Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH, TRÌNH TỰ, NỘI DUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

QUY TRÌNH, TRÌNH TỰ, NỘI DUNG
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN

THÔNG TƯ 29/2014/TT-BTNMT NGÀY 02/6/2014

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH
QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DUNG ĐẤT
Quy trình lập QHKHSDĐ cấp huyện (03 quy trình)
(1) Trình tự lập QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu cấp huyện

(2) Trình tự điều chỉnh QHSDĐ và lập KHSDĐ năm đầu
của điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện
(3) Trình tự lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện


QUY TRÌNH LẬP QHSDĐ VÀ KHSDĐ NĂM ĐẦU


Quy trình theo trình tự gồm 07 bước:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Điều tra thu thập thông tin, tài liệu
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và
môi trường tác động đến việc sử dụng đất
Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng
đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước và
tiềm năng đất đai
Xây dựng phương án QHSDĐ
Lập KHSDĐ năm đầu
Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các
tài liệu có liên quan
Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.1.

Bước 1: Điều tra thu thập thông tin, tài liệu
Thu thập các thông tin, tài liệu2.

Điều tra khảo sát thực địa


3.

Điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường tác động đến việc sử dụng đất, tình
hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện
QHKHSDĐ kỳ trước và tiềm năng đất đai
Nhu cầu sử dụng đất và các dự án sử dụng đất do các ngành, lĩnh vực xác
định và đề xuất
Nhu cầu sử dụng đất do UBND cấp dưới trực tiếp xác định
Phân loại và đánh giá thông tin, tài liệu thu thập được
Xác định những nội dung cần điều tra khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch
khảo sát thực địa
Điều tra khảo sát thực địa
Chỉnh lý bổ sung thông tin tài liệu trên cơ sở kết quả khảo sát thực địa

Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu

Lập báo cáo kết quả điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu
Hội thảo thống nhất kết quả điều tra các thông tin, tài liệu thu thập
Đánh giá, nghiệm thu.1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH và môi trường
tác động đến việc sử dụng đất
Phân tich đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và môi trường

Phân tích đặc điểm điều kiện tự nhiên

Phân tích đặc điểm các nguồn tài nguyên

Phân tích hiện trạng môi trường

Đánh giá chung
Phân tích đánh giá thực trạng phát triển KT-XH

Phân tích khái quát thực trạng phát triển KT-XH

Phân tích thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực

Phân tích tình hình dân số, lao động, việc làm và thu thập tập quán có liên quan đến việc
sử dụng đất

Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn

Đánh giá chung
Phân tích đánh giá về biến đổi khí hậu tác động đến việc sử dụng đất

Nước biển dâng, xâm nhập mặn, sa mạc hóa, xói mòn, sạt lở đất
Lập bản đồ chuyên đề (nếu có)
Xây dựng báo cáo chuyên đề
Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo, bản đồ chuyên đề sau hội thảo
Đánh giá, nghiệm thu.1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện
QH,KHSDĐ kỳ trước và tiềm năng đất đai
Phân tich đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai liên quan đến việc thực hiện QHKHSDĐ:

Tình hình thực hiện

Phân tích đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân

Bài học kinh nghiệm
Phân tích đánh giá hiện trạng và biến động đất đai

Hiện trạng sử dụng đất theo từng loại đất

Biến động sử dụng đất theo từng loại đất trong kỳ QH trước

Phân tích đánh giá hiệu quả KT-XH-MT trong việc sử dụng đất

Phân tích thực trạng phát triển đô thị và phát triển nông thôn

Phân tích đánh giá những tồn tại và nguyên nhân
Phân tích đánh giá kết quả thực hiện QH,KHSDĐ kỳ trước

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu QH,KHSDĐ kỳ trước

Phân tích đánh giá những mặt được, những tồn tại và nguyên nhân

Bài học kinh nghiệm
Phân tích đánh giá tiềm năng đất đai

Phân tích đánh giá tiềm năng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp

Phân tích đánh giá tiềm năng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp
Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ QHSDĐ
Xây dựng báo cáo chuyên đề
Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo, bản đồ chuyên đề sau hội thảo
Đánh giá, nghiệm thu.1.

2.

3.

