Tải bản đầy đủ

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (49)

BÀI TẬP TỰ LUẬN TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 4 BIG OR
SMALL
I.Hãy diễn đạt các mốc thời gian bằng chữ(có thể bằng 2 cách):
1) 6.00  It’s six o’clock.
2) 8.30 …………………………………/……..…………………………
3)9.45 …………………………………/………………………………..
4)5.10 …………………………………/………………………………..
5)7.15 …………………………………/…………………………………
6)10.20 …………………………………../…………………………………….
7)12.50 ……………………………………/………………………………………
8)4.55 ……………………………………./………………………………………
9)11.00 ………………………………….
10)10.25 ……………………………………../…………………………………….
II.Hoàn tất các mẩu đối thoại sau:
1) –Lan: Is your big house?
Hoa:No.it’s …………………..
Lan:How many floors…………it have?
Hoa:It ……….two floors.
Lan:How many rooms ………….there?
Hoa:………………four rooms.
Lan:How many people ……………in your family?

Hoa:…………….five.
2) – Vy:Is your school ……………..?
Thu:No.it’s small.
Vy:How many floors …………it have?
Thu: It ………….3 floors.


Vy: Which class …………you in?
Thu:I’m …………….class 6A.
Vy:Where ………your classroom?
Thu:It’s ………….the first floor.
Vy:How many students are there…………your class?
Thu: …………….thirty.
III.Dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc:
1)Miss lan’s students(những học trò của cô Lan) ……………….(not be) big.
2)Lan’s brothers(các anh trai của Lan) ……………(be) doctors.
3)Nam’s father …………..(be) Mai’s teacher(thầy của Mai).
4)Mai and Hoa ……………….(not be)Mr Tan’s students.
5)Every morning,Minh …………(get) up at 6.
IV.Chọn từ đúng điền vào chỗ trống:
1) Those lamps (is/ isn’t/ are) ………….new(mới).
2) ……………(Are/ Is/ Isn’t) these your books?
3)Is this her (eraser/ books/ pencils) …………………..?
4) Who (is he/ is she/ are they)…………………….?-They’re Mai and Lan.
5)What’s your name?-(My/ Your/ Her) ………….name is Hung.
6) Is (her/ his/ your) ……………name Mai?-Yes,it’s Mai.
7)Are they (big/ small)…………………?-No,they’re small.
8)Is she a doctor or an (teacher/ nurse/ engineer) ………………………?
9)These (books/ book)……………………are small.
V.Viết a/ an trước các danh từ và dịch việt:
1) ……………nurse. ………………………………
2)……………eraser. …………………………
3)………….teacher.

…………………………

4)…………engineer. …………………….
5)……………armchair. ……………………..6)………………school. ……………………….
7)……………….pencil. ………………………….
8)…………house.

………………………….

9) A student .

Một học sinh.

VI.Đặt câu hỏi cho câu trả lời:
1)…………………………………………..?-I get up at 6 o’clock.
2)……………………………………………?-Yes,my school is big.
3)………………………………………….?-Mr Nam is a teacher.
4)……………………………………….?-She goes to school at 6.30
5)…………………………………………?-She has breakfast at 6.15
6)……………………………………?-I’m eleven.
7)……………………………………?-It’s eight o’clock.
8)……………………………………..?-My father’s name is Tan.
9)……………………………………..?-We live on Le Duan street.
10)……………………………………..?-I’m in Grade 6.
VII.Hoàn tất đoạn văn,trả lời các câu hỏi bên dưới:
This is Mai.She is my classmate(bạn cùng lớp).She ……..twelve……….old.She is
……student.She lives ……..a big city.She is ……..Grade 6.She gets …….at 6 every
morning.She washes ……….face at 6.10.She has breakfast ……..6.15.She goes
…….shcool …….6.30.
*Questions:
1)How old is Mai? ………………………………………………...
2)What does she do? ………………………………….
3)Where does she live? ………………………………….
4)Is it a small city or a big city? ……………………………..
5)Which grade is she in? ………………………………
6)What time does she wash her face? …………………………………….
7)What time does she have breakfast? …………………………………….


8)What time does she go to school? ………………………………………
VIII.Sắp xếp các từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh:
1) is/ my/ this/ not/ pen.

…………………………………………

2) dressed/ gets/ he/ at/ 6 o’clock. ……………………………………..
3)How many/ school/does/ floors/ have/ your/ ?
………………………………………………………
4)What time/ face/ wash/ does/ his/ ?/ he ………………………………………….
5)small/ big/ ?/ or /the/ bag/ is ……………………………………….
IX.Tìm lỗi sai va sửa lại cho đúng:
1)Is your father a engineer?-Yes,she is.
Is your father an engineer?-Yes,he is.
2)My house are small.

…………………………………

3)Who are this? -It’s Lam. …………………….
4)I get up in 6 every morning. …………………………………..
5)Hoa go to school at 6.30 everyday. ………………………………….
6)Mai’s brother is a architect. ……………………………………….
7)Is this he ruler?

………………………………………

8)That is my friend book. ……………………………………
9)What’s your sister name? …………………………………..
10)What do Lan father do?-She is a teacher.
……………………………./………………………………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×