Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (53)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 64 SINH HỌC 6
Câu 1. Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp
nó nhận được nhiều ánh sáng?
Trả lời:
Phiến lá có dạng bản dẹt, có màu lục, là phần rộng nhất của lá. Lá xếp trên cây theo 3
kiểu, lá trên các mấu thân xếp so le nhau.
Câu 2. Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.
Trả lời:
-

Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt...

- Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.
- Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá
trúc đào...
Câu 3. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?
Trả lời;
Có 3 kiểu xếp lá và 3 kiểu gân lá (hình mang, hình cung, song song).
Hình dạng, kích thước của phiến lá rất khác nhau.
Có 2 loại lá: lá đơn và lá kép.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×