Tải bản đầy đủ

Giao an dai 7 - Tiet 41 - 3 cot moi

Chơng III Thống kê
Tiết 41 :
Đ
1 . Thu thập số liệu thống kê, tần số.
Ngày soạn: 4 .1.2008.

A.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- H đợc làm quen với các bảng đơn giản về số liệu ban đầu khi điều tra (về cấu tạo, về nội dung);
- Biết xác định và diễn tả đợc dấu hiệu điều tra, hiểu đợc ý nghĩa của các cụm từ số tất cả các giá trị cảu dấu hiệu và số các giá trị khác
nhau của dấu hiệu, làm quen với khái niệm tần số của một giá trị.
2.Kĩ năng:
- Biết các kí hiệu đối với một dấu hiệu, giá trị cuả nó và tần số của một giá trị. Biết lập các bảng đơn giản để ghi lại các kết quả điều tra.
3. T duy:
- Linh hoạt , độc lập sáng tạo.
4. Thái độ :
- Hăng hái , tích cực hoạt động, luôn tự tin chính mình.
b. Chuẩn bị :
Giáo viên : - GAĐT, thớc thẳng
Học sinh : - H: Bút , phiếu học tập.
c.Ph ơng pháp dạy học:

.) Phơng pháp vấn đáp.
.) Phơng pháp dạy học phát hiện và GQVĐ.
.) Phơng pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ.
D. Tiến trình của bài.
Hoạt động của g Hoạt động của h Ghi bảng
1.Tiếp cận kiến thức ch ơng 3
+ Giới thiệu mục tiên và nội dung chơng III.
( sgk/ 4)
+ Cho H quan sát một phần bảng thống kê dân số
ngời ta đã làm ntn để có bảng này?
* Hoạt động 1(3 )
Hoạt động của g Hoạt động của h Ghi bảng
2.Làm quen với các bảng về số liệu thống kê
ban đầu khi điều tra.
- Nhà trờng phát động phong trào tết trồng cây ở 4
khối....
- Giới thiệu ví dụ và cách lập bảng số liệu thống
kê ban đầu nh bảng 1 SGK/5.
- Việc làm trên của ngời điều tra là thu thập số
liệu về vấn đề đợc quan tâm. Các số liệu trên đợc
ghi lại trong một bảng số liệu thống kê ban đầu
( bảng 1).
? Dựa vào bảng số liệu thống kê ban đầu trên em
hãy cho biết bảng đó gồm mấy cột, nội dung tong
cột là gì.
? Hoạt động nhóm: Em hãy thống kê điểm của
tất cả các bạn trong tổ của mình qua bài kiểm tra
toán học kì 1.
=> G kiểm tra 1 vài nhóm.
- G giới thiệu tiếp bảng 2.
* Hoạt động 2(12 )
- Bảng 1 gồm ba cột, các cột lần lợt chỉ số
thứ tự, lớp và số cây trồng đợc của mỗi
lớp.
- Các nhóm hoạt động => Ktra chéo.
1. Thu thập số liệu, bảng thống kê ban đầu
+ Ví dụ: SGK/4
- Bảng 1 là bảng số liệu thống kê ban đầu
+ ?1 SGK/5 :
Bảng 1 có ba cột (TT, tên lớp, số cây trồng) và 21 dòng.
+ Ví dụ: SGK/5
3.Giới thiệu các thuật ngữ và khái niệm
+ ?2 SGK/5 :
Giới thiệu khái niệm dấu hiệu và kí hiệu => dấu
hiệu ở trong bảng 1 là gì?
? Mỗi lớp là một đơn vị điều tra => bảng 1 có bao
nhiêu lớp? dấu hiệu X ở bảng 1 có bao nhiêu đơn
vị điều tra.
- Mỗi lớp trồng đợc một số cây nhất định nh vậy
ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu. Số liệu
đó gọi là giá trị của dấu hiệu.
? So sánh số tất cả các giá trị với số đơn vị điều
* Hoạt động 3(10 )
+ Số cây trồng đợc ở mỗi lớp.
+ 20 lớp - 20 đơn vị điều tra
2. dấu hiệu:
a, Dấu hiệu, đơn vị điều tra:
+ ?2 SGK/5 :
- Nội dung điều tra trong bảng 1 là số cây trồng đợc của
mỗi lớp. Còn mỗi lớp là một đơn vị đièu tra.
=> Vấn đề hay hiện tợng mà ngời điều tra quan tâmtìm
