Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (48) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (48)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 33 SINH HỌC 6
Câu 1. Nêu các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.
Trả lời:
Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ
giữa. Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư
trữ. Miền hút: là miền quan trọng nhất của rễ, có cấu tạo phù hợp với việc hút nước và
muối khoáng.
Câu 2. Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì?
Trả lời:
Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và
muối khoáng hòa tan.
Câu 3. Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Tại sao?
Trả lời:
Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút. Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì
nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ
(không cần lông hút).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×