Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (50)

BÀI TẬP 3, 4, 5 SGK TRANG 125 SINH HỌC 6
Câu 3. Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?
Trả lời:
Nhận xét chung về các loài tảo (phân bố và cấu tạo).
- Phân bố: Chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển
(rong mơ).
- Cấu tạo : cơ thể đơn hào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản, (chưa có rễ, thân, lá), có thể
màu trong cấu tạo tế bào.
Câu 4. Chon ý trả lời đúng trong câu sau :
Tảo là thực vật bậc thấp vì:
A. Cơ thể có cấu tạo đơn bào
B. Sống ở nước
C. Chưa có thân, rễ, lá thật sự.
Trả lời: C
Câu 5. Ọuan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc
nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác
nhau về màu nước. Giải thích ?
Trả lời : Các em hãy lấy một cốc nước máy (hoặc nước mưa) và lấy trên mặt nước một
cốc nước ao (hoặc nước hồ) chỗ có nhiều váng, rồi quan sát xem có gì khác nhau về màu
nước. Sau đó dùng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng trên.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×