Tải bản đầy đủ

nhà máy sản xuất gạch nung cao cấp

Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch kh«ng nung cao cÊp
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chủ đầu tư
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567
Đăng ký kinh doanh số : 0600954720 cấp ngày 03/8/2012
Nơi cấp : Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định:
Đại diện theo pháp luật : Bà Ngô Thị Tuyết
Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị
Địa chỉ trụ sở : Thôn Tân An, Xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định;
I.2. Mô tả sơ bộ Dự án
Tên Dự án: Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
Địa điểm đầu tư: Một phần lô N5-N6 khu công nghiệp Hòa Xá–Nam Định
Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy mới
I.3. Cơ sở pháp lý
Văn bản pháp lý
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHC Việt Nam;
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của
Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN ViệtNam;
Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;

C«ng ty Cæ phÇn vËt liÖu kh«ng nung 567

1


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/02/2009 ca Chớnh ph v vic Qun
lý d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh;
Ngh nh s 124/2008 N-CP ngy 11 thỏng 12 nm 2008 ca Chớnh Ph
v thu thu nhp doanh nghip;
Ngh nh s 123/2008/N-CP ngy 08/12/2008 ca Chớnh ph Qui nh
chi tit thi hnh Lut Thu giỏ tr gia tng;
Ngh nh 140/2006/N-CP ca Chớnh ph ngy 22 thỏng 11 nm 2006 quy
nh vic bo v mụi trng trong cỏc khõu lp, thm nh, phờ duyt v t chc
thc hin cỏc chin lc, quy hoch, k hoch, chng trỡnh v d ỏn phỏt trin;
Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09 thỏng 8 nm 2006 ca Chớnh ph v
vic qui nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut bo v mụi
trng;
Ngh nh s 21/2008/N-CP ngy 28/02/2008 ca Chớnh ph v sa i b
sung mt s iu ca Ngh nh s 80/2006/N-CP ngy 09/08/2006 ca Chớnh
ph v vic quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v
mụi trng;
Thụng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B xõy dng hng dn
vic lp v qun lý chi phớ kho sỏt xõy dng;
Thụng t s 05/2009/TT-BXD ngy 15/04/2009 ca B Xõy dng hng dn
iu chnh d toỏn xõy dng cụng trỡnh;
Thụng t s 12/2008/TT-BXD ngy 07/05/2008 ca B Xõy dng hng dn

vic lp v qun lý chi phớ kho sỏt xõy dng;
Cụng vn s 1777/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xõy dng v vic cụng
b nh mc d toỏn xõy dng cụng trỡnh - Phn lp t h thng in trong cụng
trỡnh, ng v ph tựng ng, bo ụn ng ng, ph tựng v thit b khai thỏc nc
ngm;
Cụng vn s 1779/BXD-VP ngy 16/08/2007 ca B Xõy dng v vic cụng
b nh mc d toỏn xõy dng cụng trỡnh - Phn Kho sỏt xõy dng;
Thụng t s 08/2006/TT-BTNMT ngy 08/9/2006 ca B Ti nguyờn v Mụi
trng hng dn v ỏnh giỏ mụi trng chin lc, ỏnh giỏ tỏc ng mụi
trng v cam kt bo v mụi trng;
Ngh nh s 12/2009/N-CP ngy 12/2/2009 ca Chớnh ph v vic Qun lý
d ỏn u t v xõy dng cụng trỡnh;
Ngh nh s 209/2004/N-CP ngy 16/12/2004 ca Chớnh ph v vic Qun
lý cht lng cụng trỡnh xõy dng v Ngh nh s 49/2008/N-CP ngy
18/04/2008 ca Chớnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Ngh nh
2009/2004/N-CP;

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

2


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
nh mc chi phớ qun lý d ỏn v t vn u t xõy dng kốm theo Quyt
nh s 957/Q-BXD ngy 29/9/2009 ca B Xõy dng;
Ngh nh s 99/2007/N-CP ngy 13/06/2009 ca Chớnh ph v qun lý chi
phớ u t xõy dng cụng trỡnh;
Ngh nh s 80/2007/N CP ngy 19 thỏng 05 nm 2007 ca Chớnh Ph
v doanh nghip khoa hc v cụng ngh;
Ngh nh s 96/2010/N-CP ngy 20 thỏng 09 nm 2010 ca Chớnh Ph sa
i b sung mt s iu ca ngh nh s 115/2005/N-CP ngy 05 thỏng 09 nm
2005 ca Chớnh Ph quy nh c ch t ch, t chu trỏch nhim ca t chc khoa
hc v cụng ngh cụng lp v ngh nh s 80/2007/N-CP ngy 19 thỏng 05 nm
2007 ca Chớnh Ph v doanh nghip khoa hc v cụng ngh;
Quyt nh s 567/Q TTg ngy 28 thỏng 04 nm 2010 ca Th Tng
Chớnh Ph v vic phờ duyt Chng trỡnh phỏt trin vt liu khụng nung n nm
2010 ;
Quyt nh s 10/2009/Q TTg ca Th Tng Chớnh Ph ngy 16 thỏng 01
nm 2009 v c ch h tr phỏt trin sn xut sn phm c khớ trng im v Danh
mc cỏc sn hm c khớ trng im, Danh mc d ỏn u t sn xut sn phm c
khớ trng im giai on t nm 2009 n nm 2015 ;
Quyt nh s 448/Q-UBND ca UBND tnh Nam nh v vic phờ duyt
D ỏn iu chnh, b xung quy hoch phỏt trin vt liu xõy dng tnh Nam nh
n nm 2020;
Cỏc tiờu chun Vit Nam
D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch khụng nung cao cp c thc hin da
trờn nhng tiờu chun, quy chun chớnh nh sau:
Quyt nh s 15/2004/Q-BXD ngy 10/06/2004. Ban hnh Tiờu chun xõy
dng Vit Nam TCVN316:2004 Blc bờ tụng nh- yờu cu k thut.
Quy chun xõy dng Vit Nam (tp 1, 2, 3 xut bn 1997-BXD);
Quyt nh s 04 /2008/Q-BXD ngy 03/4/2008. Ban hnh Quy chun k
thut Quc gia v Quy hoch xõy dng (QCVN: 01/2008/BXD);
TCVN 2737-1995: Ti trng v tỏc ng- Tiờu chun thit k;
TCXD 229-1999: Ch dn tớnh toỏn thnh phn ng ca ti trng giú theo
TCVN 2737 -1995;
TCVN 375-2006: Thit k cụng trỡnh chng ng t;
TCXD 45-1978: Tiờu chun thit k nn nh v cụng trỡnh;
TCVN 5760-1993: H thng cha chỏy-Yờu cu chung thit k lp t v s dng;

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

3


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
TCVN 5738-2001: H thng bỏo chỏy t ng - Yờu cu k thut;
TCVN 2622-1995: PCCC cho nh, cụng trỡnh yờu cu thit k;
TCVN 6160 1996: Yờu cu chung v thit k, lp t, s dng h thng cha chỏy;
TCVN 4760-1993: H thng PCCC - Yờu cu chung v thit k;
TCXD 33-1985: Cp nc - mng li bờn ngoi v cụng trỡnh - Tiờu chun
thit k;
TCVN 5576-1991: H thng cp thoỏt nc - quy phm qun lý k thut;
TCXD 51-1984: Thoỏt nc - mng li bờn trong v ngoi cụng trỡnh - Tiờu
chun thit k;
TCVN 4474-1987: Tiờu Chun Thit k h thng thoỏt nc trong nh;
TCVN 4473:1988: Tiờu Chun Thit k h thng cp nc bờn trong;
TCVN 6772: Tiờu chun cht lng nc v nc thi sinh hot;
TCVN 188-1996: Tiờu chun nc thi ụ th;
TCVN 5687-1992: Tiờu chun thit k thụng giú - iu tit khụng khớ - si m;
TCXDVN 175:2005: Tiờu chun thit k n ti a cho phộp;
11TCN 19-84: ng dõy in;
11TCN 21-84: Thit b phõn phi v trm bin th;
TCXD 95-1983: Tiờu chun thit k chiu sỏng nhõn to bờn ngoi cụng trỡnh
dõn dng;
TCXD 25-1991: Tiờu chun t ng dõy dn in trong nh v cụng trỡnh
cụng cng;
TCXD 27-1991: Tiờu chun t thit b in trong nh v cụng trỡnh cụng cng.
TCVN-46-89 : Chng sột cho cỏc cụng trỡnh xõy dng;
EVN

: Yờu cu ca ngnh in lc Vit Nam (Electricity of Viet Nam ).

