Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (24)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 28 SINH HỌC 6

Câu 1. Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình
phân bào diễn ra như thế nào ?
Trả lời:
- Tế bào ở mô ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
- Quá trình phân chia tế bào diễn ra: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân
chia và một vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào mẹ thành 2 tế bào con.
Câu 2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?
Trả lời:
- Giúp cây sinh trưởng và phát triển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×