Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (42)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 124 SINH HỌC 9
1. Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?
* Thực vật ưa sáng
- Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.
- Hoạt động sinh lí:
+ Cường độ quang hợp cao dưới điều kiện ánh sáng mạnh.
+ Cường độ hô hấp cao.
*Thực vật ưa bóng
- Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.
- Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.
- Cường độ hô hấp thấp hơn.
2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×