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

4


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
CHNG II: S CN THIT PHI U T
II.1. S cn thit phi u t
1.1. Chin lc phỏt trin vt liu xõy dng n nm 2020
Hin nay, cụng ngh sn xut vt liu xõy dng khụng nung ang c nhiu
nc phỏt trin trờn th gii ỏp dng nhm gim thiu s ụ nhim mụi trng trong
quỏ trỡnh khai thỏc, sn xut v ó mang li nhiu kt qu tớch cc nh: tn dng
c nhiu ngun nguyờn liu r tin hin cú ti cỏc vựng min, to ra c nhiu
loi VLXD cú giỏ thnh thp,... Ngoi ra vt liu xõy dng khụng nung cũn mang
li hiu qu kinh t cao cho cỏc ch th trong ngnh cụng nghip xõy dng nh:
ch t ch thu thi cụng, nh sn xut vt liu xõy dng v cui cựng l li ớch
ca ngi tiờu dựng. Vỡ vy, cụng ngh sn xut gch khụng nung l s la chn
phự hp vi nh hng ca ton cu.
Theo c tớnh, mi nm nc ta tiờu th khong 20 t viờn gch. Vi phỏt
trin ny, n nm 2020, lng gch cn cho xõy dng l hn 40 t viờn/1 nm.
t c s lng gch trờn, nu dựng t nung thỡ s mt rt nhiu t canh tỏc, s
nh hng nghiờm trng n an ninh lng thc, v phi s dng mt
lng than húa thch khng l, kốm theo ú l mt lng ci t rt ln dn n
cht phỏ rng, mt cõn bng sinh thỏi, hu ha ca thiờn tai, v nghiờm trng hn
na nú cũn gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng, nh hng n mụi trng vt
nuụi, sc khe con ngi, v hu qu li cũn lõu di.
Cỏc cụng ngh gch t sột hin nay ang dn lc hu v cú nhiu h qu bt li
cn c thay th. Theo Th trng B Xõy dng Nguyn Trn Nam thỡ : Mi nm
vic s dng gch t sột nung lm mt i mt din tớch t canh tỏc nụng nghip ca
1 xó. Do ú, Quyt nh 567/2010/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph v vic phờ
duyt Chng trỡnh phỏt trin vt liu xõy dng khụng nung n nm 2020 ó m ra
mt hng i mi cho ngnh vt liu chim t trng ln trong xõy dng.
Khi s dng gch t sột, chỳng ta phi s dng ngun t khai thỏc t t
rung, t phự sa, t sột tc l ngun ti nguyờn rt quý him ca mt quc gia,
hin nay, ngun ti nguyờn ny ó bt u ang cn kit v chc chn s khụng cũn
nhiu trong tng lai. Lng t sột ny, chỳng ta cú th dựng vo vic sn xut
cỏc sn phm cao cp hn, thm m hn, mang li giỏ tr kinh t hn thay cho vic
sn xut gch xõy thụng thng. Mt khỏc, trong quỏ trỡnh sn xut gch t sột
nung, khi nung gch s gõy ra tỡnh trng ụ nhim mụi trng xung quanh.
khp ni trờn laừnh thoồ Vieọt Nam t Nam ra Bc, i õu chỳng ta cng cú th
nhỡn thy cỏc lũ gch x khúi bi, ụ nhim mụi trng, lm thit hi n mựa mng
trong vựng lõn cn. Gch khụng nung s dng cỏc ngun nguyờn vt liu chớnh
trong t nhiờn nh: cỏt, x than, mt ỏ, xi mng,... Cỏc loi nguyờn vt liu ny cú
mt khp ni, vic khai thỏc v s dng chỳng khụng gõy tỏc ng n mụi
trng t nhiờn ca quc gia. Cú th núi, Gch khụng nung khụng ch l sn phm

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

5


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
gch xõy thụng thng m khi s dng, nú cũn mang giỏ tr nhõn vn cao c vỡ nú
bo v mụi trng, bo v cuc sng ca chỳng ta.
Khi s dng cụng ngh gch khụng nung s khc phc c nhng nhc
im trờn, em li cụng vic n nh cho ngi lao ng, phự hp vi ch chng
chớnh sỏch ca ng, nh nc v nguyn vng ca nhõn dõn, tit kim c thi
gian v tin bc em li li ớch lõu di cho xó hi.
Theo ú, xem xột to c ch, l trỡnh to th trng cho vt liu khụng
nung, to thun li cho nh sn xut v u t, ngun nguyờn liu, tng cng
thanh tra kim tra vic s dng t nụng nghip lm gch, nõng phớ bo v mụi
trng v tng cng giỏm sỏt i vi c s sn xut gch t sột nung. Th Tng
Chớnh ph ó phờ duyt Chng trỡnh phỏt trin vt liu xõy khụng nung n nm
2020 vi cỏc ni dung ch yu sau:
1.2- Quan im phỏt trin
a) Phự hp vi Quy hoch tng th phỏt trin vt liu xõy dng Vit Nam
n nm 2020 ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt; ỏp ng nhu cu s dng
ca xó hi; s dng hiu qu ti nguyờn t nụng nghip, tit kim nng lng,
gim thiu ụ nhim, bo v mụi trng . Nõng tng sn lng gch khụng nung
chim 40% tng sn lng gch xõy Vit Nam;
b) Tn dng ti a cỏc ngun ph thi cỏc ngnh cụng nghip khỏc;
c) Phỏt trin cỏc c s sn xut vi quy mụ cụng sut hp lý, cụng ngh tiờn
tin; tng bc ni a hoỏ vic ch to thit b cho dõy chuyn sn xut vt liu
xõy khụng nung; a dng húa v kớch thc sn phm cho phự hp vi thc t thi
cụng cỏc cụng trỡnh xõy dng vi ỏp ng yờu cu v cht lng;
d) Khuyn khớch cỏc thnh phn kinh t tham gia u t sn xut v kinh
doanh vt liu xõy khụng nung.
1.3. nh hng phỏt trin sn xut v s dng vt liu xõy khụng nung n
nm 2020
a) V chng loi sn phm
- Gch xi mng - ct liu: t l gch xi mng - ct liu trờn tng s vt liu xõy
khụng nung khong 64% vo nm 2015 v 70% vo nm 2020;
- Gch nh: t l gch nh trờn tng s vt liu xõy khụng nung khong 21% vo
nm 2015 v 25% vo nm 2020. Gch nh cú 2 loi sn phm chớnh sau:
+ Gch t bờ tụng khớ chng ỏp (AAC): t l gch AAC trờn tng s vt liu
xõy khụng nung khong 16% vo nm 2015 v 20% vo nm 2020;
+ Gch t bờ tụng bt: t l gch t bờ tụng bt trờn tng s vt liu xõy
khụng nung khong 5% t nm 2015;
- Gch khỏc (ỏ ch, gch ỏ ong, vt liu xõy khụng nung t t i v ph thi
xõy dng, ph thi cụng nghip, gch silicỏt...) t t l khong 5% t nm 2015
trờn tng s vt liu xõy khụng nung.
b) V cụng ngh v quy mụ cụng sut
Phỏt trin cỏc c s sn xut vt liu xõy khụng nung bng cụng ngh tiờn
tin vi quy mụ cụng sut phự hp vi tng vựng, khu vc.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

6


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
c) S dng vt liu xõy khụng nung:
- T nm 2011, cỏc cụng trỡnh nh cao tng (t 9 tng tr lờn) s dng ti thiu
30% vt liu xõy khụng nung loi nh (khi lng th tớch khụng ln hn
1000kg/m3) trong tng s vt liu xõy;
- Khuyn khớch cỏc cụng trỡnh xõy dng s dng vt liu xõy khụng nung khỏc cú
rng ln hn 30% v vt liu xõy khụng nung loi nh.
1.4. Cỏc nhúm gii phỏp ch yu thc hin chng trỡnh bao gm:
a) Nhúm gii phỏp v c ch chớnh sỏch
- Cỏc chớnh sỏch u ói v sn xut v tiờu th vt liu xõy khụng nung:
+ Ngoi cỏc chớnh sỏch u ói v thu: nhp khu, thu nhp doanh nghip,
u ói v h tr khỏc theo cỏc quy nh hin hnh, cỏc d ỏn ch to thit b sn
xut vt liu xõy khụng nung nh v sn xut gch xi mng - ct liu cụng sut t 7
triu viờn quy tiờu chun/nm tr lờn c hng u ói nh i vi cỏc d ỏn
thuc chng trỡnh c khớ trng im;
+ V chi phớ chuyn giao cụng ngh cỏc d ỏn cú chi phớ chuyn giao c
thc hin theo quy nh ti iu 9 v iu 39 Lut Chuyn giao cụng ngh.
b) Nhúm gii phỏp v khoa hc k thut.
c) Nhúm gii phỏp v thụng tin, tuyờn truyn.
1.5. nh hng quy hoch phỏt trin vt liu xõy dng ca tnh Nam nh
trong thi gian ti
Bỏm sỏt ch trng s dng t nụng nghip, bo v t lỳa xõy dng,
m bo quy hoch phỏt trin vt liu xõy dng theo hng hn ch gch t sột
nung, cú l trỡnh chm dt vic sn xut gch bng lũ th cụng. Nh trong Quyt
nh s 448/Q-UBND ca UBND tnh Nam nh v vic Phờ duyt D ỏn iu
chnh, b sung quy hoch phỏt trin vt liu xõy dng tnh Nam nh n nm
2020 ó ch rừ:
iu chnh, b sung Quy hoch phỏt trin VLXD tnh Nam nh n 2020
theo hng phỏt trin nhanh, bn vng, sỏt vi thc tin, gúp phn phỏt trin kinh
t, to s n nh xó hi v bo v mụi trng, ng thi phự hp vi cỏc quy
hoch khỏc liờn quan, c bit l Quy hoch tng th phỏt trin VLXD Vit Nam
n nm 2020 ó c Th tng Chớnh ph phờ duyt ngy 29/8/2008, ti Quyt
nh s 121/2008/Q-TTg v Quy hoch phỏt trin kinh t - xó hi tnh Nam
nh n nm 2020.
Phỏt trin sn xut v s dng vt liu xõy khụng nung dn thay th gch t
sột nung, phn u sn lng t t l: 20% (khong 225 triu viờn) vo nm 2015,
v 30% (khong 469 triu viờn) vo nm 2020. Theo ú, gch xi mng - ct liu
chim t 50% tr lờn so vi tng s vt liu xõy khụng nung.
Khụng phỏt trin dn tri tt c cỏc chng loi sn phm VLXD. Tp trung
phỏt trin nhng chng loi vt liu xõy dng trờn c s khai thỏc cú hiu qu th
mnh v ti nguyờn khoỏng sn, th mnh v th trng v lao ng ca a
phng, ng thi khụng ngng o to nõng cao nng lc qun lý, vn hnh sn
xut, ng dng tin b khoa hc cụng ngh trong sn xut kinh doanh.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