Bước 4: Xây dựng phương án QHSDĐ
Xác định định hướng sử dụng đất :

Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển KT-XH

Xây dựng quan điểm sử dụng đất

Xác định định hướng sử dụng đất theo khu chức năng
Xây dựng phương án QHSDĐ

Xác định các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong kỳ QHSDĐ

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bố từ QHSDĐ cấp tỉnh cho cấp huyện trong kỳ QH và
phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã (1)

Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ QH đến từng đơn vị hành chính cấp
xã (2)

Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối để xác định các chỉ tiêu sử dụng đất (1), (2) đến từng đơn vị
hành chính cấp xã

Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng
Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đến KT-XH-MT:

Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đến nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất và chi phí cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đến khả năng bảo đảm an ninh lương thực

Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đ/v việc giải quyết quỹ đất ở, mức độ ảnh hưởng đến đời
sống các hộ dân phải di dời chổ ở, số lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do chuyển đổi mục đích
sử dụng đất

Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đến quá trình đô tịhị hóa và phát triển hạ tầng

Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đến việc tôn tạo di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng
cảnh, bảo tồn văn hóa các dân tộc

Đánh giá tác động của phương án QHSDĐ đến khả năng khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; yêu
cầu bảo tồn, phát triển diện tích rừng và tỷ lệ che phủ4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Bước 4: Xây dựng phương án QHSDĐ (tt)
Xác định các giải pháp thực hiện QHSDĐ

Xác định các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường

Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện QHSDĐ
Xây dựng hệ thống bảng, biểu số liệu phân tích, sơ đồ, biểu đồ
Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất:

Bản đồ QHSDĐ cấp huyện

Bản đồ chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã các khu vực QH đất
trồng lúa, khu vực QH chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm
a,b.c,d,e khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai
Lập bản đồ chuyên đề (nếu có)
Xây dựng các báo cáo chuyên đề
Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề , bản đồ sau hội thảo
Đánh giá, nghiệm thu.1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Bước 5: Lập KHSDĐ năm đầu
Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bố cho cấp huyện trong năm KH và phân bố đến từng
đơn vị hành chính cấp xã
Xác định nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong năm KH và phân bố đến từng đơn vị hành
chính cấp xã

Chỉ tiêu sử dụng đất trong KHSDĐ năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải phù hợp với KT-XH trên
địa bàn cấp huyện

Nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện
Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất, cân đối xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong
năm KH và phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã
Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại điểm a,b.c,d,e khoản 1 Điều
57 của Luật đất đai trong năm KH đến từng đơn vị hành chính cấp xã
Xác định diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trong năm KH đến từng đơn vị hành chính cấp xã
Xác định quy mô địa điểm công trình, dự án; vị trí, diên tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy
định tại Điều 61, 62 LĐĐ để thực hiện thu hồi trong năm KH, bao gồm:

Các dự án quy định tại Điều 61 và khoản 1,2 Điều 62 LĐĐ và đã ghi vốn thực hiện trong năm KH

Các dự án quy định tại khoản 3 Điều 62 LĐĐ và đã ghi vốn thực hiện trong năm KH đ/v các dự án
được thực hiện bằng ngân sách nhà nước; có văn bản châp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền đ/v các dự án còn lại

Vùng phụ cận dự án kỹ thuật hạ tầng, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu
giá QSDĐ thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ SXKD trong năm KH đã có chủ trương bằng
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng,
thuê QSDĐ,nhận góp vốn bằng QSDĐ trong năm KH trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người SDĐ7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Bước 5: Lập KHSDĐ năm đầu (tt)
Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng,
thuê QSDĐ,nhận góp vốn bằng QSDĐ trong năm KH trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người SDĐ
Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các khoản chi cho việc
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm KHSDĐ
Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện KHSDĐ
Lập hệ thống bảng, biểu số liệu, sơ đồ, biểu đồ
Lập bản đồ KHSDĐ năm đầu cấp huyện:

Bản đồ KHSDĐ hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích SDĐ, khu vực
dư kiến nhà nước thu hồi đất trong năm KH trên nền bản đồ QHSDĐ cấp huyện

Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trinh dự án trong KHSDĐ hàng năm, được sử dụng một
trong các loại tài liệu sau đây để thể hiện trên nền bản điạ chính hoắc bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đ/v các công trình dự án xây dựng tập trung thì sử dung hồ sơ, bản vẽ trong quá trình lập, phê
duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư, chủ trương đầu tư

Đ/v khu vực tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá QSDĐ, khu vực nhận chuyển nhượng, thuê
quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng QSDĐ mà có chuyển mục đích SDĐ được trích từ bản
đồ QHSDĐ cấp huyện

Đ/v các công trình dự án theo tuyến thì sử dung các bản đồ định hướng QH hệ thống hạ tầng
kỹ thuật theo hướng tuyến
Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp KHSDĐ hàng năm
Báo cáo UBND cấp huyện về dự thảo KHSDĐ hàng năm cấp huyện; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu
KHSDĐ trình cấp có thẩm quyền thẩm định
Đánh giá, nghiệm thu


Bước 6:
Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan
1.
2.

3.
4.
5.

6.


