Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (26) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (26)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 13 SINH HỌC 9
1. Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm
- Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai
phân tích.
- Những điều kiện nghiệm đúng định luật phân li:
a. Bố mẹ thuần chủng về cặp tính trạng tương phản đem lại.
b. Số cá thể phân tích phải lớn.
c. Tính trạng trội phải trội hoàn toàn.
Ý nghĩa định luật phân li: Xác định tương quan trội lặn. Thường tính trạng trội là tính
trạng tốt, tính trạng lặn là tính trạng xấu. Nhờ xác định được tính trạng trội, tập trung
được nhiều gen trội quý vào một kiểu gen để tạo giống có ý nghĩa kinh tế cao.
2. Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất
Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội
thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các
gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.
3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×