Tải bản đầy đủ

Kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2015 2016

PHÒNG GD&ĐT XÍN MẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG PTDT BT THCS NÀN XỈN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nàn xỉn, ngày 28 tháng 9 năm 2015
KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 6A
Năm học 2015 – 2016
Căn cứ kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 của trường PTDT Bán Trú
THCS Nàn Xỉn.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của GVCN lớp. Nay GVCN lớp Xây dựng kế
hoạch công tác chủ nhiệm lớp như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo toàn diện học sinh trong nhà
trường bậc trung học phổ thông;
Tổ chức tập thể hs hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của học
sinh; tạo cầu nối giữa tập thể hs với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường,
đánh giá kết quả rèn luyện của mỗi hs và phong trào chung của lớp.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp đặc
biệt trong công tác tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh học sinh; tư vấn kịp thời cho học sinh.

II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH LỚP:
1/ Thuận lợi, khó khăn :
1.1/ Thuận lợi:
Mỗi GVBM dạy lớp 6 đều có tinh thần hợp tác, có năng lực sư phạm, luôn quan
tâm và có trách nhiệm tới hs, tới việc hoàn thành nhiệm vụ;
Năm học 2015 – 2016, nhà trường tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Học tâp và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo nền cho các phong trào thi đua học tập, rèn
luyện và hoạt động của từng học sinh cùng tập thể lớp.
1.2/ Khó khăn:
Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực yếu kém về các môn: Toán, Vật lý, Sinh, Sử,
Ngữ văn, Địa, Anh văn, … vẫn còn cao.
Học sinh ở độ tuổi mới lớn, có nhiều biến động về tâm sinh lý nên ít nhiều cũng
ảnh hưởng tới sự tiếp thu bài, tính năng động trong hoạt động của các em.
Nhiều phụ huynh học sinh chưa thực sự coi trọng việc học của con, để là chỗ
dựa về tinh thần và hỗ trợ, tư vấn cho con lúc cần thiết.
III/. NHỮNG CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1/ Phân loại học sinh : (sau khi khảo sát đầu năm học) - Tổng số học sinh: 39
Số HS xếp loại
Số HS xếp loại
Môn
G K Tb Y Kém
G K Tb Y Kém
Toán 0 3 26 10
0
Văn 0 4 25 6
4
1
Lý 0 8 28 3
0
Địa 0 7 21
1
0
Sinh
NN 0 11 17 1
1
Môn


0

Sử 0 7 22 8
2
2/ Cơ cấu tổ chức học sinh của lớp :
Danh sách đội ngũ tự quản:
1. Lớp trưởng(Tổ trưởng tổ 1):
Lù Chín Điếm
2. Lớp phó học tập(Tổ trưởng tổ 2):
Lù Chín Chiêm
3. Lớp phó lao động – vệ sinh(Tổ trưởng tổ 4): Hạng Quán Tả
4. Lớp phó văn nghệ - thể thao(Tổ trưởng tổ 3): Lý Thị Xá
3/ Nhiệm vụ chung :
3.1/ Giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức :
Tăng cường giáo dục cho hs thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nội quy nhà
trường;
Chú trọng bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn nét đẹp văn hóa học
đường, tạo sự đột phá trong công tác thi đua học tập tốt giữa các học sinh trong lớp,
giữa các lớp.
Các thành viên trong lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, trong cuộc sống.
Không đánh nhau trong và ngoài lớp, ngoài trường, không vi phạm Luật ATGT.
3.2/ Thực hiện các cuộc vận động:
Tổ chức cho hs trong lớp thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những hoạt động cụ thể:
Tham gia kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
Liên hệ những tấm gương đạo đức của Bác Hồ vào từng hoạt động hàng
ngày: học tập, rèn luyện hạnh kiểm, bảo vệ của công, tiết kiệm điện, giữ vệ sinh lớp
học ...
Phát huy hiệu quả của cuộc vận động Hai không: có ý thức trong học tập,
nghiêm túc khi làm bài kiểm tra, ... Khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến và cùng
các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng
cao.
3.3/ Thực hiện phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, HS tích
cực”
Cùng đội ngũ tự quản của lớp tổ chức cho hs thực hiện tốt các tiêu chí lớp học
thân thiện, tích cực:
- Lớp học sạch đẹp, an toàn;
- Có nhiều tiết học tích cực trong tuần;
- Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, ứng xử, giao tiếp;
4/ Xây dựng tập thể học sinh tự quản:
4.1/ Mục tiêu:
Xây dựng một tập thể học sinh tự quản mà nòng cốt của nó là đội ngũ cán bộ
lớp có kĩ năng điều hành các hoạt động của tập thể mình.
Tạo được không khí tự rèn luyện, mạnh dạn, ý thức làm chủ ở mọi học sinh.
Hình thành ở học sinh những kĩ năng tổ chức cơ bản như :
+ Kĩ năng nhận nhiệm vụ và lập kế hoạch hoạt động.
+ Kĩ năng điều khiển tập thể lớp thực hiện kế hoạch đó.
+ Kĩ năng đánh giá kết quả hoạt động và rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt
hơn.


