Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (42)

CÂU HỎI ÔN TẬP SGK TRANG 207 SINH HỌC 8
Câu hỏi: Hãy điền vào bảng 66-1 đến bảng 66-8 những sản phẩm của các cơ quan bài
tiết tương ứng:
Trả lời:
Bảng 6-1. Các cơ quan bài tiết

Bảng 66-2. Quá trình tạo thành nước tiểu của thận

Bảng 66-3. Cấu tạo và chức năng của da

Bảng 66-4. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh


Bảng 66-5. Hệ thần kinh sinh dưỡng


Bảng 66-6. Các cơ quan phân tích quan trọng

Bảng 66-7. Chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và taiBảng 66-8. Tuyến nội tiết
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×