Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (13)

BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 SGK TRANG 167 SINH HỌC 6
Câu 1. Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào? Chúng sinh sản bằng gì?
Trả lời:
Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều
nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không
có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.
Cấu tạo nấm rơm gồm 2 phần: phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là
cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa
rất nhiều bào tử. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều
có 2 nhân (không có chất diệp lục).
* Mốc trắng sinh sản bằng bào tử (sinh sản vô tính). Nấm rơm cũng sinh sản bằng bào tử.
Câu 2. Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?
Trả lời:
- Tế bào đều không có chứa chất diệp lục nên không có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ.
- Đều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.
Câu 3. Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?
Trả lời:
+ Giống nhau:
- Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn
chỉnh.
- Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.

- Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.
+ Khác nhau: Khác nhau giữa nấm và tảo
Nấm

Tảo


- Sông ở môi trường đất, bám trên cơ - Sống trong môi trường nước.
thể động vật, thực vật hoặc sống trên
các nguồn chất hữu cơ khác.
- Trong tế bào không chứa chất diệp lục -Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được
nên không tự chế tạo được chất hữu cơ. chất hữu cơ.
- Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh. - Sống tự dưỡng

Câu 4. Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt. hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong
rừng ẩm.... các loại nấm mũ khác nhau.
Trả lời:
Nấm mốc xanh, nấm nen, nấm rơmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×