Tải bản đầy đủ

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN XÍN MẦN
TRƯỜNG PTDT BT THCS NÀN XỈN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nàn Xỉn, ngày 28 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
Năm học 2015 – 2016
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
THCS;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào công văn số 879/ SGĐT-GDCN ngày 1/9/2015 của sở giáo dục
và đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác BDTXGV năm học 2015 - 2016
Căn cứ công văn số 24/ PGD&ĐT ngày 19/ 9/ 2015 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo Xín Mần về " Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 –
2016"

Căn cứ tình hình thực tế của bản thân, của trường , tôi lập kế hoạch bồi
dưỡng thường xuyên (BDTX) bản thân năm học 2015 – 2016 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã
hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy
học, năng lực giáo dục theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu đổi
mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá của giáo viên; năng
lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
Giáo viên được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát Chương
trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới,vấn đề thực tiễn gặp
khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá. Kết
quả đánh giá làm cơ sở xét thi đua giáo viên cuối năm học.


II. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng thường xuyên
1. Kiến thức bắt buộc: 30 tiết
Nội dung 1: Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách
của Đảng, nhà nước và của cơ quan quản lý giáo dục về bậc học, cấp học, ngành
học mà mình đảm nhiệm (30 tiết/năm học).
Nội dung bồi dưỡng 2: Bồi dưỡng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (30 tiết/năm
học).
Thời
gian
thực
hiện
Tháng
8/ 2015
Tháng
8/ 2015

Nội dung tập huấn

Hình thức bồi
dưỡng

Số tiết


Tập trung

30

Tập trung

30

Tập huấn bồi dưỡng
chính trị cấp THCS
Tập huấn triển khai
mô hình trường học
mới (VNEN) đối với
lớp 6 THCS

Ghi chú

2. Kiến thức tự chọn:
Nội dung bồi dưỡng 3: Khối kiến thức tự chọn đáp ứng nhu cầu phát triển nghề
nghiệp liên tục của giáo viên (60 tiết/năm học).
Thời gian
thực hiện

Tháng
10/2015

Nội dung
( Mã mođun)

Thời
gian tự
học
( Tiết)

THCS 4
Phương pháp và kỹ thuật sử lý
thông tin về môi trường giáo
dục THCS
1. Tìm hiểu môi trường giáo
dục THCS
2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng
của môi trường giáo dục đến
việc học tập, rèn luyện của học
sinh THCS

10

Thời gian học tập trung
Lí thuyết

Thực hành

2

3


Tháng
12/2015

Tháng
1/2016

Tháng
3/2016

THCS 5
Môi trường học tập của học
sinh THCS
1. Các loại môi trường học tập
2. Ảnh hưởng của môi trường
học tập đến hoạt động học tập
của học sinh THCS
THCS 6
Xây dựng môi trường học tập
cho học sinh THCS
1.Tạo dựng môi trường học tập
2. Cập nhật và sử dụng thông
tin về môi trường giáo dục vào
quá trình dạy học và giáo dục
học sinh
THCS 19
Dạy học với công nghệ thông
tin
1. Vai trò của công nghệ thông
tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học

10

2

3

10

2

3

10

2

3

III. Kế hoạch cụ thể
Thời gian
Kế hoạch
Tháng 8/2015 - Tham gia bồi dưỡng
hè: bồi dưỡng lí luận
chính trị, bồi dưỡng
chuyên môn.
- Tập huấn triển khai
mô hình trường học
mới (VNEN) đối với
lớp 6 THCS
Triển khai và thực
hiện phần mềm vnedu
- Chuẩn bị hồ sơ, giáo
án, tiến hành dạy

Yêu cầu – Biện pháp
- Tham gia đầy đủ đợt bồi
dưỡng hè theo kế hoạch.

- Cập nhật phần mềm vnedu
cho các loại số liệu.
- Thống nhất 1 số vấn đề về
nội dung chương trình,
phương pháp giảng dạy, đồ

Kết quả


chương trình năm học
2015 - 2016 theo kế
hoạch biên chế năm
học của BGD & ĐT .
- Nghe triển khai các
văn bản chuyên môn
và quy định chuyên
môn.
Tháng 9/2015 - Xây dựng lại 1 số
hình thức dạy- học
tích cực: Hoạt động
nhóm, sưu tầm tài
liệu phục vụ cho bài
dạy - học . Soạn
giảng đúng theo
chuẩn kiến thức – kĩ
năng
- Nghiên cứu mô hình
dạy học (VNEN) ,
dành nhiều thời gian
cho công tác soạn
giảng trình chiếu
- Dạy học theo thời
khoá biểu .
- Thực hiện phần
mềm vnedu

