Tải bản đầy đủ

Đề khảo sát đầu năm môn toán 9

PHÒNG GD & ĐT XÍN MẦN
TRƯỜNG PTDT BT THCS NÀN XỈN

ĐỀ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN 9

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Họ và tên: ………………………………………..
Trường : PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn.
Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Lớp: 9

Nhận xét GV chấm bài

Quy định: Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này
Câu 1: Tính

a, 49
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
b, .
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Câu 2: Rút gọn
a,
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
b, 3
...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Câu 3 : Tìm x biết :
a, =
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................


b, = 9
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Câu4: Cho hình vẽ:


Viết tỉ số lượng giác: sinB =? cosB =?

tgB =? cotgB =?

C
a
b
A

B

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Câu5:

Dựng góc α biết: Sinα =
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT TOÁN 9


Năm học 2015 - 2016
Câu
1
(2đ )

Đáp án
a,
b,
a,
b,

2
(2đ)

4
( 2đ )

7 =7

1

= 5.20 = 100 = 10
= 2 = 2- ; (2 > )
= 3. a - 2
=3(2-a); (a<2)

0,5
0,5
0,5

a,
3
( 3đ )

=

Điểm
1

2

b,

0,5
0,5

⇔ 4x = 5
⇔ x=
⇒ x-3 =9
x - 3 =9
⇔ x = 12 hoặc x - 3 = -9 ⇔ x = -6

0,5
0,5
0,5
1
0,5

SinB =
CosB =
TgB =
CotgB =

0,5
0,5
0,5

5
(1đ )

y

0,5

- Dựng góc vuông xOy.
A
- Lấy một đoạn thẳng làm đơn vị.
- Trên Oy lấy điểm A sao cho OA = 4
4
- Quay cung tròn (A;5) cắt Ox tại B.
- Nối A với B, Góc BOA là góc cần dựng.

5

0,5

O

B

x

----------------- Học sinh giải cách khác đúng vấn cho điểm tối đa ------------------Hết
GV ra đề và đáp án

Cao Đình ThứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×