7


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
S dng cụng ngh tiờn tin nhm to ra cỏc sn phm cú cht lng cao,
tiờu hao nguyờn, nhiờn liu thp, bo v mụi trng, cnh quan thiờn nhiờn theo
hng cụng nghip húa, hin i húa v bn vng.
II.2. Mc tiờu nhim v u t ca d ỏn
D ỏn u t xõy dng nh mỏy gch khụng nung cao cp c tin hnh
nhm thc hin cỏc cỏc nhim v sau:
Phỏt trin sn xut v s dng vt liu xõy khụng nung thay th dn dn
gch t sột nung, tit kim t nụng nghip, gúp phn bo m an ninh lng thc
quc gia, gim thiu khớ phỏt thi gõy hiu ng nh kớnh v ụ nhim mụi trng,
gim chi phớ x lý ph thi ca cỏc ngnh cụng nghip, tit kim nhiờn liu than,
em li hiu qu kinh t chung cho ton xó hi.
Qung bỏ, gii thiu rng rói n cỏc t chc, n v, c s v ngi dõn thy
rừ cụng dng v li ớch ca gch khụng nung cng nh cụng ngh sn xut loi
gch ny.
Gúp phn nõng tng sn lng gch khụng nung chim 40% tng sn lng
gch xõy Vit Nam trong mc tiờu phn u n 2020 ca Chớnh ph.
Tin ti xoỏ b hon ton cỏc c s sn xut gch t sột nung bng lũ th
cụng.
Ngoi ra, nhm m bo s phỏt trin bn vng cho D ỏn doanh nghip
cng ra cỏc mc tiờu nh sau:
Mc tiờu hiu qu : Thc hin h thng t chc, qun lý, phỏt trin cụng
ngh nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh.
Mc tiờu th trng : ỏp ng nhu cu bc thit ca khu vc, tin ti m
rng th trng trong tnh, khu vc nam ng bng sụng Hng, phỏt trin v tr
thnh mt cụng ty cú th phn ln trong tnh v khu vc.
Sn xut cỏc sn phm t cht lng cao, ỏp ng cho nhu cu bc thit
v cú tớnh cnh tranh cao trờn th trng, xõy dng thng hiu v a doanh
nghip phỏt trin ngy cng vng mnh.
a ra th trng sn phm gch khụng nung cao cp: 20 triu /nm trong
giai on 1 v 30 triu viờn/nm trong giai on 2.
m bo n nh i sng, thu nhp, v y cỏc ch cho cỏn b
cụng nhõn viờn trong cụng ty.
m bo v phỏt trin vn. m bo li ớch ca c ụng, i tỏc v khỏch
hng.
Thc hin tt cỏc chớnh sỏch xó hi ca ng v nh nc.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

8


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
CHNG III: NGHIấN CU TH TRNG
III.1. Tỡnh hỡnh kinh t xó hi Vit Nam nm 2011 v 6 thỏng u nm 2012.
a) Sn xut nụng lõm nghip v thy sn
- Nụng nghip
Tớnh n 15/11/2011, c nc ó thu hoch c 1415,4 nghỡn ha lỳa mựa,
chim 77,4% din tớch gieo cy v bng 97,4% cựng k nm trc.
Theo kt qu iu tra chn nuụi, ti thi im 01/10/2011, n trõu c nc cú
2,7 triu con, bng 93,5% cựng thi im nm 2010; n bũ cú 5,3 triu con, bng
90,1%; n ln cú 27,1 triu con, bng 99,3%; n gia cm cú 322 triu con, tng
7,4%.
- Lõm nghip
Trong mi mt thỏng nm nay, din tớch rng trng tp trung c nc t
160,5 nghỡn ha, bng 73,4% cựng k nm trc;
- Thu sn
Tớnh chung mi mt thỏng, sn lng thy sn c nc c tớnh t 5009
nghỡn tn, tng 4% so vi cựng k nm trc, trong ú sn lng thy sn nuụi
trng t 2658,7 nghỡn tn, tng 5,5%; sn lng thy sn khai thỏc t 2350,3
nghỡn tn, tng 2,3% (khai thỏc bin t 2172,6 nghỡn tn, tng 2,4%).
b) Sn xut cụng nghip
Ch s sn xut cụng nghip thỏng 11/2011 tng 5% so vi thỏng trc v tng
8,1% so vi cựng k nm 2010. Ch s sn xut cụng nghip mi mt thỏng nm
nay tng 6,9% so vi cựng k nm trc, bao gm: Cụng nghip khai thỏc m
gim 0,2%; cụng nghip ch bin tng 9,8%; sn xut, phõn phi in, ga, nc
tng 9,6%.
Ch s tiờu th ngnh cụng nghip ch bin, ch to mi thỏng nm 2011 tng
15,7% so vi cựng k nm trc. Ch s tn kho ti thi im 01/11/2011 ca ton
ngnh cụng nghip ch bin, ch to tng 21,5% so vi cựng thi im nm trc.
c) u t
Tớnh chung mi mt thỏng nm nay, vn u t thc hin t ngun ngõn
sỏch Nh nc t 170,6 nghỡn t ng, bng 84,5% k hoch nm v tng 8,8% so
vi cựng k nm 2010. Thu hỳt u t trc tip ca nc ngoi t u nm n
20/11/2011 t 12697,4 triu USD, bng 83,8% cựng k nm 2010. Vn u t
trc tip nc ngoi thc hin mi mt thỏng nm 2011 c tớnh t 10,1 t USD,
tng 1% so vi cựng k nm trc.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

9


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
d) Thu, chi ngõn sỏch Nh nc
Tng thu ngõn sỏch Nh nc t u nm n 15/11/2011 c tớnh t 586,2
nghỡn t ng, bng 98,5% d toỏn nm.
Tng chi ngõn sỏch Nh nc t u nm n 15/11/2011 c tớnh t 639,1
nghỡn t ng, bng 88,1% d toỏn nm.
e) Thng mi, giỏ c v dch v
Bỏn l hng hoỏ v doanh thu dch v tiờu dựng
Tng mc hng húa bỏn l v doanh thu dch v tiờu dựng mi mt thỏng
nm 2011 c tớnh t 1814 nghỡn t ng, tng 23,5% so vi cựng k nm trc,
nu loi tr yu t giỏ thỡ tng 4,1%.
Xut, nhp khu hng húa
Kim ngch hng húa xut khu t 87,2 t USD, tng 34,7% so vi cựng k
nm 2010.Kim ngch hng hoỏ xut khu mi mt thỏng tng cao so vi cựng k
nm trc ch yu l do n giỏ bỡnh quõn hng xut khu tng cao.
Kim ngch hng húa nhp khu t 96,1 t USD, tng 26,4% so vi cựng k
nm 2010. Nhp siờu mi mt thỏng nm nay c tớnh 8,9 t USD, bng 10,2%
kim ngch hng húa xut khu. Nu loi tr yu t vng thỡ nhp siờu hng húa
mi mt thỏng nm nay c tớnh 9,2 t USD, bng 10,8% kim ngch xut khu.
Ch s giỏ tiờu dựng
Ch s giỏ tiờu dựng thỏng 11/2011 tng 0,39% so vi thỏng trc. Ch s giỏ
tiờu dựng thỏng 11/2011 tng 17,5% so vi thỏng 12/2010 v tng 19,83% so vi
cựng k nm trc. Ch s giỏ tiờu dựng bỡnh quõn mi mt thỏng nm nay tng
18,62% so vi bỡnh quõn cựng k nm trc.
Vn ti hnh khỏch v hng húa
Vn ti hng húa mi mt thỏng c tớnh t 734,9 triu tn, tng 11,9% v
194 t tn.km, gim 0,7% so vi cựng k nm trc.
Bu chớnh, vin thụng
S thuờ bao in thoi phỏt trin mi mi mt thỏng nm 2011 t 10,4 triu
thuờ bao,gim 10,7% so vi cựng k nm 2010.
Khỏch quc t n Vit Nam
Khỏch quc t n nc ta mi mt thỏng nm 2011 c tớnh t 5330,6
nghỡn lt ngi, tng 15,9% so vi cựng k nm trc. (theo s liu ca tng cc
thng kờ Vit Nam)

