Tải bản đầy đủ

Bài tập môn hóa học lớp 9 (1)

BÀI TẬP CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
TRANG 112 SGK HOÁ HỌC 9
Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và viết lại cho đúng :

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau :
CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.
Biết rằng brom có hoá trị I.
Lời giải:

Bài 3. Hãy viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử
sau : C3H6, C4H3, C5H10.
Lời giải:

Bài 4. Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất ?


Bài 5. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu
được 5,4 gam H20. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là
30 gam.
Lời giải:
Theo đề bài, chất hữư cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H20,

suy га A chứa C và H, công thức phân tử của A có dạng CxHy. Có nhiều cách lập CTPT
của A. Thí dụ dựa vào phản ứng cháy. nA = 3 : 30 = 0,1 mol;
= 5,4 :18 = 0,3 mol
2CxHy + (2x + ) O2 → 2xCO2 + yH2O
Tỉ lệ:

2

P,ư:

0,1

Ta có:

=

2x

y (mol)
0,3

=> y = 6.

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2.
Vậy công thức phân tử của A là C2H6.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×