Tải bản đầy đủ

De DA mon LS DL cuoi HKIIma trận

Họ và tên: ..............................................
Lớp 5......
Trường TH

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: LỊCH SỬ + ĐỊA LÍ –Khối 5
Năm học 2011-2012

PHẦN I:MÔN LỊCH SỬ
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng (Đối với các câu từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1. Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích :
A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
B. Mở mang giao thông miền núi.
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
D. Nối liền hai miền Nam - Bắc.
Câu 2 . Đế quốc Mĩ phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt
Nam vì :
A. Mĩ không muốn kéo dài chiến tranh tại Việt Nam.
B. Mĩ muốn thể hiện thiện chí với nhân dân Việt Nam
C. Mĩ bị thất bại nặng nề về quân sự ở cả hai miền Nam, Bắc.
D. Mĩ muốn rút quân về nước

Câu 3 . Quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972
ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là trận “Điện Biên Phủ trên không” vì :
A. Là một chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc đấu tranh bảo vệ
miền Bắc .
B. Thất bài nặng nề nhất trong lịch sử không quân nước Mĩ .
C. Do trận đánh này giống trận đánh ở Điên Biên Phủ .
D. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này .
Câu 4. Chọn những từ trong ngoặc sau điền vào chỗ chấm để có kết quả hoàn thiện các
câu sau: (Bùi Quang Thận; 18 tuổi; 06/11/1979; Liên Xô)
1. Chiếc xe tăng mang biển số 843 do . . . . . . . . . . . . . . . . . trực tiếp chỉ huy.
2. Công dân đủ . . . . . . . . . . . . . . mới có quyền đi bỏ phiếu bầu Quốc Hội nước Việt
Nam thống nhất.
3. Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình được chính thức khởi công vào ngày . . . . . . . . . . và
do . . . . . . .. . . . . . .trợ giúp.
PHẦN II:MÔN ĐỊA LÍ

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng (Đối với các câu từ câu 1 đến câu 3).
Câu 1: Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:
A. Châu Âu
B. Châu Á
C. Châu Phi
D. Châu Mĩ
Câu 2 : Châu Phi là châu lục :
A. Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ
B. Có nền kinh tế chậm phát triển .
C. Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa .
D. Xuất khẩu nhiều lương thực thực phẩm .
Câu 3: (1 điểm ) Thành Phố nào sau đây là thủ đô của Liên bang Nga?
A. Pa - ri
B . Oa - sinh - tơn


C. Bec - lin

D. Mát-xcơ-va

Câu 4 : Khu vực Đông Nam Á có những điều kiện gì để sản xuất lúa gạo?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Câu 5 : Nêu sự khác nhau về địa hình của hai nước Lào và cam-pu-chia.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
LỊCH SỬ

Câu 1,2,3: Mỗi câu đúng 1 điểm
Câu1:C ; Câu 2:C; Câu 3: D
C âu 4: Câu 2: (2 điểm) Điền đúng mổi từ được 0,5 điểm
1/ Bùi Quang Thận
2/ 18 tuổi
3/ 06/11/1979; Liên Xô

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỊA LÍ

Câu 1,2,3: Mỗi câu đúng 1 điểm
Đáp án: Câu 1:B; Câu 2B ; Câu 3:D
Câu 4: (1đ) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:
+ Có nhiều đồng bằng châu thổ mầu mỡ.
+ Có khí hậu gió mùa nóng ẩm.
Câu 5: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm:
+ Địa hình của Lào phần lớn là núi và cao nguyên.
+ Địa hình của Cam-pu-chia chủ yếu là đồng bằng .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×