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

10


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
III.2. Th trng vt liu khụng nung
III.2.1. Tỡnh hỡnh chung
Nm 2011 ỏnh du bc tin rừ rt ca ngnh gch khụng nung. Trong iu
kin c ch, chớnh sỏch dnh cho ngnh gch khụng nung núi chung v gch núi
riờng cũn cha rừ rng, cỏc doanh nghip sn xut ó rt nng ng tỡm kim th
trng cho riờng mỡnh. Sn phm gch c tin dựng trong cỏc cụng trỡnh ln v
ngy cng c nhiu ngi dõn ún nhn. S chuyn bin tớch cc trong thúi
quen, tp quỏn s dng vt liu ny ca cụng chỳng l tớn hiu ỏng mng, ha hn
trin vng tt cho th trng gch trong nm 2012 v cỏc nm sau.
Bờn cnh ú, th trng bt ng sn nm nay s cú s chuyn dch, tỏi cu
trỳc t phõn khỳc giỏ cao sang giỏ thp. S gia tng s lng cỏc cụng trỡnh chung
c mini, nh cho ngi thu nhp thp... s gúp phn thỳc y nhu cu s dng vt
liu xõy dng, c bit l nhng vt liu va m bo cht lng tt, va cú giỏ
thnh cnh tranh nh gch khụng nung ximng ct liu.
S hu nhiu u im nh cng chu nộn cao, kớch thc viờn gch phự
hp giỳp gim thao tỏc thi cụng, tng tc xõy dng, gn gi vi ngi s dng
vỡ dựng va xõy trỏt thụng thng, thõn thin vi mụi trng... cú th núi gch
khụng nung ximng ct liu (XMCL) ó qua bc khi u nan dn chinh
phc c ngi s dng. Ngoi nhng cụng trỡnh tiờu biu ca ch u t nc
ngoi, hin ti cỏc ch u t ngi Vit cng ó bt u quan tõm ti loi gch
ny.
Bờn cnh s lng cỏc cụng trỡnh xõy bng gch XMCL ngy cng nhiu,
chuyn bin tớch cc ca th trng sn phm ny cũn biu hin qua s n r ca
cỏc i lý phõn phi sn phm. Khong na nm tr li õy, ch tớnh riờng th
trng H Ni, ó cú c chc nh phõn phi chuyờn cung cp gch XMCL ra i.
III.2.2. Gch khụng nung xu hng tt yu ca ngnh vt liu xõy dng
Mụ t chung v gch khụng nung
Hin nay, ngi tiờu dựng cú nhiu c hi la chn vt liu xõy dng do trờn
th trng ó xut hin nhiu sn phm mi vi u im nh chu c thi tit
nhit i, tớnh thm m cao, thõn thin vi mụi tng, mt trong nhng sn phm
c a chung l gch khụng nung.
Gch khụng nung l mt loi gch m sau nguyờn cụng nh hỡnh thỡ t úng
rn t cỏc ch s v c hc nh cng nộn, un, hỳt nc... m khụng cn
qua nhit , khụng phi s dng nhit nung núng viờn gch nhm tng
bn ca viờn gch. bn ca viờn gch khụng nung c gia tng nh lc ộp
Thy lc song ng lờn viờn gch v thnh phn kt dớnh ca chỳng.
V bn cht ca s liờn kt to hỡnh, gch khụng nung khỏc hn gch t
nung. Quỏ trỡnh s dng gch khụng nung, do cỏc phn ng hoỏ ỏ ca nú trong
hn hp to gch s tng dn bn theo thi gian. Tt c cỏc tng kt v th
nghim trờn ó c cp giy chng nhn: bn, rn viờn gch khụng nung
tt hn gch t sột nung v ó c kim chng tt c cỏc nc trờn th gii:

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

11


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
M, c, Trung Quc, Nht Bn,...
So sỏnh hiu qu kinh t k thut sn xut v s dng, sn phm vt liu
xõy dng khụng nung cú nhiu tớnh cht vt tri hn vt liu nung:
- Khụng dựng nguyờn liu t sột sn xut. t sột ch yu khai thỏc t t nụng
nghip, lm gim din tớch sn xut cõy lng thc, ang l mi e da mang tớnh
ton cu hin nay.
- Khụng dựng nhiờn liu nh than, ci.. t. tit kim nhiờn liu nng lng, v
khụng thi khúi bi gõy ụ nhim mụi trng.
- Sn phm cú tớnh chu lc cao, cỏch õm, cỏch nhit phũng ho, chng thm,
chng nc, kớch thc chun xỏc, quy cỏch hon ho hn vt liu nung. Gim
thiu c kt cu ct thộp, rỳt ngn thi gian thi cụng, tớch kim va xõy, giỏ
thnh h.
- Cú th to a dng loi hỡnh sn phm, nhiu mu sc khỏc nhau, kớch thc khỏc
nhau, thớch ng tớnh a dng trong xõy dng, nõng cao hiu qu kin trỳc.
- C s sn xut cú th phỏt trin theo nhiu quy mụ khỏc nhau, khụng b khng
ch nhiu v mt bng sn xut. Sut u t thp hn vt liu nung
- c sn xut t cụng ngh, thit b tiờn tin ca quc t, nú cú cỏc gi phỏp
khng ch v s m bo cht lng hon thin, quy cỏch sn phm chun xỏc. Cú
hiu qu trong xõy dng rừ rng, phự hp vi cỏc TCVN. Cỏc c im cụng ngh
gch khụng nung.
- Nguyờn liu u vo thun li khụng kộn chn nhiu vụ tn.
- Mỏy múc thit b dõy chuyn t sn xut ch to c trong nc hoc ngoi nc.
- Xõy dng nh mỏy khp mi a hỡnh t hi o ti cỏc vựng nỳi cao.
- Ph gia vt t sn cú trờn th trng.
- Sn xut t th cụng ti t ng húa hon ton
- Cht lng viờn gch tiờu chun tt.
- Giỏ thnh h hn so vi gch nung.
u im ca gch khụng nung
cng cao, bo ụn, cỏch nhit tt cú th thay th hon ton cỏc loi vt
liu cỏch nhit hin cú trờn th trng, phũng ho, chng thm, chng nc, kớch
thc chun xỏc, quy cỏch hon hon nõng cao hiu qu kin trỳc, gim thiu
c kt cu ct thộp, rỳt ngn thi gian thi cụng, tớch kim va xõy, giỏ thnh h.
Sn phm gch khụng nung cú nhiu chng loi trờn mt loi gch cú th
s dng rng rói t nhng cụng trỡnh ph tr nh n cỏc cụng trỡnh kin trỳc cao
tng, giỏ thnh phự hp vi tng cụng trỡnh. Cú nhiu loi dựng xõy tng, lỏt
nn, k ờ v trang trớ.
Gch khụng nung c sn xut t cụng ngh, thit b tiờn tin ca quc t,
nú cú cỏc gi phỏp khng ch v s m bo cht lng hon thin, quy cỏch sn
phm chun xỏc. Cú hiu qu trong xõy dng rừ rng, phự hp vi cỏc TCVN do
b Xõy Dng cụng b. Nú ó tng hp c cỏc tớnh nng u vit, l loi vt liu

