Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (67)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 71 SINH HỌC 9
Bài 1. Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ.
Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lẽn theo
bội số của n (nhiều hơn 2n). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.
Cơ thể mang các tế bào sinh dường có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2a)
gọi là thể đa bội.
Bài 2. Sự hình thành thể đa bội do nguyên phán và giảm phân không bình thường như thế
nào?
Sự tự nhân đôi của từng NST nhưng không xảy ra phân bào làm cho số lượng NST trong
tế bào tăng gấp bội, sự hình thành giao từ không qua giảm nỉũễm và có sự phối hợp giữa
chúng trong thụ tinh đã dẫn đến hình thành các thể đa bội.
Bài 3.Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường qua những dấu hiệu gì? Có thể
ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tập
tư liệu và mổ tả một giống cây trồng đa bộí ở Việt Nam.
Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dâu hiệu tăng kích thước cơ
quan của cày, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Có thể ứng dụng sự táng kích
thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng, sự tăng kích thước thân, lá, củ
trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chông chịu
tốt đê chọn giống có năng suất cao và chông chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi
của môi trường.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×