4.2/. Biện pháp thực hiện:
4.2.1/ Lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp đủ uy tín và có năng lực điều khiển tập thể lớp.
GVCN sinh hoạt, định hướng cùng hs về tiêu chuẩn lựa chọn, mục tiêu và nội
dung hoạt động của lớp để chọn được đội ngũ cán bộ lớp.
Tập thể lớp tự lựa chọn, bầu ra đội ngũ cán bộ lớp trên cơ sở thông qua hình
thức bỏ phiếu kín. Tổ chức cho các em bỏ phiếu tín nhiệm những bạn xứng đáng nhất
vào cán sự lớp. Việc bỏ phiếu phải diễn ra công khai, đúng nguyên tắc, bảo đảm tính
dân chủ không áp đặt học sinh.
4.2.2/Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ lớp:
Thời gian tổ chức: sau khi tập thể lớp đã lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp;
Các bước tiến hành:
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ lớp, cán bộ chức năng. Yêu cầu các em
hãy ghi nhiệm vụ của mình vào sổ công tác để ghi nhớ và thực hiện.
- Cho các em thảo luận, bàn biện pháp thực hiện bản kế hoạch công tác của lớp,
định hướng vào công việc của từng loại cán bộ lớp.
- Nếu cần, có thể tổ chức huấn luyện riêng cho từng loại cán bộ;
4.2.3/ Tổ chức bồi dưỡng cho toàn lớp về những nội dung xây dựng tập thể lớp tự
quản.
Thời gian tổ chức: nên tập trung bồi dưỡng vào đầu năm học, cuối HKI, đầu
HKII;
Những nội dung cần bồi dưỡng:
- Thế nào là một tập thể lớp tự quản
- Vai trò đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình lớp tự quản.
- Tự quản giờ học vắng giáo viên
- Tự quản giờ truy bài
- Tự quản giờ trên lớp
- Tự quản các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
Những nội dung trên có thể được xen kẽ vào nội dung của giờ sinh hoạt tập thể
HS có dịp trao đổi, bàn bạc, coi đó như là một dịp bồi dưỡng cho các em.
4.2.4/ Tổ chức các hoạt động thực tế để học sinh được rèn luyện các kĩ năng tự
quản.
- Ban đầu, GVCN có thể tham gia trực tiếp vào việc xây dựng kế hoạch hoạt
động, hướng dẫn hs chuẩn bị hoạt động, điều khiển hs tham gia hoạt động và đánh giá
kết quả.
- Sau đó, giao dần cho cán bộ lớp tự tổ chức và điều khiển các hoạt động của lớp.
-Giúp đỡ học sinh với tư cách là người cố vấn, điều chỉnh đúng hướng cho các em.
- Tổ chức để học sinh tự đánh giá kết qủa hoạt động của tập thể lớp. Qua đánh giá, các
em rút ra được bài học kinh nghiệm để cho những hoạt động tiếp theo đạt hiệu quả
cao hơn. Mỗi lần như vậy là dịp để tập thể học sinh trưởng thành.
5/ Tổ chức các hoạt động GDNGLL:
5.1. Mục tiêu:
- Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp học sinh củng cố, bổ sung và
mở rộng thêm tri thức đã học, phát triển óc thẩm mỹ, tăng cường thể chất, nhận thức
và xã hội, ý thức công dân, tình yêu quê hương, đất nước .