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

12


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
xõy dng mi tit kim nng lng, hin nay nc ta ang y mnh m rng s
dng loi vt liu ny.
Tỡnh hỡnh sn xut gch khụng nung
Trong thi gian qua tc ụ th húa din ra ngy cng mnh m, i cựng ú
nhu cu xõy dng cỏc cụng trỡnh kin trỳc vn húa, cao c, khỏch sn, tr s vn
phũng, khu bit th, chung c cao cp v..v.. cng phỏt trin mnh m. Theo thng
kờ ca V kin trỳc Quy hoch xõy dng (B xõy dng), tc ụ th húa ca Vit
Nam tng mnh. T l ụ th húa nm 1999 l 23,6%,nm 2004 l 25,8%, nm
2010 l 33% v d bỏo n nm 2025 s t 45%, nhu cu nguyờn vt liu xõy
dng núi chung v gch ngúi núi riờng cho cỏc cụng trỡnh l ht sc to ln.
Hin nay, gch khụng nung ó khng nh ch ng vng chc trong cỏc
cụng trỡnh, nú ang dn tr lờn ph bin hn v c u tiờn phỏt trin. Cú rt
nhiu cụng trỡnh s dng gch khụng nung, t cụng trnh nh l, ph tr cho n
cỏc cụng trỡnh dõn dng, ỡnh chựa, nh hng, sõn gụn, khu ngh dng, cao c,...
Mt s cụng trỡnh in hỡnh nh: Keangnam H Ni Landmard Tower (ng
Phm Hựng, H Ni), Habico Tower (ng Phm Vn ng, H Ni), Khỏch sn
Horinson (H Ni), H Ni Hotel Plaza (ng Trn Duy Hng, H Ni), Sụng
Giỏ resort (Hi Phũng), Sõn vn ng M ỡnh (H Ni), Lng Vit Kiu Chõu u
(H ụng, H Ni),.
Hin nay, trờn c nc cú 9 nh mỏy sn xut bờ tụng khớ chng ỏp (AAC),
bờ tụng bt, gch block xi- mng ct liu i vo sn xut nh Cụng ty Tõn K
Nguyờn - Ebock, Viglacera, Sụng Cao Cng...vi cụng sut 1,5 triu m3/nm;
17 c s bờ tụng bt cú cụng sut 0,4 triu m3 v hn 30 nh mỏy gch block ct
liu xi mng cụng sut 20-35 triu viờn v hng trm c s khỏc, a tng cụng
sut VLKN lờn n 4,3 t viờn chim khong 17-18% VLXD.
c bit, c ch u ói, thun li v tớn dng u t v tớn dng xut khu
ca Nh nc cho cỏc D ỏn sn xut, tiờu th gch khụng nung, iu chnh thu
ti nguyờn, phớ mụi trng i vi cỏc sn phm cú liờn quan ó m ra mt th
trng ha hn y tim nng.
III.3. Gch khụng nung nhu cu v tim nng
Trờn th gii, vt liu xõy dng khụng nung ó c s dng rng rói ti cỏc
nc phỏt trin, ni ú gch khụng nung ó chim n t l 70-80% trong khi
lng gch xõy dng. iu ny hon ton phự hp vi nh hng phỏt trin ca
ton cu, ú l nh hng thõn thin v bo v mụi trng sng.
Trong giai on phỏt trin ca nn kinh t hin nay ca Vit Nam, thi k
s dng vt liu xõy dng truyn thng trong ngnh cụng nghip xõy dng l
gch nung t t ó bt u bc vo hi kt, vt liu xõy dng khụng nung l la
chn tt yu cho ngnh cụng nghip xõy dng nc ta trong mt tng lai gn.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

13


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
Theo Vin VLXD, hiu qu ca vic s dng gch bờ tụng ct liu thay cho
gch t nung ó c Vin tớnh toỏn cho cụng trỡnh 9 tng cho kt qu v li ớch
kinh t khỏ ln: gim 20% phn lc u cc giỳp gim chiu di cc múng, gim
25% khi lng thộp ct, gim 10% khi lng thộp dm. Loi sn phm ny cú
hiu qu cao i vi cụng trỡnh trờn nn t yu.
Trc tỡnh trng ụ nhim mụi trng ngy cng trm trng do quỏ trỡnh sn
xut ca cỏc lũ gch t sột nung gõy ra. Th tng Chớnh ph ó ký Quyt nh s
567/Q-TTg, v vic phờ duyt chng trỡnh phỏt trin vt liu khụng nung n
nm 2020. Theo ú, t nm 2011, cỏc cụng trỡnh nh cao tng (t 9 tng tr lờn)
phi s dng ti thiu 30% vt liu khụng nung loi nh (t trng 1000kg/m3)
trong tng s vt liu xõy.
Th trng vt liu gch khụng nung ang tng nhanh hng ngy, khi m cỏc
khu cụng nghip, khu ụ th mi liờn tc khi cụng. Nhu cu thit b cụng ngh sn
xut gch khụng nung cng ng thi phỏt trin. Th trng gch khụng nung mt
vi nm nay v nht l gn õy ó tr nờn sụi ng v l nhu cu bc thit.
Kt lun: Cụng ngh sn xut gch khụng nung ra i ó t lõu v ó tr
thnh loi vt liu ph bin ti cỏc nc phỏt trin vi cỏc mu mó vụ cựng phong
phỳ. Qua tỡm hiu th trng, cụng ty C phn vt liu khụng nung 567 ó thy
c nhu cu bc thit v xu hng tt yu ca th trng vt liu xõy dng Vit
Nam. Nhn nh õy l ngnh sn xut cụng ngh mi mang li ớch trong tng lai,
Cụng ty quyt nh u t xõy dng Nh mỏy sn xut gch khụng nung cao cp.
D nhn thy õy l mt D ỏn mang tớnh cp thit trong giai on hin nay, l
bc i hiu qu v y tim nng, phự hp vi ch chng chớnh sỏch ca ng,
nh nc v nguyn vng ca nhõn dõn, tit kim c thi gian v tin bc em
li li ớch lõu di cho xó hi.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

14


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
CHNG IV: PHN TCH HIN TRNG U T
IV.1. a im u t
D ỏn c trin khai ti mt phn lụ N5-N6 thuc Khu cụng nghip Ho
Xỏ Nam nh vi tng din tớch t c cp l 9.100 m2 cú ranh gii c xỏc
nh nh sau.
Phớa Bc tip giỏp vi khu dõn c thuc xó Lc Ho.
Phớa ụng giỏp Doanh nghip t nhõn Tuyt Thanh.
Phớa Tõy giỏp Cụng ty C Phn Pusco.
Phớa Nam giỏp ng trc N5A.
IV.2. iu kin t nhiờn kinh t xó hi vựng
IV.2.1. a hỡnh
Nam nh l tnh ng bng ven bin, nm phớa nam ng bng sụng
Hng, tri di t 19o5315 n 20o30 v Bc v 105o55 n
106o3730kinh ụng, phớa Bc giỏp tnh H Nam, phớa ụng Bc giỏp tnh
Thỏi Bỡnh, phớa ụng Nam v Nam giỏp vi bin ụng, phớa Tõy v Tõy Nam
giỏp tnh Ninh Bỡnh. Din tớch t nhiờn ton tnh l 1.649,90 km2, bng 0,50%
din tớch c nc v 13,2% din tớch ng bng Bc b.
a hỡnh Nam nh cú th chia thnh 3 vựng:
Vựng ng bng thp trng: gm cỏc huyn V Bn, í Yờn, M Lc, Nam
Trc, Trc Ninh, Xuõn Trng. õy l vựng cú nhiu kh nng thõm canh phỏt
trin nụng nghip, cụng nghip dt, cụng nghip ch bin, cụng nghip c khớ v
cỏc ngnh ngh truyn thng.
Vựng ng bng ven bin: gm cỏc huyn Giao Thu, Hi Hu v Ngha
Hng; cú b bin di 72 km, t ai phỡ nhiờu, cú nhiu tim nng phỏt trin kinh
t tng hp ven bin.
Vựng trung tõm cụng nghip dch v thnh ph Nam nh: cú cỏc ngnh
cụng nghip dt may, cụng nghip c khớ, cụng nghip ch bin, cỏc ngnh ngh
truyn thng, cỏc ph ngh cựng vi cỏc ngnh dch v tng hp, dch v chuyờn
ngnh hỡnh thnh v phỏt trin t lõu. Thnh ph Nam nh tng l mt trong
nhng trung tõm cụng nghip dt ca c nc v trung tõm thng mi - dch v,
ca ngừ phớa Nam ca ng bng sụng Hng.
IV.2.1. t ai
Tng din tớch t t nhiờn ca tnh Nam nh l 165.145 ha v hng
nm c tng thờm do bi lng ven bin.
V th nhng, t Nam nh chia thnh 2 vựng rừ rt: Vựng t c phớa
Bc gm cỏc huyn í Yờn, V Bn, M Lc v thnh ph Nam nh; vựng t tr
phớa Nam gm cỏc huyn Trc Ninh, Nam Trc, Xuõn Trng, Hi Hu, Ngha
Hng v Giao Thy. Nhúm t cú din tớch ln nht l nhúm t phự sa tr
(Fluvisols) chim 81,88% din tớch t nhiờn, tip n l nhúm t mn chim
14,19%, cỏc loi t khỏc cú t cỏt, t phốn, t cú sn phm Feralitic... chim
din tớch nh. Nhỡn chung t ca Nam nh ch yu l t phự sa sụng bi lng,

