Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (28)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 95 SINH HỌC 6
Câu 1. Làm tiêu bản các bộ phận của hoa:
Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở
trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú
tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.
Trả lời:
Làm tiêu bản các bộ phận của hoa theo trình tự như ghi ở phần hướng dẫn giải bài tập
trong SGK.
Câu 2. Quan sát các loại hoa khác nhau:
Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những
điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.
Trả lời: Chọn 3 loại hoa khác nhau (chẳng hạn: hoa hồng, hoa cải, hoa súng...), quan sát
từng bộ phận để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng (chú ý bộ phận: Đế,
đài, tràng, nhị, nhụy).
Câu 3. Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào
là quan trọng nhất? Vì sao?
Trả lời:
* Hoa gồm những bộ phận chính là: Cuống, đế, đài, tràng, nhị, nhụy.
*Bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa là: Nhị và nhụy.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×