Tải bản đầy đủ

Dự kiến bốc thăm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Trường PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn
DỰ KIẾN BỐC THĂM TIẾT ĐĂNG KÍ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Toán
Khối: 6
Năm học: 2015 - 2016
Thứ

Tiết

Môn

Lớp

Tuần
dạy

Tiết
(TKB)

Tên bài dạy


Ngày dạy

Ghi chú

2

3

Số học

6A

10

28

§15. Phân tích một số ra thừa số
nguyên tố

19/10/2015

Sáng

2

4

Số học

6B

10

28

§15. Phân tích một số ra thừa số
nguyên tố

19/10/2015


Sáng

3

1

Số học

6A

10

30

§16. Ước chung và bội chung

20/10/2015

Chiều

3

3

Số học

6B

10

30

§16. Ước chung và bội chung

20/10/2015

Chiều

4

1

Hình học

6A

10

10

§8. Khi nào thì AM + MB = AB
(tiếp)

21/10/2015

Sáng

4

4

Hình học

6B

10

10

§8. Khi nào thì AM + MB = AB
(tiếp)

21/10/2015

Sáng

2

3

Số học

6A

11

31

§17. Ước chung lớn nhất

26/10/2015

Sáng

2

4

Số học

6B

11

31

§17. Ước chung lớn nhất

26/10/2015

Sáng

4

1

Hình học

6A

11

11

§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

28/10/2015

Sáng


4

4

Hình học

6B

11

11

§9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

28/10/2015

Sáng

2

3

Số học

6A

12

34

§18. Bội chung nhỏ nhất

2/11/2015

Sáng

2

4

Số học

6B

12

34

§18. Bội chung nhỏ nhất

2/11/2015

Sáng

4

1

Hình học

6A

12

12

§10. Trung điểm của đoạn thẳng

4/11/2015

Sáng

4

4

Hình học

6B

12

12

§10. Trung điểm của đoạn thẳng

4/11/2015

Sáng

GV lên kế hoạch

Cao Đình Thức

Trường PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn


DỰ KIẾN BỐC THĂM TIẾT ĐĂNG KÍ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Toán
Khối: 9
Năm học: 2015 - 2016
Thứ

Tiết

Môn

Lớp

Tuần
dạy

Tiết
(TKB)

Tên bài dạy

Ngày dạy

Ghi chú

3

3

Số học

9

10

20

§2. Hàm số bậc nhất

20/10/2015

Sáng

3

2

Hình học

9

10

19

§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất
đối xứng của đường tròn

20/10/2015

Chiều

2

2

Số học

9

11

21

§3. Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

26/10/2015

Sáng

4

3

Hình học

9

11

22

§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách
từ tâm đến dây.

28/10/2015

Sáng

2

2

Số học

9

12

23

§4. Đường thẳng song song và đường
thẳng cắt nhau

2/11/2015

Sáng

4

3

Hình học

9

12

24

§4. Vị trí tương đối của đường thẳng
và đường tròn

4/11/2015

Sáng

2

2

Số học

9

13

25

§5. Hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b

9/11/2015

Sáng

3

2

Hình học

9

13

25

§5. Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến
của đường tròn.

10/11/2015

Chiều

GV lên kế hoạch

Cao Đình Thức
Trường PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn


ĐĂNG KÍ TIẾT DẠY THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: Toán
Khối: 9
Năm học: 2015 - 2016
Thứ

Tiết

Môn

Lớp

Tuần
dạy

Tiết
(TKB)

Tên bài dạy

Ngày dạy

Ghi chú

3

2

Hình học

9

11

21

§2. Đường kính và dây của đường
tròn

27/10/2015

Chiều

GV đăng kí

Cao Đình ThứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×