7.
8.

9.

10.

Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp
Hoàn thiện hệ thống bảng, biểu, sơ đồ, biểu đồ
Hoàn thiện hệ thống bản đồ QH,KHSDĐ
Hội thảo
Hoàn thiện báo cáo thuyết minh tổng hợp; hệ thống bảng, biểu, sơ đồ, biểu
đồ; hệ thống bản đồ QH,KHSDĐ
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân về QH,KHSDĐ
Chuẩn bị hồ sơ lấy ý kiến
Công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện
Tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại UBND cấp xã
Xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình và công khai trên cổng thông tin điện tử
Chỉnh sửa, hoàn thiện QH,KHSDĐ sau khi lấy ý kiến của nhân dân
Dự thảo các văn bản trình duyệt QH,KHSDĐ
Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt QH,KHSDĐ
Báo cáo UBND cấp huyện QH,KHSDĐ; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu
và trình thẩm định
Đánh giá, nghiệm thu.


Bước 7: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Tổ chức việc thẩm định QH,KHSDĐ
Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu QHKHSDĐ và trình
HĐND cấp huyện thông qua QHSDĐ
Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu QHKHSDĐ và trình
UBND cấp tỉnh phê duyệt
Công bố công khai QHKHSDĐ
Đánh giá, nghiệm thu
Giao nộp sản phẩm của dự án


QUY TRÌNH ĐIỀU CHỈNH QHSDĐ VÀ LẬP KHSDĐ NĂM ĐẦU
CỦA ĐIỀU CHỈNH QHSDĐ CẤP HUYỆN
Quy trình theo trình tự gồm 05 bước:
1.

2.
3.
4.

5.

Điều tra thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích,
đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH; tình hình quản lý,
sử dụng đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ
Xây dựng phương án điều chỉnh QHSDĐ
Lập KHSDĐ năm đầu của điều chỉnh QHSDĐ
Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài
liệu có liên quan
Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.


Bước 1: Điều tra thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích,
đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH; tình hình quản lý, sử dụng
đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ
1.

Điều tra, thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu:2.

3.

Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, KT-XH
và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất,
kết quả thực hiện QH,KHSDĐ và tiềm năng đất đai
Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu về nhu cầu sử dụng đất và các dự án SDĐ
do các ngành, lĩnh vực xác định và đề xuất
Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu về nhu cầu SDĐ do UBND cấp xã xác định
Điều tra, khảo sát thực địa

Tổng hợp, xử lý các thông tin, tài liệu và lập báo cáo kết quả điều
tra thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu
Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, KT-XH:
Phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên và hiện
trạng môi trường
Phân tích, đánh giá bổ sung thực trạng phát triển KT-XH
Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc SDĐ


Bước 1: Điều tra thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích,
đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH; tình hình quản lý, sử dụng
đất, kết quả thực hiện QH,KHSDĐ (tt)
4.

Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; biến động SDĐ:
5.
6.
7.
8.
9.

Phân tích, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện một số nội dung quản lý
NN về đất đai có liên quan đến điều chỉnh QHKHSDĐ
Phân tích, đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất
Phân tích, đánh giá bổ sung về biến đổi khí hậu tác động đến việc SDĐ

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện QHSDĐ
Lập bản đồ HTSDĐ phục vụ điều chỉnh QHSDĐ
Xây dựng các báo cáo chuyên đề
Hội thảo và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề, ban đồ sau hội thảo
Đánh giá, nghiệm thu


Bước 2: Xây dựng phương án điều chỉnh QHSDĐ


Việc xây dựng phương án điều chỉnh QHSDĐ được thực hiện theo trình tự quy
định tại Điều 55 của Thông tư 29/2014/TT-BTNMT (Bước 4:Xây dựng phương
án QHSDĐ/Quy trình lập QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu cấp huyện)

Bước 3: Lập KHSDĐ năm đầu của điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện


Việc lập KHSDĐ năm đầu của điều chỉnh QHSDĐ được thực hiện theo trình tự
quy định tại Điều 56 của Thông tư 29/2014/TT-BTNMT (Bước 5: Lập KHSDĐ
năm đầu/Quy trình lập QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu cấp huyện)

Bước 4: Xây dựng báo cáo tổng hợp và các tài liệu có liên quan


Việc xây dựng báo cáo tổng hợp điều chỉnh QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu của
điều chỉnh QHSDĐ cấp huyện được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 57
của Thông tư 29/2014/TT-BTNMT (Bước 6:Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng
hợp và các tài liệu có liên quan/Quy trình lập QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu cấp
huyện)

Bước 5: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai


Được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 58 của Thông tư 29/2014/TTBTNMT (Bước 7:Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên
quan/Quy trình lập QHSDĐ và KHSDĐ năm đầu cấp huyện)


QUY TRÌNH LẬP KHSDĐ HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

Quy trình theo trình tự gồm 03 bước:

1.

