Tải bản đầy đủ

Biên bản họp tổ chuyên môn

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN XÍN MẦN
TRƯỜNG PTDT BT THCS NÀN XỈN
BIÊN BẢN HỌP TỔ
THÁNG 9 NĂM 2014
LẦN 2
- Thời gian: Hồi …….giờ ……. phút; ngày 24/09/2015
- Địa điểm: Tại phòng HĐ nhà trường
- Kiểm diện: Tổng số: 6 đ/c
+ Có mặt: 5/6 đ/c
+ Vắng mặt): 1.
Nông Thị Nhung( Nghỉ thai sản)
+ Đến muộn: Không.
A. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRONG THÁNG:
I- Ưu điểm: (từng mặt)
* Về tư tưởng – chính trị:
- Đa số các đồng chí giáo viên có tư tưởng vững vàng, an tâm công tác.
- Luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của
nhà nước.
- Các đồng chí trong tổ có lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng, luôn quan tâm,
giúp đỡ người xung quanh.
* Về chuyên môn:

- Nhìn chung các đồng chí trong tổ thực hiện tốt qui chế chuyên môn và nội qui
của nhà trường đề ra.
- Đảm bảo ngày giờ công lao động.
- Có sự chuẩn bị chu đáo cho các tiết dạy.
- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao.
- Hoàn thành tốt việc khảo sát chất lượng học sinh theo từng bộ môn học.
- Tiến hành thăm lớp dự giờ định kì, đột xuất rút kinh nghiệm.
* Về công tác chủ nhiệm:
- Các đồng chí giáo viên được phân công chủ nhiệm hoàn thành tương đối tốt công
việc duy trì sĩ số học sinh.
- Đảm bảo ổn định 15’ đầu giờ.
- Quan tâm tương đối sát xao tới các em HS của lớp mình.
- Tổ chức trang trí lớp học theo chủ đề năm học của trường đề ra.
* Về công tác khác:
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do các ban đoàn thể nhà trường phát động
II- Khuyết điểm:
- Các đ/c làm công tác chủ nhiệm còn lơ là đối với các đối tượng HS nghỉ học tự
do, bỏ tiết, trốn tiết vi phạm nội qui nhà trường.
- Tinh thần phê và tự phê còn hạn chế chưa đưa ra được những ý kiến đóng góp rút
kinh nghiệm cho các đ/c trong tổ. Cũng như các ý kiến xây dựng tổ.
III- Xếp loại của tổ CM:
B. Ý KIẾN XÂY DỰNG:
* Ý kiến thứ nhất:


- Các đồng chí GV tổ tiếp tục tích cực ứng dụng CNTT vào giảng dạy trong các
tiết học và rút kinh nghiệm qua các tiết học để việc việc ứng dung CNTT được tốt
hơn.
* Ý kiến thứ hai:
- Cần đóng góp ý kiến đối với đồng nghiệp khách quan và thường xuyên hơn nữa.
* Ý kiến thứ ba:
- GVCN:
+ Cần lên kế hoạch cụ thể, chi tiết các hoạt động cho từng tuần, tháng về từng
mặt để hoạt động có hiệu quả.
+ Cần tìm hiểu sâu hơn nữa tâm tư nguyện vọng của các em HS lớp mình.
+ Cần phối hợp thường xuyên với phụ huynh HS để kịp thời có biện pháp GD
hiệu quả.
* Ý kiến thứ tư:
- Cần hạn chế xin nghỉ công việc cá nhân không cần thiết để đảm bảo kế hoạch
giảng dạy.

C. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC:
- Thực hiện tốt qui chế chuyên môn
- Đảm bảo ngày, giờ công theo qui định
- Thường xuyên sử dụng trong thiết bị dạy học hiện có và tích cực làm đồ dùng tự
làm.
- Chấm và cho điểm kịp thời, đánh giá thực chất năng lực của HS
- Cần tìm hiểu rõ đối tượng HS để có các biện pháp hiệu quả GD về mội mặt được
tốt hơn.
D. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC:
* Về công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt ngày giờ công theo qui định, đảm bảo hồ sơ sổ sách cá nhân.
- Tiếp tục thăm lớp dự giờ định kì và đột xuất.
- Kiểm tra đánh giá sổ sách giáo viên.
- Sinh hoạt chuyên môn 2 lần/ tháng và đánh giá xếp loại giáo viên theo tháng.
* Về công tác chủ nhiệm:
- Duy trì tốt sĩ số học sinh trên lớp, học sinh bán trú.
- Đảm bảo 15’ đầu giờ, tập thể dục giữa giờ.
- Cần có biện pháp cứng rắn đối với những học sinh thường xuyên vi phạm.
* Về công tác khác:
- Tham gia đầy dủ, nhiệt tình các phong trào do các ban phát động.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
20/11.
- Hoàn thành tốt, có trách nhiệm mọi nhiệm vụ khi được giao.
Ngày 25 tháng 09 năm 2015
Kiểm tra của ban giám hiệu
Tổ trưởng

Cao Đình Thức


D. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ GIÁO VIÊN TỔ KHTN TRONG THÁNG: 09/2015
Ngày 24 tháng 09 năm 2015
Tổng
điểm
thi đua

Cá nhân tự
nhận

Tổ xếp loại

tt

họ và tên

Ct giảng
dạy

1

Cao Đình Thức

6,9

K

K

2

Cầm Văn Luyến

6,7,8,9

Tb

Tb

3

Hoàng Thị Xuân

6,7,8,9

K

K

4

Vũ Minh Thêm

6,7,8,9

Tb

Tb

5

Nông Thị Cần

7,8

Tb

Tb

loại

d. hiệu

loại

d. hiệu

Trường xếp loại
loại

D. HIỆU

ghi chú


Tổ trưởng

Cao Đình ThứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×