Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (29)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 50 SINH HỌC 6

Câu 1. Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi
phần.
Trả lời:
1- Biểu bì
2- Thịt vỏ
3- Mạch rây
4- Mạch gỗ
5- Ruột

Các bộ phận Cấu tạo từng bộ phận
của thân non
Biểu bì
Vỏ<

Chức năng từng bộ
phận

• Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp Bảo vệ các phần
sát nhau

trong của thân

Thịt vỏ
'• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một Tham gia dự trữ và
số tế bào chứa chất diệp lục
quang hợp
Một vòng bó • Mạch rây: gồm những tế bào sống Vận chuyển
mạch
vách mỏng
chất hữu cơ

các

• Mach gỗ. Gồm những tế bào có vách Vận chuyển nước
hóa gỗ dày, không có chất tế bào
và muối khoáng
Câu 2. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.
Trả lời:


Cấu tạo trong của rễ

Cấu tạo trong của thân

Giống Biểu bì

Biểu bì

nhau

Vỏ---------->

Vỏ----------

Thịt vỏ

Thịt vỏ

Mạch rây


Mạch rây

Trụ giữa---

Trụ giữa-----

Ruột

Ruột

Khác
nhau

- Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào - Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt
hình đa giác xếp sít nhau. Lôngxếp sít nhau. Không có lông hút.
hút là tế bào biểu bì kéo dài ra. - Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp
- Thịt vỏ: tế bào không chứalục.
diệp lục.
- Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.
- Mạch rây và mạch gỗ xếp xen
kẽ thành 1 vòng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×