hiểu gọi là dấu hiệu.
- Kí hiệu: X, Y
+ ?3 SGK/5
+ ở bảng 1 có 20 đơn vị điều tra.
b) Giá trị của dấu hiệu, dẫy giá trị cảu dấu hiệu
+ VD: 7A 35 cây
8D 50 cây các giá trị của dấu hiệu X
- Nh vậy ứng với mỗi đơn vị điều tra có một số liệu. Số
Hoạt động của g Hoạt động của h Ghi bảng
tra.?
- Dãy các số liệu về số cây trồng đợc của các lớp
=> đây là dãy giá trị của dấu hiệu X.
? Hãy đọc dãy giá trị của dấu hiệu X ở cột 3 bảng
1.
- Số các giá trị của dấu hiệu đúng bằng số
các đơn vị điều tra.
- H trả lời.
liệu đó gọi là giá trị của dấu hiệu.Dấu hiệu X có tất cả 20
giá trị.
- Số tất các các giá trị ( không nhất thiết khác nhau) của
dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra ( thờng đơc kí hiệu là
N)
- Dãy giá trị của dấu hiệu đợc kí hiệu là X.
+ ?4 SGK/6:
- Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả 20 giá trị.
4.Làm quen với k/ n tần số của một giá trị.
?5/SGK
?6 SGK/6 .
=> Giới thiệu đ/n tần số.
?7 SGK/6 có nhận xét gì về tổng các tần số và số
các giá trị của dấu hiệu.?
- G giới thiệu phần đóng khung/ 6- sgk
? ở dấu hiệu X các giá trị là con số cụ thể, liệu ở
các dấu hiệu khác điều này có luôn đúng không.
=>chú ý
- Trong bảng 1 nếu yêu cầu phải có ngay số liệu
tổng số cây trồng của các lớp mà không yêu cầu
nêu cụ thể tên lớp.
* Hoạt động 4(13 )
- Trả lời
+ Số tất cả các giá trị khác nhau của hiệu
X là : 30;28;35;50
- H đọc đ/ nghĩa.
+ Giá trị 30 - tần số là 8
28 2 .
- H đọc chú ý.
3. Tần số:
+ ? 5/SGK:
- Có 4 số khác nhau trong cột số cây trồng đợc đó là:
28; 30; 35; 50.
+ ? 6/SGK:
- Có 8 lớp trồng đợc 30 cây.
- Có 2 lớp trồng đợc 28 cây.
- Có 7 lớp trồng đợc 35 cây.
- Có 3 lớp trồng đợc 50 cây.
+ ĐN tần số :SGK/6
- Tần số của giá trị kí hiệu là: n
- Giá trị của dấu hiệu thờng đợc kí hiệu: x.
+ ? 7/SGK:
- Các giá trị khác nhau là: 28; 30; 35; 50. Tần số tơng ứng
của các giá trị trên lần lợt là : 2; 8; 7; 3.
+ VD: giá trị 30 xuất hiện 8 lần trong dãy giá trị của dấu
hiệu X tần số của trị 30 là 8.
+ Giá trị 35 xuất hiện 7 lần trong dãy giá trị của X tần
số của giá trị 35 là 7
+ Số tất cả các giá trị khác nhau của hiệu X là :
30;28;35;50.
+ Chú ý : SGK/7
Hoạt động của g Hoạt động của h Ghi bảng
5. Củng cố:
Số H nữ của 12 lớp trong 1 trờng THCS đợc ghi
lại trong bảng sau:
18 14 20 17 25 14
19 20 16 18 14 16
Cho biết:
a, Dấu hiệu là gì? Số tất cả các giá trị của dấu
hiệu?
b, Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm
tần số của từng giá trị đó?
* Hoạt động 5(5 )
- Bài tập:
a, Dấu hiệu là : Số H nữ của mỗi lớp .
Số tất cả các giá trị của dấu hiệu: 12.
b, Nêu các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 14; 16; 17; 18;
19; 20; 25 và tìm tần số của từng giá trị đó lần lợt là :
3; 2; 1; 2; 1; 2; 1.
6. Hớng dẫn học bài và làm bài về nhà:
* Hoạt động 6(2 )
+ Nắm vững các khái niệm.
+ Vở bài tập tiết 41; 1, 2, 3 sbt/3,4.
+ Mỗi học sinh tự điều tra, thu thập thống kê theo một chủ đề tự chọn. Sau đó đặt ra câu hỏi nh trong tiết học và trình bày lời giải.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×