Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (59)

BÀI TẬP 3, 4 SGK TRANG 33 SINH HỌC 9
Bài 3. Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân?
- Giống nhau:
+ Đều là quá trình phân bào.
+ Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối
- Khác nhau

Bài 4. Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân
II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ?
a) 2 ; b) 4 ; c) 8 ; d) 16.
Đáp án cTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×