Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (71)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 117 SINH HỌC 9
Bài 1. Hãy giải thích sơ đồ:
ADN (gen) —> mARN —» Prôtêin —» Tính trạng
Trong sơ đồ trên, trình tự các nuclêôtit trên ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong
ARN, thông qua đó ADN quy định trình tự các axit amin trong chuỗi axit amin cấu thành
prôtêin và biểu hiện thành tính trạng.

Bài 2. Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta
ứng dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào?
- Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
- Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, ít chịu ảnh hướng của môi
trường.
Các tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trướng. Vì vậy trong thực
tiễn sản xuất phải chú ý tới ảnh hưởng khác nhau cùa môi trường đốì với từng loại tính
trạng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×