Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (23)

BÀI TẬP 9, 10 SGK TRANG 117 SINH HỌC 9
Bài 9. Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm đần qua các thế hệ?
Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ vì:
Các tính trạng số lượng (hình thái, năng suất...) do nhiều gen trội quy định trong cơ thê
lai F1 phần lớn các gen nằm trong cặp gen dị hợp trong đó các gen lặn (xấu) không được
biểu hiện, chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện.
Trong các thê hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm dần nên ưu thế lai cũng giảm dần.

Bài 10. Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc
hàng loạt
Những điểm khác nhau cùa chọn lọc cá thể và chon loc hàng loat là:
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×