Tải bản đầy đủ

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

THcs
Đ n tham d gi h c c a l p 9ế ự ờ ọ ủ ớ
5

Kiểm tra bài cũ:
Điền vào chổ trống ( …) để hoàn thành các công thức sau (Với các biểu
thức A, B, C ) :
Với B …
Với A … ; B …
Với A … và A …
Với A … ; B …
Với A … ; B … và A …
Với B …
Với A.B … và B …
...
2
=A

...=
B
A
.... =BA
....
2
=
BA
...
AB
B
A
=
...=
B
A
...=
± BA
C
...
=
±
BA
C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
BA.
≥ 0 ≥ 0
B
A
≥ 0 ≠ 0
BA.
≥ 0
B
B
BA.
≥ 0 > 0
> 0
2
)(
BA
BAC


≥ 0 ≠ B
2
BA
BAC

)( 
≥ 0 ≥ 0 ≠ B


Ví dụ 1: Rút gọn với a > 0
5
4
4
65
+−+
a
a
a
a
5
4
2
6
5
2
+−+=
a
a
aaa
5235 +−+= aaa
Giải : Ta có
5
4
4
65
+−+
a
a
a
a
56
+=
a

?1
Rút gọn


aaaa ++− 4542053
Với a≥0
Giải :
Ta có
aaaa ++− 4542053
aaaa ++−= 5.945.453
aaaa ++−= 5125253
aa += 513
a)1513( +=

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×