- Giáo dục thái độ tích cực, tinh thần đoàn kết, ý thức chủ động và mạnh dạn
trong các hoạt động tập thể.
- Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng tự quản hoạt động ngoài giờ lên lớp, góp
phần GD tính tích cực của người công dân tương lai.
5.2/. Biện pháp thực hiện:
5.2.1/ Giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị :
- Xác định rõ tên của chủ đề hoạt động hoặc tên của buổi sinh hoạt; lựa chọn
các hình thức hoạt động phù hợp.
- Xây dựng yêu cầu giáo dục cần đạt được của hoạt động đó theo 3 yếu tố:
nhận thức, thái độ, kĩ năng hành vi.
- Dự kiến nội dung và các hình thức hoạt động của tổ chức
- Dự kiến người thực hiện: Học sinh làm gì, GVCN làm gì,các lực lượng giáo
dục khác tham gia vào phần việc nào.
- Dự kiến thời gian tiến hành cho cả chủ điểm giáo dục, cho từng thời điểm cụ
thể.
- Dự kiến địa điểm tiến hành.
- Điều kiện, phương tiện vật chất cần thiết.
5.2.2/ Tập thể học sinh lập kế hoạch
- Dựa vào yêu cầu giáo dục và gợi ý cho GVCN đề ra, học sinh bàn bạc cùng
nhau, lập biên bản kế hoạch hoạt động.
- Nội dung của bản kế hoạch gồm các vấn đề sau:
+ Phân công những công việc cần tổ chức cho tổ, nhóm và mọi thành viên
tham gia vào quá trình chuẩn bị cũng như lúc tiến hành hoạt động.
+ Xác định thời gian tiến hành, các công việc được phân công.
+ Lựa chọn địa điểm thực hiện các công việc của từng tổ, nhóm, cá nhân.
+ Sau cùng xây dựng chương trình hoạt động;
5.2.3/ Thực hiện kế hoạch hoạt động.
- Đây là bước thể hiện toàn bộ kết quả chuẩn bị của cả học sinh và giáo viên,
là bước thể hiện năng lực tổ chức tự quản hoạt động tập thể.
- Khi thực hiện kế hoạch hoạt động cần chú ý những điều sau:
+ Chỉ đạo hs thực hiện theo đúng chương trình đã vạch.
+ Cần chú ý có thể nảy sinh những tình huống ngoài dự kiến. GVCN cần rèn
luyện cho đội ngũ tự quản đề phòng, có phương án giải quyết để khỏi bị động.
+ GVCN cần theo dõi hoạt động, kịp thời chỉnh đốn và cố vấn cho đội ngũ tự
quản, huy động tiềm năng của mọi hs cùng tham gia để hoạt động sôi nổi, sinh động.
5.2.4/ Rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả.
- GVCN cùng với đội ngũ cán bộ lớp rút kinh nghiệm và đánh giá kết quả hoạt
động, đồng thời, bồi dưỡng các em về kỹ năng đánh giá hoạt động của tập thể.
- Khi đánh giá cần hướng dẫn các em nhận định cả ưu điểm và tồn tại để khắc
phục.Việc đánh giá có thể tiến hành ngay sau khi tổ chức hoạt động một cách công
khai và mọi người cùng đóng góp ý kiến.Cũng có thể thăm dò ý kiến học sinh bằng
phiếu hoặc trao đổi với đội ngũ can bộ lớp hoặc với các đại biểu khác cùng tham gia
sinh hoạt.


6/ Xỏc nh mc tiờu phn u chung ca lp.
- Tp th lp t danh hiu : Tiờn tin
- Chi i t danh hiu : Vng mnh
- Duy trỡ s s HS : 100%
- Hnh kim : + Tt : 20 HS
+ Khỏ : 10 HS
+ T. bỡnh : 9 HS
+ Khụng cú HS hnh kim yu kộm.
- Hc lc:
+ Gii : 3 HS
+ Khỏ : 6 HS
+ T.bỡnh : 30 HS
+ yu : 0
+kộm : 0.
+Lờn lp : 39 HS
7/ K hoch hot ng c th tng thỏng:
Thỏng
Ni dung thc hin
Ch im
9/2015
n nh tỡnh hỡnh hc sinh.
1. Bu cỏn b lp, chia t;
2. T chc hun luyn, bi dng cỏn b lp
3. Sinh hot ni quy hc sinh
TRUYE 4. Lao ng, tham gia cỏc phong tro ca trng,
ca i.
N
THONG 5. Tng kt tun hc tp;.
7. T chc v bỏo cỏo kt qu cuc hp CMHS
NHAỉ
u nm hc.
TRệễỉN
7. Thu cỏc khon tin u nm:
G
8. To n np trong mi hot ng:
- Sinh hot di c;
- Lao ng, v sinh khuụn viờn trng, lp
- Hot ng ca t t qun;
- Tham gia hot ng GDNGLL;
- Hot ng nhúm hc tp: t; - theo cng ng
dõn c;
- Trang trớ lp hc ;
- Th dc gia gi;
- Hon thnh biờn bn sinh hot tun / lp ;
9. Thc hin hot ng
tham d ngy 5/9/2011 L khai ging
10. Hon thnh h s GVCN (s CN, s GT-G,
s u bi)

