Thứ 4
12/9/2013
Thứ 5
13/9/2013
Thứ 6
14/9/2013
Thứ 7

15/9/2013
Chủ nhật
16/9/2013
Thứ 2
17/9/2013
Thứ 3
18/9/2013
Thứ 4
19/9/2013
Thứ 5
20/9/2013
Thứ 6

- Lớp CT1 (487 sinh viên): ĐH29NH01,
ĐH29NH02,
ĐH29NH03, ĐH29NH04, ĐH29NH05, ĐH29AV01, ĐH29AV02
- Lớp CT2 (467 sinh viên): ĐH29QT01,
ĐH29KT01,
ĐH29KT02, ĐH29KT03, ĐH29HT01, CĐ26NH01
- Thời gian:

Sáng

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

Sáng

CT1

- Địa điểm học: Hội trường lớn, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức

Chiều

CT2

Sáng

CT1

Chiều

CT2

- Ghi chú: Sáng thứ 7 (14/9) và sáng chủ nhật (15/9) là các buổi
làm vệ sinh môi trường. Sinh viên học đủ các buổi mới đủ điều kiện
làm bài thi cuối đợt học. Tài liệu học tập sẽ nhận vào buổi học đầu
tiên

Sáng

CT1

Chiều

CT2

 Sáng: 7h00 – 11h00
 Chiều:13h00 – 17h00

2.Học Giáo dục quốc phòng: Từ 30.09.2013 đến 25.10.2013, tại 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức
3.Kế hoạch học tập HKI: Từ 28.10.2013 đến 26.01.2014, tại 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức

PHÒNG ĐÀO TẠO
(đã ký)
TS. PHAN NGỌC MINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×