Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (43)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 115 SINH HỌC 6
Câu 1. Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thí nghiệm nào để làm đối chứng ? Giữa
cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào ? Thí nghiệm nhằm
chứng minh điều gì ?
Trả lời:
Cốc 3 ở thí nghiệm 1 được dùng làm cốc đối chứng. Giữa cốc thí nghiệm và cốc đối
chứng giống nhau về các điều kiện: hạt giống, nước, không khí. nhưng khác nhau về điều
kiện nhiệt độ. Thí nghiệm nhằm chứng minh dù có đầy đủ các điều kiện khác, nhưng nếu
lạnh quá hạt cũng không nảy mầm được. Vậy hạt nảy mầm còn cần có nhiệt độ thích hợp.
Câu 2. Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?
Trả lời:
Nước, nhiệt độ, không khí.
Câu 3. Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của
hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?
Trả lời:
Muốn chứng minh được sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống, cần
thiết kế thí nghiệm như sau: Làm nhiều cốc thí nghiệm giống nhau về tất cả các điều kiện
bên ngoài (đủ nước, đủ không khí. có nhiệt độ thích hợp), nhưng khác nhau về chất lượng
hạt giống. Ví dụ. chỉ để một cốc có hạt giống tốt (hạt chắc. mẩy. không bị sứt sẹo, không
bị sâu bệnh) còn các cốc khác đều có một trong những loại hạt giống xấu (hại bị mọt. hạt
bị mốc, hạt bị lép, hạt bị sứt sẹo...).
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×