Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (43)

BÀI TẬP 3, 4 SGK TRANG 190 SINH HỌC 9
1. Quần thể người khác với quần thệ sinh vật khác ở những đặc trưng nào? Nêu ý
nghĩa của hình tháp dân số.
- Quần thể người khác quần thế sinh vật khác là có những đặc trưng kinh tế - xã hội mà
quần thể sinh vật khác không có.
-

Ý nghĩa cùa hình tháp dân số:

Hình tháp dân số thể hiện tỉ lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong cùa từng lứa tuổi, từ đó cho thấy
được đặc điểm phát triển dân sô' của một nước.
2. Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nào?
Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản là những quan hệ
khác loài (ở quần xã).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×