Kt qu
thc hin
......................
..
..
......................
..
..
......................
..
..
......................
..
..
......................
..
..
......................
..
..
......................
..
..
......................
.


11. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
12. Lập kế hoạch hoạt động tháng 8 + 9 …;
13. Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
14.Tổ chức bồi dưỡng cho tồn lớp về những nội
dung xây dựng tập thể lớp tự quản
1. Tiếp tục sinh họat Nhiệm vụ của học sinh.
2.Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo đức
của hs;
3.Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
xanh hóa lớp học
4. Tổ chức đại hội chi đội. tham gia đại hội chi
đồn, liên đội
10/2015 5. Thực hiện kế hoạch lao động;
6. Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
7. Thực hiện kế hoạch hoạt động GDNGLL tháng
10/2015
CHĂM 8. Tiếp tục thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của
NGOAN, lớp, của chi đội;
9. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
HỌC
GVCN;
GIỎI
10. Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
11. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
12. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo
tình hình của lớp
13. Tổ chức bồi dưỡng cho tồn lớp về những
nội dung xây dựng tập thể lớp tự quản
1. Tiếp tục sinh họat Nhiệm vụ của học sinh.
2. Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo đức
của hs;
3. Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
xanh hóa lớp học
11/2015 4. Thực hiện kế hoạch lao động
5. Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
TƠN SƯ 6. Tiếp tục thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của
TRỌNG lớp, của chi đội;
ĐẠO
7. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
GVCN;
8. Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
9. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT

………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
………………..

…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..


12/2015
UỐNG
NƯỚC
NHỚ
NGUỒN

Tháng …
Chủ điểm
1+2/2016

MỪNG
ĐẢNG,
MỪNG
XUÂN

10. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo
tình hình của lớp
11. Kết hợp với TPTĐ tổ chức cho hs:
- Sinh hoạt kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
- Tổ chức bồi dưỡng cho tồn lớp về những nội
dung xây dựng tập thể lớp tự quản
1. Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo đức
của hs;
2. Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
xanh hóa lớp học
3. Thực hiện kế hoạch lao động, vệ sinh khn
viên trường lớp
4. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
GVCN;
5. Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
6. Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
7. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
8. Nhận xét, đ/giá và xếp loại hs cuối kỳ I và đề
nghị khen thưởng ;
9. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình
hình của lớp
10. Kết hợp với TPTĐ – trưởng ban Văn thể Lao động tổ chức cho hs thực hiện chủ điểm
Uống nước nhớ nguồn :
- Chọn – tập cho hs dự thi tìm hiểu Luật Ma túy
- Sinh hoạt kỷ niệm Ngày Qn đội NDVN
( 22/12/1944)
- Ngày Quốc tế phòng chống AIDS (1/12)
Ngun nhân, cách phòng chống,tác hại khi
nhiễm HIV;

…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
………………..
…......................
………………..

Kết quả
thực hiện
1. Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo
…......................
đức của hs;
………………..
2. Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
………………..
xanh hóa lớp học
…......................
3. Thực hiện kế hoạch lao động, vệ sinh khn
………………..
viên trường lớp
………………..
4. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
…......................
GVCN;
5. Thăm gia đình hs theo kế hoạch; - Hồn thành ………………..
bb sh tuần / lớp ;
………………..
Nội dung thực hiện


