Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 8 (29)

Câu
1. Trình
bày
cấu
tạo

chức
năng
của
nơron.
Câu 2. Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới
hình
thức

đồ.
Câu 3. Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.
Trả lời:
Câu 1: Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.
Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao
miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron
khác hoặc với cơ quan trả lời.

Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.
Câu 2: Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình
bày như sau:

Câu 3: Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡn như
sau:

Xem
thêm
tại: http://loigiaihay.com/cau-1-cau-2-cau-3-trang-138-sgk-sinh-lop-8c67a17454.html#ixzz3ggQCkQQ6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×