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

15


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
cú nhiu tớnh cht tt thớch hp cho nhiu loi thc vt phỏt trin.
IV.2.2. Khớ hu
Cng nh cỏc tnh trong vựng ng bng Bc B, Nam nh mang khớ hu
nhit i giú mựa núng m. Nhit trung bỡnh trong nm t 23 24C. Thỏng
lnh nht l cỏc thỏng 12 v 1, vi nhit trung bỡnh t 16 17C. Thỏng 7 núng
nht, nhit khong trờn 29C.
Lng ma trung bỡnh trong nm t 1.750 1.800 mm, chia lm 2 mựa rừ rt:
mựa ma t thỏng 5 n thỏng 10, mựa ớt ma t thỏng 11 n thỏng 2 nm sau. S
gi nng trong nm: 1.650 1.700 gi. m tng i trung bỡnh: 80 85%.
Mt khỏc, do nm trong cựng vnh Bc B nờn hng nm Nam nh thng
chu nh hng ca bóo hoc ỏp thp nhit i, bỡnh quõn t 4 6 cn/nm.
IV.2.3. Thy vn, sụng ngũi
Nam nh cú b bin di 72km, nm gia 2 con sụng ln l sụng Hng v
sụng ỏy, ranh gii t nhiờn gia Nam nh vi Thỏi Bỡnh v Ninh Bỡnh. Trờn
a bn tnh cũn cú sụng o v sụng Ninh C, sụng Sũ, 4 ca sụng ln thuc h
thng sụng Hng l ca Ba Lt, ca H Ln, ca Ninh C v ca ỏy thụng ra
bin. Cựng vi cỏc ca sụng ln, h thng cỏc sụng nh, mng mỏng c phõn
b tng i u to iu kin ti tiờu v vn ti d dng. Ngoi ra, tnh cũn cú
nhiu cng sụng v cú cng bin Thnh Long mi c xõy dng thun tin cho
phỏt trin ng thy.
Thu triu ti vựng bin Nam nh thuc loi nht triu, biờn triu trung
bỡnh t 1,6 1,7 m; ln nht l 3,31 m v nh nht l 0,11 m.
IV.2.4. Giao thụng
- ng b: Trờn a bn tnh Nam nh cú 2 quc l i qua (Quc l 10,
Quc l 21), 10 tnh l, 64 tuyn huyn l v cỏc tuyn ng liờn xó, liờn thụn.
Quc l 10, Quc l 21 on Ph Lý - Nam nh, Cng Hi Thnh, cu Lc
Qun, cu phao Ninh Cng, bn ph Thnh Long, Sa Caoc u t nõng cp
ó em li hiu qu to ln, to iu kin cho phỏt trin kinh t xó hi ca tnh. Cỏc
d ỏn ang trin khai: ng cao tc Cu Gi - Ninh Bỡnh, d ỏn Quc l ven bin
Bc B, tuyn trỏnh qua thnh ph Nam nh (S2), cu vt sụng o (S3), ng
56 on M Lc - Gụi, ng 21 Nam nh - Thnh Long, ng 54, 55, 12, cỏc
cu yu trờn cỏc tuyn quc l, tnh l, h thng giao thụng nụng thụn s to th v
lc mi cho phỏt trin kinh t xó hi núi chung cng nh phỏt trin cụng nghip
trờn a bn tnh.
- ng st: ng st Bc-Nam chy qua a bn tnh Nam nh cú chiu
di 42 km, vi 6 ga hnh khỏch v hng hoỏ, i qua M Lc, thnh ph Nam nh,
V Bn, í Yờn, ó c nõng cp chy tu 29 gi.
- ng thu: Nam nh cú h thng sụng gm cỏc sụng ln cp quc gia,
vi sụng Hng, sụng Thỏi Bỡnh, sụng Ninh C, sụng o, tng chiu di 251 km,

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

16


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
cỏc loi tu 400-800 tn i li bỡnh thng. Ngoi ra cũn cú 21 tuyn huyn, cỏc
loi tu thuyn 50-100 tn i li thun li, m nhn vn chuyn phõn bún, hng
hoỏ, vt liu xõy dng cho cỏc ni, 4 ca bin thun tin cho phỏt trin giao thụng
ng thu v cụng nghip úng tu.
IV.2.5. Dõn s v lao ng
Theo kt qu iu tra dõn s ngy 01/04/2010, Nam nh cú 2.005.771
ngi vi mt dõn s 1.196 ngi/km. Dõn s Nam nh nm 2009 l
1.826.000 ngi, chim 2,37% dõn s c nc v 10,92% dõn s vựng ng bng
sụng Hng, l tnh ụng dõn th 8 trong c nc.
Tuy nhiờn, cht lng lao ng cũn hn ch, theo kt qu nghiờn cu ca S
Khoa hc- cụng ngh v S Ni v, s lao ng lnh ngh, th bc cao ch chim t
l nh trong tng s lao ng (t 2,3-2,7%), cũn thiu ht rt nhiu so vi yờu cu,
nhõn lc cha qua o to chim phn ln. Lc lng nhõn lc khoa hc cụng
ngh ca tnh hin cũn nh bộ, ch khong 1,24% dõn s. Mt khỏc, nhõn lc khoa
hc cụng ngh trong cỏc ngnh kinh t khụng cõn i.
IV.2.6. Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi Nam nh nm 2011.
Trờn c s phõn tớch bi cnh quc t, trong nc, nhng thun li v khú
khn trong thi gian ti, Ngh quyt i hi i biu ln th XVIII ng b tnh
Nam nh ó ch rừ nh hng phỏt trin kinh t - xó hi tnh Nam nh nhim k
2010-2015 nh sau:
Tip tc y mnh cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ nụng nghip, nụng thụn;
phỏt trin ton din ngnh nụng nghip sn xut hng hoỏ; tng cng ng dng
tin b khoa hc, cụng ngh, k thut, qun lý nõng cao nng sut, cht lng,
hiu qu v phỏt trin bn vng.
Tp trung u t, phỏt trin, a cụng nghip tr thnh ngnh kinh t ch
lc, gúp phn chuyn dch mnh c cu kinh t, c cu lao ng, c cu thu ngõn
sỏch; gn kt vi phỏt trin nụng nghip v phc v cú hiu qu cụng nghip hoỏ,
hin i hoỏ nụng nghip v nụng thụn.
Tip tc thỳc y cỏc ngnh, lnh vc dch v phỏt trin, phc v tt cho sn
xut kinh doanh v nõng cao i sng theo hng hin i, vn minh.
Huy ng ti a v s dng hiu qu cỏc ngun lc y mnh u t ci
to, nõng cp h thng kt cu h tng then cht theo hng hin i, chỳ trng khu
vc nụng thụn v a bn khú khn. y nhanh tin , sm a vo s dng cỏc
cụng trỡnh kt cu h tng trng yu. B sung c ch, chớnh sỏch h tr, khuyn
khớch cỏc thnh phn kinh t u t cỏc cụng trỡnh giao thụng, x lý cht thi, cỏc
cụng trỡnh phỳc li cụng cng nụng thụn.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

17


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
Coi trng, phỏt huy th mnh v vn hoỏ, giỏo dc; y mnh chng trỡnh
gim nghốo, gii quyt vic lm; nõng cao cht lng bo v v chm súc sc kho
nhõn dõn, bo m an sinh xó hi.
Phỏt trin khoa hc, cụng ngh phc v hiu qu phỏt trin kinh t - xó hi.
S dng hp lý, hiu qu ti nguyờn; tớch cc bo v mụi trng sinh thỏi.
Tp trung u t xõy dng vựng cụng nghip - dch v thnh ph Nam nh,
vựng kinh t bin tr thnh cỏc vựng kinh t ng lc; vựng sn xut nụng nghip
phỏt trin bn vng, to th n nh cho phỏt trin kinh t - xó hi ca tnh.
Nm 2000 c GDP tnh t 5.920 t ng. Nm 2005, C cu kinh t l:
Nụng-lõm-thu sn: 41%, Cụng nghip-xõy dng: 21.5%, Dch v: 38%.
- Khu Cụng nghip Hũa Xỏ- Nam nh: Tng din tớch: 326.8 ha. Mc u
t: 4.5 nghỡn t ng v 136 triu USD.
- Khu Cụng nghip M Trung: thuc huyn M Lc v phng Lc H,
phớa thnh ph Nam nh, giỏp Quc l 10, khu t quy hoch cú din tớch 150 ha,
cú th phỏt trin lờn 190 ha. Tng mc u t 1.3 nghỡn t ng v 11,3 triu USD.
- Khu Cụng nghip Thnh An: Thuc a bn thnh ph Nam nh v xó
Tõn Thnh - V Bn, nm giỏp trc ng Quc l 10 v tuyn ng ni t Quc
l 10 sang ng 21 dn n cng Hi Thnh v cỏc huyn phớa Nam ca tnh. Khu
cụng nghip Thnh An cú th m rng vi quy mụ khong 150 ha ó quy hoch
chi tit. Tng mc u t khong 350-400 t ng.
- Khu Cụng nghip Bo Minh: Thuc a bn huyn V Bn - Nam nh.
Phớa Bc v phớa ụng giỏp xó Kim Thỏi, phớa Tõy giỏp xó Liờn Bo, phớa Nam
giỏp ng Quc l 10, cỏch Thnh ph Nam nh 10km, cỏch Th trn Gụi - V
Bn 5km. Khu Cụng nghip Bo Minh nm ven trc ng quc l 10 nờn giao
thụng t cỏc khu Cụng nghip n cỏc ni khỏc nh H Ni, cng Hi Phũng cú
nhiu thun li. Din tớch 200 ha ang quy hoch chi tit. Tng mc u t khong
300- 400 t ng.
- Khu Kinh t Ninh C thuc huyn Hi Hu v Ngha Hng : ó v ang
c tớch cc chun b cỏc th tc trỡnh Chớnh ph.
- Cỏc cm cụng nghip khỏc: ó xõy dng 17 cm cụng nghip huyn v
thnh ph vi tng din tớch 270 ha, thu hỳt c 352 doanh nghip v cỏc h vo
u t sn xut vi tng vn u t ng ký 1.075 t ng v thu hỳt c hn
9.000 lao ng
(Ngun: Bỏo cỏo kinh t-xó hi tnh Nam nh 2010)

