Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (23)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 125 SINH HỌC 6
Câu 1. Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm
gì khác và giống nhau?
Trả lời:
a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ.
* Tảo xoắn : Cơ thể đa bào. có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách
đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.
* Rong mơ: cơ thể đa bào. có màu nâu. dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và
sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).
b) Điếm giống và khác nhau giữa tảo xoẳn và rong mơ
* Những điểm giống nhau:
- Đều thuộc nhóm thực vật bậc thấp. Cơ thể chưa có rễ, thân, lá thật sự.
- Đều phân bố trong môi trường nước.
- Tế bào cấu tạo cơ thể đã có nhân hoàn chỉnh. Trong tế bào có chất diệp lục.
- Dinh dưỡng bằng hình thức tự dưỡng: tự chế tạo chất hữu cơ quan quang hợp tử nước
và khí cacbônic.
- Ngoài sinh sản sinh dưỡng, còn có sinh sản hữu tính.
* Những điếm khác nhau:
Tảo xoắn

Rong mơ


Phân bố - Môi trường nước- Môi trường nước mặn
ngọt
(ao.
hồ,(biển)
đầm...)
Cấu tạo - có màu lục do chỉ- Ngoài diệp lục còn có
chứa chất diệp lục. màu nâu do có chất sắc tố
- Cơ thể có dạngphụ màu nâu.
sợi
- Cơ thể có dạng cành
cây.
Sinh sản - Sinh sản hữu tính- Sinh sản hữu tính bằng


bằng cách tiếp hợpcách kết hợp giữa tinh
giữa hai tế bào gầntrùng và noãn cầu.
nhau.
Câu 2. Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?
Trả lời:
Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:
Mặc dù rong mơ cũng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng đó không
phải là thân. lá... thật sự. bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí,
giúp rong mơ có thế đứng thẳng trong nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×