Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (48)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 111 SINH HỌC 9
Bài 1.Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào?
Phương pháp nào được xem là ca bàn? Cho ví dụ minh họa kết quả của mỗi phương
pháp đó.
Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các phương pháp lai hữu tính để tạo
biên dị tố hợp, đột biến thực nghiệm, tạo giống đa bội thể, tạo giông ƯU thế lai íF; kết
hợp với các phương pháp chọn lọc). Phương pháp lai hữu tính vẫn được coi là phương
pháp cơ bản.

Bài 2.Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào? Tại sao?
Cho ví dụ.
Trong chọn giống vật nuôi, lai giống là phương pháp chủ yếu vì nó tạo nguồn biến dị tổ
hợp cho tạo, chọn giông mới, cải tạo giống có năng suất thấp và tạo ưu thê lai.
Bài 3.Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giống cây trồng hoặc vật nuôi ở Việt Nam
là ở lĩnh vực nào?


Thành tựu nổi bật nhất trong chọn giông cây trồng hoậc vật nuôi ở nước ta là lĩnh vực
chọn giống lúa, ngô, còn trong chọn giống vật nuôi là chọn giống ưu thế lai ở lợn và gà.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×