Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (34)

BÀI TẬP 3, 4 SGK TRANG 125 SINH HỌC 9
3. Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vi sao các cành phía dưới
của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:
- Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như
thê nào?
- Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế
nào?
- Vì sao cành cáy ở phía dưới lại sớm bị rụng?
Cây mọc trong rừng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành
cây phía dưới. Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp cùa lá cây yếu, tạo
được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đù bù lượng tiêu hao do hô hấp và
kèm khả Iiăng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.
4. Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thể nào?
Ánh sáng ảnh hướng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh
hưởng tới hoạt động, khả nàng sinh trướng và sinh sản của động vật.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×