Tải bản đầy đủ

Bài tập môn tiếng anh lớp 6 (43)

BÀI TẬP TỰ LUẬN TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1
GREETINGS
I. Em hãy sắp xếp những chữ cái đã cho dưới đây thành những từ đúng.
l.EFRNOTOAN ..................................... 6.IHGTE.............................................
2. LOD..................................

7. NVIGEEN............................................

3.TEHRE....................................

8. OWT....................................................

4. TFFEEIN.............................................

9. UBEMNR..........................................

5. ODOG.............................................

10.SRM..............................................

II .Em hãy thực hiện phép tính sau và viết kết quả bằng chữ số:

1.Nineteen +one =.................................

2. five x three =...........................

3.( se ven teen - fi ve ) + thr ee =

4. sixteen + four =....................

.. .... .... ....

5.(two + ten) - eight = .... .... .... .... .... ..

6. f if teen - twel ve =. ... .... .... .

III. Em hãy tìm lỗi sai ở những câu sau rồi sửa lại cho đúng :
1. How old you are ?

→......................................................................

2. We is four-teen years old.

→.......................................................................

3. I name is Linh.

→ ......................................................................

4. I'm fiveteen years old.

→.......................................................................

5. Fine, thanks you.

→.......................................................................

IV. Em hãy sắp xếp các từ sau thành câu có nghĩa:
Ví dụ :

Mom / night / , / good/.


→ Good night, Mom.

1.thank / are / you / fine / , / we/.
...............................................................................................................................
2. old / We / years / fourteen / are.
...............................................................................................................................
3. today / how / ? / you / are /


...............................................................................................................................
4. is / name / you / ? / my / . / and / Tom /
...............................................................................................................................
5. this / morning / Mr. / , / Long / good / . /Lan / is /.
...............................................................................................................................
V.Em hãy điền vào một chổ trống một từ thích hợp để hoàn thành bài hội thoại sau.
I) Tung

:________________

morning ,_____________

Long

:

Hi. Tung ._____

_________ ____________?

Tung

:_______ ________ , thank ___. __________

Long

:

Tung

:

Long

:

Fine. ______________

_________ ________?

.

Long, This is Mai.
Good morning, Mai.

Mai

:

Good _____________, ________

Mai

:

Long

:

I ________ ten . How_____

Mai

:

______ eleven ________

How

______

___________ ___________?
________ ______ ?
___________

VI. Đặt câu hỏi cho câu trả lời sau:
1............................................................................... I am fine, thanks .And you?
2...............................................................................

We are fine. Thạnks

3...............................................................................

I’m twelve years old.

4...............................................................................

Yes, this is Lan.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×