Tháng
10/2015

dùng thiết bị dạy - học tích
cực
- Tiếp thu văn bản chỉ đạo
chuyên môn. Quy định
chuyên môn

- Đầu tư thường xuyên
nhằm nâng cao chất lượng.
Nghiên cứu những thay đổi
trong chuẩn thực hiện có
hiệu quả trong dạy học

- Nghiên cứu qua các
phương tiện truyền thông và
mạng xã hôi về vấn đề dạy
học theo chuẩn (VNEN),
soạn giảng có hiệu quả bài
giảng điện tử.
- Cập nhật phần mềm vnedu
cho các loại số liệu.

- Kiểm tra chất lượng - Đảm bảo chính xác, đánh
đầu năm.
giá đúng chất lượng học tập
của học sinh, có biện pháp
giảng dạy hợp lí với đối
tượng học sinh
Phương pháp và kỹ
- Bàn bạc những phương
thuật sử lý thông tin
pháp kỹ thuật sử lý thông
về môi trường giáo
tin về môi trường GD nhằm
dục THCS
nâng cao ý thức tự giác học


tập và rèn luyện đạo đức
cho HS.
- Tìm hiểu môi
trường GD THCS
- Phân loại học sinh, đảm
- Nghiên cứu hồ sơ bảo đánh giá thực chất vấn
học sinh.
đề nhận thức và chấp hành
nội quy nhà trường của HS
- Đảm bảo đánh giá thực
chất, đổi mới cách kiểm tra
- Tích cực kiểm tra đánh giá phù hợp đối tượng
lấy điểm cho HS, HS, tránh việc gian lận
quán triệt theo cuộc trong kiểm tra và thi cử, để
vận động Hai không, học sinh có tính tự giác và
bốn nội dung của tích cự trong học tập.
BGD & ĐT phát - Nâng cao chất lượng buổi
động .
sinh hoạt .
- Cập nhật phần mềm vnedu
- Tham gia sinh hoạt cho các loại số liệu
chuyên môn:
- Thực hiện phần
mềm vnedu
Tháng
11/2015

Đánh giá mức độ ảnh
hưởng
của
môi
trường giáo dục đến
việc học tập, rèn
luyện của học sinh
THCS

- Bàn bạc những đổi mới
kiểm tra đánh giá, thống
nhất chung.
- Đúc rút kinh nghiệm đổi
mới phương pháp dạy học,
thống nhất nội dung,
phương pháp giảng dạy để
nâng cao chất lượng giờ dạy
học và quá trình tự học và
rèn luyện của HS
- Thực hiện nghiêm túc, có


Tháng
12/ 2015

- Chấp hành sự phân ý thức trong công việc
công chuyên môn
- Theo dõi và cập nhật
thông tin các nội dung chỉ
- Chấp hành nghiêm đạo của BGH.
túc các nội dung nghị
quyết của BGH và
các tổ chức trong nhà - Làm tốt công tác tư tưởng,
trường.
tâm lí học sinh lớp chủ
- Bám sát lớp để tìm nhiệm, nâng cao chất lượng
hiểu tâm sinh lí, dạy học trong bộ môn đảm
nguyện vọng của HS. nhiệm.
- Thường xuyên nghiên cứu
tài liệu chuyên môn thường
- Tích cực nghiên cứu xuyên sử dụng đồ dùng dạy
tài liệu chuyên môn học hợp lí .
phục vụ cho soạn
giảng phù hợp với đối - Đúng lịch, kiến thức phù
tượng HS
hợp đối tượng HS.
- Thường xuyên kiểm - Đánh giá đúng chất lượng
tra lấy điểm cho HS, học tập của học sinh, có
quán triệt theo cuộc biện pháp giảng dạy hợp lí
vận động Hai không, với đối tượng học sinh
bốn nôị dung của - Cập nhật phần mềm vnedu
BGD & ĐT phát cho các loại số liệu
động .
- Thực hiện phần
mềm vnedu
Xây dựng môi trường - Tiếp thu nghiêm túc, áp
học tập cho học sinh dụng vào thực tế bộ môn,
THCS
thực hành vào thực tế.
- Theo dõi và cập nhật
thông tin các nội dung chỉ
đạo của BGH .