3/2016

TIẾN
BƯỚC
LÊN
ĐOÀN

6. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
7. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo
tình hình của lớp
8. Kết hợp với TPTĐ – TB Văn thể - Lao động
tổ chức cho hs thực hiện chủ điểm Mừng Đảng –
mừng Xn :
- Thi tìm hiểu ca dao, tục ngữ, bài thơ nói về
mùa xn;
- Thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống Đảng Cộng
sản VN;
- Cơng điễn văn nghệ chủ đề “ Mừng Đảng –
mừng Xn ”
- Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 –
27/2/2016)
- Tìm hiểu một số bệnh thường gặp : nguyên
nhân, triệu chứng, cách đề phòng … Tìm hiểu
lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ;
9. Tổ chức bồi dưỡng cho tồn lớp về những nội
dung xây dựng.
1. Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo
đức của hs;
2. Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
xanh hóa lớp học
3. Thực hiện kế hoạch lao động, vệ sinh khn
viên trường lớp
4. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
GVCN;
5. Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
6. - Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
7. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
8. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo
tình hình của lớp
9. Kết hợp với TPTĐ – trưởng ban Văn thể Lao động tổ chức cho hs thực hiện chủ điểm:
Tiến bước lên Đồn
- Tổ chức Kỉ niệm 102 năm ngày Quốc tếâ Phụ
nữ và1972 năm ngày khởi nghóa Hai Bà Trưng;
- Tổ chức thi kiến thức : Ngày Quốc tếâ Phụ nữ
và ngày khởi nghóa Hai Bà Trưng - Hái hoa
dân chủ (có thưởng);

…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
………………..
…......................
………………..
…......................
………………..
…......................
………………..

…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
………………..
…......................
………………..
…......................
………………..
…......................


- Thi tìm hiểu ca dao, tục ngữ nói về người phụ
nữ VN
+ Tổ chức Kỉ niệm 81 năm ngày Thành lập
Đoàn TNCSHCM (26/3/1931 – 26/3/2016)
- Lòch sử – truyền thống Đoàn TNCSHCM;
- Thi nghi thức Đội – Chỉ huy Đội giỏi:
- Tìm hiểu lịch sử ngày 30/4/1975 – Ngày miền
Nam hoàn toàn giải phóng.

Tháng …
Chủ điểm

4/2016

HOÀ
BÌNH
VÀ HỮU
NGHỊ

Nội dung thực hiện

Kết quả
thực hiện

1. Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo
đức của hs;
2. Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
xanh hóa lớp học
3. Thực hiện kế hoạch lao động, vệ sinh khn
viên trường lớp
4. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
GVCN;
5. Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
6. Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
7. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
8. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình
hình của lớp
9. Kết hợp với TPTĐ – trưởng ban Văn thể - Lao
động tổ chức cho hs thực hiện chủ điểm: Hòa
bình và hữu nghò
+ Tổ chức thi kiến thức về di sản thiên nhiên
văn hóa được UNESCO công nhận :
- Hình thức : Thi hái hoa dân chủ vào thứ 2
+ Tổ chức kỉ niệm một số ngày lễ lớn :
- Kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn
miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2016)
- Kỷ niệm 58 năm ngày chiến thắng Điện Biên
Phủ (7/5/1954 – 7/5/2016)

…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
………………..
…......................
………………..


5/2016
BÁC HỒ
KÍNH
YÊU

1. Duy trì tốt sĩ số, nề nếp học tập, ý thức đạo
đức của hs;
2. Nhắc nhở hs về đ/cơ học tập, vệ sinh t/lớp,
xanh hóa lớp học
3. Thực hiện kế hoạch lao động, vệ sinh khn
viên trường lớp
4. Hồn thành việc điểm danh/ tháng; hồ sơ
GVCN;
5. Thăm gia đình học sinh theo kế hoạch;
6. Hồn thành biên bản sinh hoạt tuần / lớp ;
7. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình
của lớp với HT
8. Nhận xét, đ/giá và xếp loại hs cuối năm học và
đề nghị khen thưởng ; hoàn thành hồ sơ học
sinh/ lớp CN
9. Lập kế hoạch hoạt động của GVCN theo tình
hình của lớp
10. Kết hợp với TPTĐ – trưởng ban Văn thể Lao động tổ chức cho hs thực hiện chủ điểm:
Bác Hồ kính yêu
- 58 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954 – 7/5/2016);
- Ngày thành lập Đội TNTPHCM (15/5/ 1941);
- 122 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5/189019/5/2016)
Dự lễ tổng kết năm học

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

…......................
………………..
………………..
………………..
…......................
………………..
………………..
………………..
…......................

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Cao Đình ThứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×