Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (36)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 31 SINH HỌC 6
Câu 1. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau:
STT

Tên cây

Rễ cọc

Rễ chùm

1
2

Trả lời :

STT

Tên cây

Rễ cọc


1

Cây lúa

+

2

Cây ngô

+

3

Cây mít

+

4

Cây cam

+

5

Cây dừa

Câu 2. Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?
Trả lời:

Rễ chùm

+


Miền trưởng thành
Miền hút
Miền sinh trưởng
Miền chóp rễ

Hút nước và muối khoáng hòa tan
Làm rễ dài ra
Che chở cho đầu rễ
Dẫn truyền.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×