Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (10)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 139 SINH HỌC 6
Câu 1. Đặc điểm chủ yếu đế phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là
gì ?
Trả lời:
Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai lá mầm với lớp Một lá mầm ở số lá mầm của
phôi: Cây Hai lá mầm thì phôi có 2 lá mầm, còn cây Một lá mầm thì phôi có 1 lá mầm.
Câu 2. Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ
những dấu hiệu bên ngoài nào ?
Trả lời:
+ Lớp một lá mầm : Phôi có 1 lá mầm, hầu hết có rễ chùm, thân cỏ. Gân lá có hình cung
hoặc song song
+ Lớp hai lá mầm: PHôi có 2 lá mầm, Hầu hết có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ, thân leo. Gân
lá có hình dạng
Câu 3. Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng
băng dính sẵn lá vào một tờ giấy.
Trả lời:
3 Cây Hai lá mầm (đậu, lạc, cải) và 3 cây Một lá mầm (ngô,lúa,mía)
Câu 4. Hạt của cây Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ở điểm nào?
Chọn đáp án đúng
a) Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ.
b) Hạt cây Hai lá mầm không có chất dự trữ ở lá mầm.

c) Hạt cây Hai lá mầm : phôi có 2 lá mầm.
d ) Hạt cây Hai lá mầm to hơn hạt cây Một lá mầm.
Đáp án. CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×