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KHSDĐ năm trước

2.

Lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện

3.

Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.


Bước 1: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KHSDĐ năm trước

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Thu thập các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lập KHSDĐ
hàng năm cấp huyện:
Phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KHSDĐ năm trước
Xây dựng báo cáo chuyên đề
Hội thào và chỉnh sửa báo cáo chuyên đề sau hội thảo
Đánh giá, nghiệm thu


Bước 2: Lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện
1.

2.

Xác định các chỉ tiêu SDĐ cấp tỉnh đã phân bố cho cấp huyện trong
năm KH và phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã
Xác định nhu cầu SDĐ các ngành, lĩnh vực trong năm KH và phân bố
đến từng đơn vị hành chính cấp xã gồm:
3.

4.

5.

Chỉ tiêu SDĐ trong KHSDĐ năm trước chưa thực hiện hết nhưng phải
phù hợp với KT-XH của huyện
Nhu cầu SDĐ của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân

Tổng hợp nhu cầu SDĐ, cân đối các chỉ tiêu SDĐ của các ngành,
lĩnh vực trong năm KH phân bố đến từng đơn vị hành chính cấp xã
Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích quy định tại các
điểm a,b,c,d.e Khoản 1 Điều 57 của LĐĐ trong năm KH đến từng
đơn vị hành chính cấp xã
Xác định diện tích đất CSD đưa vào sử dụng trong năm KH đến từng
đơn vị hành chính cấp xã


Bước 2: Lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện (tt)
6.

Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án, vị trí, diện tích khu vực
SDĐ vào các mục đích quy định tại Điều 61, 62 của LĐĐ để thực
hiện thu hồi đất trong năm KH, bao gồm:

Các dự án quy định tại Điều 61 và Khoản 1,2 Điều 62 của LĐĐ và
đã được ghi vốn trong năm KH

Các dự án quy định tại Khoản 3, Điều 62 của LĐĐ và đã được ghi
vốn trong năm KH đ/v các dự án thực hiện bằng ngân sách NN;
có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan NN có
thẩm quyền đ/v các dự án còn lại

Vùng phụ cận dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu
đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá QSDĐ thực hiện dự án
nhà ở, TM, DV, SX, KD trong năm KH đã có chủ trương bằng văn
bản của cơ quan NN có thẩm quyền


Bước 2: Lập KHSDĐ hàng năm cấp huyện (tt)
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Xác định diện tích đất cần chuyển mục đích SDĐ d963 thực hiện việc
nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ trong
năm KH trên cơ sở xem xét đơn đề nghị của người SDĐ
Dự kiến các nguồn thu từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích
SDĐ, và các khoản chi cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm
KHSDĐ
Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện KHSDĐ
Lập hệ thống bảng, biểu, sơ đồ, biểu đồ
Lập bản đồ KHSDĐ hàng năm cấp huyện được thực hiện theo quy
định tại Khoản 11 Điều 56 của Thông tư 29/2014/TT-BTNMT
Xây dựng dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp KHSDĐ hàng năm
Nhân sao hồ sơ, tài liệu phục vụ trình duyệt
Báo cáo UBND cấp huyện; chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình
cấp có thẩm quyền thẩm định
Đánh giá, nghiệm thu.


Bước 3: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai
1.

2.

3.
4.

Tổ chức việc thẩm định KHSDĐ hàng năm
Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu KHSDĐ hàng năm cấp huyện
trình UBND cấp tỉnh phê duyệt
Công bố công khai KHSDĐ hàng năm cấp huyện
Đánh giá, nghiệm thu.


QUY TRÌNH LẬP KHSDĐ HÀNG NĂM CÁC QUẬN ĐÃ CÓ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

1.

Trường hợp các chỉ tiêu SDĐ trong QHĐT phù hợp với
các chỉ tiêu SDĐ của quận được phân bổ từ QHSDĐ cấp
tỉnh thì tổ chức lập KHSDĐ hàng năm của quận theo
trình tự quy định tại các Điều 56, 57, 58 của TT29

2.

Trường hợp các chỉ tiêu SDĐ trong QHĐT không phù
hợp với các chỉ tiêu SDĐ của quận được phân bổ từ
QHSDĐ cấp tỉnh thì phải điều chỉnh QHĐT cho phù hợp
với QHSDĐ cấp tỉnh; trên cơ sở đó tổ chức lập KHSDĐ
hàng năm của quận theo trình tự quy định tại các Điều
56, 57, 58 của TT29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×