Tải bản đầy đủ

Đề khảo sát đầu năm môn toán 6

PHÒNG GD & ĐT XÍN MẦN
TRƯỜNG PTDT BT THCS NÀN XỈN

ĐỀ THI KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TOÁN 6

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Họ và tên: ………………………………………..
Trường : PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn.
Điểm bằng số

Điểm bằng chữ

Lớp: 6B

Nhận xét GV chấm bài

Quy định: Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này
Câu 1. Viết tập hợp sau và cho biết tập hợp có bao nhiêu phần tử:

Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 6 nhỏ hơn 11.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Câu 2. Cho tập hợp C = { 5;7;9 }. Điền kí hiệu ∈, ⊂ hoặc = vào ô vuông cho đúng:
a,

5

C

b, {7;9}

C

c, {5;7;9}

C

Câu 3. Áp dung:
Tổng quát: Tập hợp các số tự nhiên từ a đến b có b – a +1 phần tử:
Hãy tính số phần tử của tập hợp sau: D = {11;12;13;...........;29}
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................Câ
u 4. Tính nhanh:
a, 145 + 260 + 55 + 40
b, 37.7 + 80.3 + 43.7
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Câu 5. Tìm x, biết: 3.x + 6 = 132
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 6. Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.
a, Kẻ được bao nhiêu đường thẳng? Viết tên các đường thẳng đó.
b, Viết tên giao điểm của từng cặp đường thẳng.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT TOÁN 6
Năm học : 2015 - 2016
Câu

1
(1điểm)

Than
g
điểm
0,5
0,5

Đáp án
B = {7;8;9;10}
Tập hợp B có 4 phần tử.
C

0,5

2
(1,5điểm
)

b, {5;7} ⊂ C

0,5

c, {5;7;9} = C

0,5

3
(1,5điểm
)

Tập hợp D = {11;12;13;...........;29} có 29 – 11 + 1 = 19 phần tử.

a,

4
(2điểm)

5
(1điểm)
6
(3điểm)

51,5

a, 145 + 260 + 55 + 40 = (145 + 55) + (260 + 40)
= 200 + 300
= 500

0,5
0,25
0,25

b, 37.7 + 80.3 + 43.7 = 7.( 37 + 43) + 80 . 3
= 7 . 80 + 80 . 3
= 80 . (7 + 3)
= 80 . 10 = 800
Ta có: 3.x + 6 = 132
⇒ 3x = 132 – 6
⇒ 3x = 126
⇒ x = 42

0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25

a, Vì qua hai điểm chỉ kẻ được một đường thẳng, do đó với ba
điểm A,B,C không thẳng hàng ta kẻ được ba đường thẳng là:
AB,BC,AC

1,5

C
A

B

b, Ta có:
AB ∩ AC = {A}
AB ∩ BC = {B}

0,5
0,5
0,5

AC ∩ BC = {C}
----------------- Học sinh giải cách khác lôgíc vẫn cho điểm tối đa -----------------GV ra đề và đáp án


Cao Đình ThứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×