Tải bản đầy đủ

BẢNG tỉ lệ LAI một cặp TÍNH TRẠNG

BẢNG TỈ LỆ LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
TLKH F1
Phép lai
P
Kiểu gen
P

100%
AA x AA (F1: AA)
AA x Aa (F1: 1AA : 1Aa)
AA x aa (F1: Aa)
aa x aa (F1: aa)
Đồng hợp trội x Gen bất


1:1

1 : 2 : 1 (3 : 1)

Aa x aa (F1: 1Aa :
1aa)


Aa x Aa (F1: 1AA : 2Aa :
1aa)

Dị hợp x Đồng hợp
lặn

Dị hợp x Dị hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×