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

18


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
IV.3. Hin trng khu t u t D ỏn
IV.3.1. Tng quan
Khu vc u t xõy dng Nh mỏy sn xut gch khụng nung cao cp thuc
phm vi ca khu cụng nghip Hũa Xỏ Nam nh. Theo ú, h tng k thut khu
cụng nghip ó c u t hon chnh v ng b.
IV.3.2. Hin trng s dng t
Khu t D ỏn nm trong KCN Hũa Xỏ- Nam nh. Phn ln din tớch hin
trng khu t d ỏn ang l mt nc. Do vy u t xõy dng Nh mỏy cn cú
phng ỏn san lp mt bng.
IV.3.3. ng giao thụng
Lụ t u t xõy dng Nh mỏy nm tip giỏp vi con ng N5A ca KCN
Hũa Xỏ, ó c u t xõy dng ng b, thụng thoỏng, sch p kt ni vi quc
l 10, rt thun tin n nhng khu vc v dch v tin ớch lõn cn.
IV.3.4. Hin trng cụng trỡnh h tng v kin trỳc
H tng khu hin hu v xung quanh ó c u t xõy dng hon chnh.
IV.3.5. Hin trng cp in
Xung quanh khu vc D ỏn ó c u t xõy dng y , Cụng ty s xõy
dng 01 trm bin ỏp treo m bo cung cp ngun in 3 pha 3x37,5kVA cho
ton b nh mỏy..
IV.3.6. Hin trng cp, thoỏt nc
Hin nay khu vc xung quanh D ỏn ó c u t h thng cp, thoỏt
nc ng b.
IV.3.7. Nhn xột chung
T nhng phõn tớch trờn, ch u t nhn thy rng khu t xõy dng D ỏn
rt thun li tin hnh thc hin. Cỏc yu t v t nhiờn, kinh t, c s h tng l
nhng yu t lm nờn s thnh cụng ca mt D ỏn u t vo lnh vc Vt liu
xõy dng.
IV.4. iu kin cung cp cỏc yu t u vo (nhiờn liu, vt liu)
Vi cỏc u th v v trớ a lý, giao thụng thun li, c s h tng,nờu trờn,
ngun cung cp u vo nh v nhiờn liu, vt liu, nhõn cụng c m bo cung
ng y .
Cụng ty thc hin hp tỏc vi cỏc i tỏc khỏc trong khu vc v lõn cn, õy l
mt ngun cung ng nguyờn vt liu u vo to s n nh v thun li trong quỏ
trỡnh hot ng ca nh mỏy .

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

19


Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch kh«ng nung cao cÊp
CHƯƠNG V: QUY MÔ & CÔNG SUẤT CỦA DỰ ÁN
V.1. Phạm vi Dự án
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp được đầu tư
dây truyền công nghệ hiện đại, đồng bộ tiên tiến bậc nhất hiện nay nhằm cho ra đời
sản phẩm “Gạch không nung 2 lỗ xi măng cốt liệu thủy lực song động”
V.2. Quy mô đầu tư
V.2.1. Quy mô diện tích sử dụng
Tổng diện tích khu đất đất 9.100 m2. Do tính chất đặc thù của ngành sản xuất
vật liệu xây dựng (Theo TCVN 4514:1988 Xí nghiệp công nghiệp.Tổng mặt bằng tiêu chuẩn thiết kế ) nên các chỉ tiêu quy hoạch Tổng mặt bằng của Dự án như sau:
+ Tổng diện tích xây dựng là 3613.84 m2 chiếm 39.71%
+ Diện tích sân đường là 3744,42 m2 chiếm 41,15%
+ Diện tích trồng cỏ, cây xanh 1741,74 m2 chiếm 19,14%
V.2.2. Đầu tư Cơ sở hạ tầng
Căn cứ vào hồ sơ thiết kế mặt bằng tổng thể, các hạng mục công trình của nhà
máy bao gồm :
1/ Nhà xưởng:

24 x 30 = 720 m2

2/ Kho ximăng và phụ gia:

12 x 21 = 252 m2

3/ Nhà văn phòng :
4/ Nhà ăn công nhân:

185,64 m2
7,8 x 16,5 = 128,7m2

5/ Nhà bảo vệ :

4 x 4 = 16 m2

6/ Nhà vệ sinh :

5 x 9 = 45m2

7/ Nhà để xe :
8/ Bể nước :

3 x 22 = 65m2
5 x 6 = 30m2

9/ Silô ximăng : 60 tấn
10/ Cổng chính
11/ Trạm biến áp : 30kW-3 pha-380V
12/ Tường rào loại 1 : Tổng chiều dài 75,8m ( Hàng rào rỗng trang trí)
13/ Tường rào loại 2 : Tổng chiều dài 323,2m (cao 2,5m xây gạch )
14/ Hệ thống sân đườn : 3744,42 m2

C«ng ty Cæ phÇn vËt liÖu kh«ng nung 567

20


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
V.2.3. u t Mỏy múc thit b chuyờn dựng
Danh mc mỏy múc thit b c u t trong D ỏn :
+ Giai on 1: u t 02 dõy truyn ng b Mỏy ộp gch 2 l xi mng
ct liu thy lc song ng cụng sut 10 triu viờn/nm.
- Silụ ximng 60 tn :
- Xe nõng hng: S lng 01
- Trm bin ỏp 30kW-3 pha-380V
+ Giai on 2: u t 01 dõy truyn ng b Mỏy ộp gch 2 l xi mng
ct liu thy lc song ng cụng sut 10 triu viờn/nm
V.3. Cụng sut ca Nh mỏy
+ Giai on 1: Cụng sut 20 triu viờn/nm.
+ Giai on 2: Cụng sut 30 triu viờn/nm.
V.4. La chn cụng ngh sn xut..
Gch khụng nung XMCL l mt phỏt minh xanh trong lnh vc xõy dng
nhm thay th cụng ngh truyn thng lc hu bo v mụi trng v ti nguyờn
thiờn nhiờn. Mt khỏc cụng ngh ny cũn mang li rt nhiu tớnh nng u vit do
ú ó c cỏc nc s dng hng trm nm qua thay th hon ton cụng ngh
c trờn khp th gii. V nay Chớnh ph ta cng ó cú nhng chớnh sỏch rt tớch
cc nhm y mnh cụng ngh ny phỏt trin ti Vit Nam hn ch tỏc hi v
mụi trng cho tng lai con chỏu chỳng ta sau ny.
Qua quỏ trỡnh tỡm hiu v nghiờn cu th trng, nm bt xu th tt yu ca
th trng VLXD Cụng ty chỳng tụi quyt nh la chn sn xut gch khụng
nung vi cụng ngh ộp Gch 2 l-Ximng ct liu thy lc song ng mt
cụng ngh hin i, tiờn tin ti Vit Nam v mi nht hin nay.
Cụng ngh sn xut cp trong D ỏn c ch to, lp rỏp trong nc
nhm thay th cụng ngh cho cỏc lũ Gch t nung gõy ụ nhim mụi trng theo
tinh thn Quyt nh 121/2008/Q-TTg ngy 29/8/2008 ca Th Tng Chớnh ph
v c chuyn giao ng b hon chnh
Dõy chuyn thit b kh n gin gm: H thng mỏy trn, bng ti nguyờn
liu v mt mỏy ộp thy lc song ng.
Dõy chuyn thit b sn xut c thit k, ch to t ng nờn s dng ớt
cụng nhõn, ng u ca sn phm khỏ cao, chớ phớ u t u t hp lý, d
dng bo trỡ, .
Vi quy trỡnh sn xut l s dng cỏc nguyờn liu cú sn ti a phng :
Cỏt, xi mng, ỏ mt, ph gia, x than (t nh mỏy nhit in Hi Hu). a vo
trm trn, a qua mỏy ộp, sau ú a ra bói bo dng t nhiờn. Vi c im

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

21


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
cụng ngh l sn phm sau khi ộp ó t mt cng nht nh, cú th xp khi
trong khay v bo dng t nhiờn t 5 - 7 ngy l cú th a vo s dng.