-

Tạo

dựng

- Thường xuyên nghiên cứu
môi tài liệu chuyên môn thường


trường học tập

- Cập nhật và sử dụng
thông tin về môi
trường giáo dục vào
quá trình dạy học và
giáo dục học sinh
- Tiếp tục nghiên cứu
tài liệu chuyên môn
phục vụ cho soạn
giảng phù hợp với đối
tượng HS
- Tích cực kiểm tra
lấy điểm cho HS,
theo cuộc vận động
Hai không, bốn nôị
dung của BGD & ĐT
phát động.
- Dự giờ và nộp hồ
sơ, giáo án đợt 2
- Học tập quy chế 40,
đánh giá xếp loại HS.
- Tổ chức sơ kết học
kỳ I.
- Thực hiện phần
mềm vnedu
Tháng1/ 2016 - Xây dựng môi
trường học tập cho
HS THCS
- Tạo môi trường học

xuyên sử dụng đồ dùng dạy
học hợp lí .
- Đúng lịch, kiến thức phù
hợp đối tượng HS.
- Bám sát phân phối chương
trình, số lần điểm tối thiểu.
- Tìm hiểu thông tin đa
chiều về môi trường giáo
dục, đưa vào giờ dạy làm
phong phú tiết dạy mang
tính giáo dục cao.
- Tham gia dự giờ đầy đủ để
rút kinh nghiệm cho đồng
nghiệp, nâng cao trình độ
chuyên môn bản thân.
- Đánh gía chất lượng học
tập của HS khách quan,
chính xác.

- Đảm bảo đúng kế hoạch.

- Cập nhật phần mềm vnedu
cho các loại số liệu

Tham gia tổ chức có hiệu
quả tác động tốt trong việc
học của HS
- Thường xuyên nghiên cứu


tập

- Cập nhật và sử dụng
thông tin vào trong
quá trình dạy học và
giáo dục học sinh.

- Tham gia thao giảng
dự giờ
- Tìm hiểu tâm lý học
sinh

- Kiểm tra lấy điểm

tài liệu nâng cao chất lượng
và hiệu quả trong giảng dạy.
Tạo môi trường thi đua
trong sáng lành mạnh
- Tìm hiểu và nêu gương
những tấm gương tự học và
rèn luyện của học sinh
- Thúc đẩy những hình thức
học có hiệu quả như hoạt
động nhóm, đội, tổ yêu
thích môn học
- Đánh giá và rút kinh
nghiệm trong quá trình
giảng dạy
- Lắng nghe, quan sát theo
dõi, dưa ra hình thức giáo
dục phù hợp, động viên
khích lệ kịp thời
- Đánh giá đúng và thực
chất
- Cập nhật phần mềm vnedu
cho các loại số liệu

- Thực hiện phần
mềm vnedu
Tháng3/ 2015 Dạy học với công - Tham gia tổ chúc có hiệu
nghệ thông tin
quả tác động tốt trong việc
học của HS
- Vai trò của công - Thường xuyên nghiên cứu
nghệ thông tin trong tài liệu và các phương tiện
dạy học
hữu ích về công nghệ thông
tin, tự học và rút kinh
nghiệm trong quá trình thực
hiện dạy học với công nghệ.
- Tiếp tục đẩy mạnh hơn
- Ứng dụng công nữa việc thiết kế và tự thiết
nghệ thông tin trong kế bài giảng điện tử sử


dạy học
- Tiếp tục nghiên cứu
tài liệu, thông tin và
cập nhật thông tin
liên quan đến chuyên
môn phục vụ cho
soạn giảng phù hợp
với đối tượng HS
- Tham gia thao giảng
dự giờ

dụng tốt hơn và hiệu quả
hơn nữa phần mềm vnedu
- Nghiên cứu thông qua các
phương tiện hỗ trợ như máy
tính, mạng và các kênh
thông tin truyền thông

- Tìm hiểu tâm lý học - Đánh giá và rút kinh
sinh.
nghiệm trong quá trình
giảng dạy
- Kiểm tra lấy điểm
- Lắng nghe, quan sát theo
dõi, dưa ra hình thức giáo
- Thực hiện phần dục phù hợp, động viên
mềm vnedu
khích lệ kịp thời
- Đánh giá đúng và thực
chất
- Cập nhật phần mềm vnedu
cho các loại số liệu
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tôi. Rất mong được BGH đóng
góp ý kiến cho bản kế hoạch của tôi đầy đủ hơn.
PHÊ DUYỆT CỦA BGH

Người lập kế hoạch

Cao Đình ThứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×