S mụ t quy trỡnh sn xut
Din gii s mụ t quy trỡnh sn xut:
-

(1) Cp nguyờn liu: S dng cỏc phu cha liu, bng ti liu, cõn nh
lng, b phn ci dt phi liu. Sau khi nguyờn liu c cp y vo cỏc
phiu, ch mt phn nguyờn liu c a xung ban cõn theo cụng thc
phi trn ó ci t t trc (cp phi ó quy nh). Qua khõu ny, nguyờn
liu c cp theo cụng thc phi trn ó ci t.

-

(2) Mỏy trn nguyờn liu( Mỏy trn trc ng hnh tinh): Cựng vi cỏc ct
liu (cỏt, ỏ mt, x than...),ph gia, nc v xi mng c a vo mỏy trn
mt cỏch hon ton t ng theo quy nh cp phi. Sau ú nguyờn liu c
trn ngu u theo thi gian ci t. Hn hp sau phi trn c t ng a
vo mỏy ộp gch (mỏy ộp thy lc song ng (3)) nh h thng bng ti.

-

(3) Mỏy ộp thy lc song ng: Nh vo h thng thy lc, mỏy hot ng
to ra lc rung ộp ln t trờn xung v t di lờn (Lc ộp ti a 1400KN )
hỡnh thnh lờn cỏc viờn gch khụng nung 2 l ng u, t cht lng
cao v n nh. Cựng vi vic phi trn nguyờn liu, b phn ộp thy lc
song ng ny l hai yu t vụ cựng quan trng to ra sn phm theo nh
ý mun.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

22


Nhµ m¸y s¶n xuÊt g¹ch kh«ng nung cao cÊp
-

(4) Tự động chuyển gạch: Đây là máy tự động chuyển và xếp từng khay
gạch vào vị trí định trước một cách tự động. Nhờ đó mà ta có thể chuyển
gạch vừa sản xuất ra khu vực dưỡng hộ.

Gạch được dưỡng hộ sơ bộ trong nhà xưởng có mái che, sau đó chuyển ra
khu vực kho bãi thành phẩm tiếp tục dưỡng hộ một thời gian (từ 5 đến 7 ngày
tùy theo yêu cầu) được xe chuyên dụng, cẩu tự hành bốc lên và đem đến vị trí kho
bãi, xếp thành lô thành hàng, thành kiện hay chồng theo tiêu chuẩn và được nhập
kho. Xếp ở bãi phải tuân thủ có đường vào và ra. Lô xếp trước được lấy trước và
xếp sau được lấy sau, đảm bảo cho kho bãi được luân chuyển lần lượt.
Bảng thông số kỹ thuật thiết bị
STT

Tên thiết bị

1

Thùng trộn

2

Băng tải

3

Máy ép gạch
Thủy lực
song động

4

Khuôn

Thông số kỹ thuật
- Máy trộn trục đứng hành tinh.
- Thể tích trộn : 350 lít.
- Công suất động cơ 8Hp.
- Thời gian trộn : 5 – 8 phút.
- Băng tải chất liệu cao su.
- Kích thước : 600x600 mm.
- Công suất động cơ : 2Hp.
- Máy ép song động.
- Lực ép tối đa : 1400KN.
- Công suất bơm thủy lực: 30KW.
- Kích thước máy: 1000x2600x4500.
- Trọng lượng : 7,3T.
- Kích thước viên gạch 2 lỗ: 220x110x60mm.
- Khuôn 12 viên.
- Vật liệu chủ yếu: Thép đặc chủng SKD11.
- Trọng lượng khoảng 1,2T

 Nguyên vật liệu sản xuất.
Nguyên vật liệu chính của dây chuyền sản xuất là những nguyên vật liệu,
sẵn có trên thị trường cát, đá mạt, xỉ than, xi măng PC40, hợp chất phụ gia, nước
máy. Trong quá trình sản xuất công ty sẽ tiến hành hợp tác với các bạn hàng nhằm
cung cấp đảm bảo đầy đủ về thời gian chất lượng và giá cả để đáp ứng đủ nhu cầu
sản xuất của công ty.
- Cát: Cát được chọn cát đổ bê tông theo đúng tiêu chuẩn, độ ẩm không quá 5%,
phải sạch và không lẫn tạp chất. Đá mạt hạt nhỏ được làm sạch, không lẫn tạp chất,
độ ẩm vừa phải. Xỉ than: Được làm sạch, nghiển nhỏ tới độ hạt mịn.
- Xi măng: Chất lượng PC40 theo TCVN 2682-2008 hoặc PCB40 theo TCVN
6260-2008. Được chứa trong si lô măng. Khâu này được xử lý để bụi xi măng lúc
bơm vào và bơm ra không phát tán bụi bằng hệ thống Siclông .
- Nước: Theo tiêu chuẩn nước trộn bêtông và vữa TCXDVN 302-2004 ( Kiểm
tra theo điều 4.7: cường độ chịu nén của vữa tại tuổi 28 ngày không không thấp
hơn 90% so với mẫu đối chứng sử dụng nước uống). Được dùng nước máy của

C«ng ty Cæ phÇn vËt liÖu kh«ng nung 567

23


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
cụng ty cp nc Nam nh, ó qua kim nghim v thnh phn hoỏ hc, nng
pH m bo, tin cy.
- Ph gia: Cht lng m bo v cú s kim tra k cng v nh lung dựng v
cht lng , tin hnh thớ nghim trc mi s dng ng lot.
Bng so sỏnh mt s ch tiờu u t dõy chuyn sn xut Gch khụng nung
vi Gch t sột nung
c im
Gch khụng nung 2 l
Gch t sột nung
- Giỏ tr u t
Thp
Cao
- Din tớch mt bng
Nh
Ln
- Giỏ thnh sn xut
Thp
Ngy cng tng
- Li nhun
Cao
Thp
- Nguyờn liu
Di do, sn cú
Khan him
- Thu
u ói v thu
Khụng c u ói thu
- Mụi trng
Khụng gõy ụ nhim
ễ nhim nghiờm trng
- nh hng phỏt trin
Sit cht vic sn sut, hn
Khuyn khớch phỏt trin
ca chớnh ph
ch cp phộp u t
So sỏnh c tớnh ca 2 loi gch
c tớnh
- Mu sc
- Kớch thc
- rng
- Trng lng
- Cng nộn
- Nguyờn liu
- M thut

Gch khụng nung 2 l
Mu xỏm bờ tụng
Ging nhau
Bng nhau
Bng nhau
10 MPa
Xi mng + cỏt, ỏ mt, x than
+ ph gia ụng kt+ nc
Rt thng, phng nh khi bờ
tụng ỳc

Gch l t sột nung
Mu
Ging nhau
Bng nhau
Bng nhau
7.5 MPa
t sột + nc
B vờnh do quỏ trỡnh nung

Bng so sỏnh cụng ngh sn xut gch khụng nung 2 l thy lc song ng
vi gch Block ộp rung
STT

TIấU CH

Gch khụng
nung 2 l

GCH BLOCK ẫP
RUNG

c

Khụng lm c

Khụng ỏng k

Rt n

1

Sn xut viờn gch cú l v kớch thc nh
viờn gch t sột nung thụng dng

2

Ting n khi vn hnh mỏy

3

thm nc ca viờn gch so vi gch t Tng ng
sột nung

4

Thi gian t lỳc sn xut n khi s dng c

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

5-7 ngy

Cao hn gp 25
ln
21-28 ngy
24


Nhà máy sản xuất gạch không nung cao cấp
õy l mt cụng ngh sn xut vt liu xõy dng mi vi nhng tớnh nng u vit:
Thit b c thit k v ch to hon ton trong nc vi mc t ng
húa hon chnh;
Nguyờn liu ch yu hu nh cú sn tt c cỏc a phng ( xi mng v cỏt,
ỏ mt, x than)
Hỡnh dỏng v kớch thc sn phm tng t gch t sột nung truyn thng
vi cỏc tớnh cht c lý tớnh tng t gch t sột nung cựng loi, do ú khụng thay
i tp quỏn s dng ca i a s ngi dõn;
Sn phm sm t cng cao do ú tit kim mt bng sn xut v kho bói;
Giỏ thnh tng ng gch t sột nung truyn thng nhng hỡnh dỏng sn
phm sc so, p hn vỡ khụng nung nờn khụng gõy bin dng hỡnh dỏng hỡnh
hc ca sn phm;
Chi phớ u t thp, chi bng 30-40% chi phớ u tsn xut gch tuynel; Tớnh
xó hi húa cao:
Phự hp vi xu th hin i v chin lc phỏt trin vt liu khụng nung ca
chớnh ph, thay th cụng ngh c, lc hu;
Thõn thin vi mụi trng, khụng gõy ụ nhim, bo v sc khe con ngi.

Công ty Cổ phần vật liệu không nung 567

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×